მსოფლიო ბანკმა COVID-19-ის ზეგავლენის შესაფასებლად აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების გამოკითხვა დაიწყო

მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა საქართველოში, სამსახურისა და პროფესიული ორანიზაციების მხარდაჭერით, აუდიტორული მომსახურების ბაზარზე COVID-19-ის პანდემიის ზეგავლენის შესაფასებლად აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების გამოკითხვას ატარებს

სრულად

საქართველოს პოზიცია მსს ფასს სტანდარტის ცვლილებებთან დაკავშირებით

სამსახურმა მსს ფასს სტანდარტის ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებული ქვეყნის კონსოლიდირებული პოზიცია მსოფლიო ბანკს გაუგზავნა

სრულად

IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ცვლილებების პროექტზე კომენტარების შეგროვების პერიოდი გახანგრძლივდა

სამსახურმა გაითვალისწინა შექმნილი პანდემიური მდგომარეობა და სტანდარტის განახლების პროცესში მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, კომენტარების შეგროვების პერიოდი გაახანგრძლივა

სრულად

სამსახურსა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

უწყებებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის მიზანია საგანმანათლებლო სფეროში ფინანსური გამჭვირვალობის და პროფესიული განათლების ხარისხის გაზრდა

სრულად

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს დებულებისა და საბჭოს მიერ საჩივრის განხილვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის 8 ივნისის N188 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება. განხორციელებული ცვლილების საფუძველზე, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭო უფლებამოსილია, საჩივარი განიხილოს/ზეპირი მოსმენა გამართოს დისტანციურად, ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენებით.

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

,,ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის Nნ-9 ბრძანებას დაემატა ინფორმაციის/დოკუმენტაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის წესი.

სრულად