სამსახურის წარმომადგენელმა ბუღალტრებისთვის განკუთვნილ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა

შეხვედრა საგადასახადო ცვლილებებისა და ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

ანგარიშგების პორტალზე, ინფორმაციის გასაჯაროების პროცესს მნიშვნელოვანი კომპონენტი დაემატა

სააგენტოსთან - „აწარმოე საქართველოში“ - ერთი ფანჯრის პრინციპის ამოქმედებისთვის, სამსახურის უფროსის ბრძანებაში ცვლილება შევიდა და შესაბამისი განახლება განხორციელდა ანგარიშგების პორტალზე 

სრულად

ანგარიშგების წარდგენის სისტემას ახალი ჩანართი დაემატა

ჩანართი განკუთვნილია სააღრიცხვო, საბუღალტრო, აუდიტორული საქმიანობებისა და საგადასახადო კონსულტაციის განმახორციელებელი სუბიექტებისთვის

სრულად

სამსახურის 2021 წლის ანგარიში ვებგვერდზე განთავსდა

წლიური ანგარიში სამსახურის მიზნებს, ამ მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო ანალიტიკურ ინფორმაციას ასახავს

სრულად

სამსახურის ვებგვერდს აუდიტის კომიტეტებისთვის ახალი ჩანართი დაემატა

ვებგვერდზე აუდიტის კომიტეტებისთვის საყურადღებო, სარეკომენდაციო ხასიათის სახელმძღვანელო დოკუმენტები განთავსდება, რომელსაც სამსახური თარგმნის ან შეიმუშავებს

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებაში 2022 წლის 19 მაისს განხორციელდა ცვლილება

სრულად