ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

,,ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის ძირითადი ასპექტები" - სამსახურის ვებგვერდზე დოკუმენტის განახლებული გამოცემა განთავსდა

სამსახური აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ, ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის ძირითადი ასპექტების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს

სრულად

IAASB-მა ნაკლებად რთული საწარმოთა ჯგუფების აუდიტის თაობაზე საჯარო კონსულტაციები დაიწყო

IAASB-მა განსახილველად შემოთავაზებულ ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტში, ჯგუფის აუდიტისადმი მიძღვნილ სექციაზე საჯარო კონსულტაციები დაიწყო

სრულად

„ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები“ - სამსახურის ვებგვერდზე დოკუმენტის მესამე გამოცემა განთავსდა

სამსახურის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში საწარმოთა მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების სტანდარტთან შესაბამისობის განხილვის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობებია შეჯამებული 

სრულად

„2021 და 2022 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები“ - სამსახურის ვებგვერდზე საწარმოთათვის საყურადღებო დოკუმენტი განთავსდა

დოკუმენტი მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, მარეგულირებელი/საზედამხედველო ორგანოებისა და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ

სრულად

IAASB-მა გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის ანგარიშგების მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტებზე მუშაობა დაიწყო

აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (IAASB) განსახილველად გამოაქვეყნა 2024-27 წლების შემოთავაზებული სტრატეგიისა და სამუშაო გეგმის საჯარო კონსულტაციების დოკუმენტი

სრულად