ვაკანსიები

სამსახურს მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს სახელმწიფო ზედამხედველობასა და განვითარებაში.

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

- აუდიტორების/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრის წარმოება;
- საწარმოების ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგებების ვებგვერდის წარმოება;
- კანონით განსაზღვრული ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის სტანდარტების, წესების სამოქმედოდ შემოღება;
- აუდიტორული მომსახურების ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი;
- სასერტიფიკაციო პროგრამების, საგამოცდო პროცესებისა და განგრძობითი განათლების პროგრამების აღიარება და ამ მომსახურებების განმხორციელებლ პირთა მონიტორინგი.


სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს კანონიერების, პიროვნების ღირსების, პატივისცემის, სამართლიანობისა და საჯაროობის პრინციპებზე დაყრდნობით.

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში სამსახური გთავაზობთ:

- პროფესიული და კარიერული განვითარების საშუალებას
- თანამედროვე სამუშაო გარემოსა და შემოქმედებით ატმოსფეროსპოზიცია ბმული ვადა

აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - აუდიტის და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის მიმართულება

ბმული

14.03.2020

აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - აუდიტის ზედამხედველობის ინსპექტორი

ბმული

14.03.2020

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ანგარიშგების წარდგენა/ ადმინისტრირების საკითხებში კონსულტაციების მიმართულება

ბმული

14.03.2020

აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი

ბმული

04.03.2020

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი

ბმული

04.03.2020