საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს დებულებისა და საბჭოს მიერ საჩივრის განხილვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის 8 ივნისის N188 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება. განხორციელებული ცვლილების საფუძველზე, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭო უფლებამოსილია, საჩივარი განიხილოს/ზეპირი მოსმენა გამართოს დისტანციურად, ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენებით.

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

,,ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის Nნ-9 ბრძანებას დაემატა ინფორმაციის/დოკუმენტაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის წესი.

სრულად

სამსახურსა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

უწყებებს შორის გაფორმებული მემორანდუმი სტატისტიკური პროდუქტების ხარისხის და მასთან დაკავშირებული ცოდნის გავრცელების მიმართულებებით საქმიანობის ურთიერთხელშეწყობას მოიცავს

სრულად

პროფესიის წარმომადგენლების საყურადღებოდ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანებები გამოქვეყნდა

მიმდინარე წლის 8 ივნისს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანებები გამოქვეყნდა

სრულად

სამსახურმა III კატეგორიის საწარმოებისთვის დისტანციური შეხვედრა გამართა

მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებისთვის განკუთვნილი შეხვედრა ანგარიშგების წარდგენის პროცესში დაშვებული შეცდომების და წარდგენის ფორმაში შეტანილი ცვლილებების მიმოხილვას ისახავდა მიზნად

სრულად

როგორ უნდა შედგეს აუდიტორის დასკვნა COVID-19-ის პანდემიის პირობებში

IFAC-ის მორიგი პუბლიკაცია COVID-19-თან დაკავშირებით - "აუდიტორის დასკვნის შედგენა COVID-19-ის გავლენის შედეგად შექმნილ ახლანდელ ცვალებად გარემოში" - სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა. დოკუმენტი გამოიცა იმ მიზნით, რომ გამოიკვეთოს ძირითადი პრიორიტეტული სფეროები, რომლებზეც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს პანდემიის გავლენის შედეგად შექმნილ ცვალებად გარემოში აუდიტორის დასკვნის შედგენისას.

იხილეთ დოკუმენტი.