მისია და ხედვა

მისია: 
ეფექტური ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო ფინანსური და მმართველობითი ინფორმაციის სანდოობის უზრუნველყოფა, საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრების გზით.

ხედვა:
გამჭვირვალე გარემო ქვეყნის განვითარების წინაპირობაა

ღირებულებები:

  • ვიყოთ პატიოსნები, ობიექტურები და მიუკერძოებლები
  • ყურადღებით მოვეპყროთ დაინტერესებული მხარეების საჭიროებებსა და მოვახდინოთ დროული რეაგირება
  • ხელი შევუწყოთ სწავლებას და ხარისხის განვითარებას
  • მოვიკვლიოთ და დავნერგოთ საუკეთესო საზედამხედველო პრაქტიკა
  • ვიყოთ ღია თანამშრომლობისთვის საერთო მიზნების მისაღწევად

ნდობა ქმნის შესაძლებლობებს!