მისია და ხედვა

მისია: 
საქართველოში დასაქმების შესაძლებლობებისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის მიზნით, საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული საზედამხედველო სისტემის მეშვეობით, საზოგადოების უზრუნველყოფა საიმედო ფინანსური და მმართველობითი ინფორმაციით.

ხედვა:
საქართველო კიდევ უფრო მიმზიდველი ქვეყანა ბიზნესისა და დასაქმებისთვის

ღირებულებები:

  • ვიყოთ პატიოსნები, ობიექტურები და მიუკერძოებლები როგორც პიროვნულ, ასევე ორგანიზაციულ დონეზე
  • ყურადღებით მოვეპყროთ დაინტერესებული მხარეების საჭიროებებსა და მოვახდინოთ დროული რეაგირება უკუკავშირზე
  • ხელი შევუწყოთ სწავლებას,  ხარისხის ზრდას და განვითარებას
  • მოვიკვლიოთ და დავნერგოთ საუკეთესო საზედამხედველო პრაქტიკა
  • ვიყოთ ღია თანამშრომლობისთვის საერთო მიზნების მისაღწევად