ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სდპ-ებისა და პირველი კატეგორიის საწარმოების/ჯგუფების გამოკითხვის შედეგები გამოქვეყნდა

მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტი და ბუღალტრული რეფორმის ბენეფიციართა ფონდი წარმოგიდგენთ გამოკითხვის შედეგებს 

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლებმა III და IV კატეგორიის საწარმოთათვის გამართულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა აუდიტორიას ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხები გააცნეს და კითხვებს უპასუხეს

სრულად

სამსახურის მიერ მიღებულ იქნა ახალი ნორმატიული აქტი

სამსახურის უფროსის ბრძანების შესაბამისად, ამოქმედდა ნორმატიული აქტი „პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“

სრულად

საბჭოში მოწვეული პირების შემადგენლობა დამტკიცდა

სამსახურთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს გადაწყვეტილებით, საბჭოში მოწვეული პირების სტატუსით სამი პირი იქნა შეყვანილი

სრულად

IFIAR-ისა და PCAOB-ის ორგანიზებით, ყოველწლიური პლენარული სხდომა გაიმართა

სამსახურის წარმომადგენლები აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის წევრი ქვეყნებისთვის განკუთვნილ ღონისძიებას დაესწრნენ

სრულად

განახლებული ფასს სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე უკვე ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტების 2023 წლის ლურჯი წიგნი

სრულად