სტანდარტების გამოყენებამდე გთხოვთ, გაეცნოთ მითითებას საავტორო უფლებების შესახებ!

სარედაქციო ცვლილება

ფასს სტანდარტები


ინტერპრეტაციები


სხვა დოკუმენტები


სტანდარტები რომლებიც ძალაში შედის 2019 წლის 1 იანვრიდან და არ შეადგენს 2018 წლის ლურჯი წიგნის ნაწილს