2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ტიპიური ფორმები

აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების რეგისტრაციის და ინფორმაციის განახლების პროცესში სამსახურისთვის მატერიალური ფორმით წარსადგენი დოკუმენტების სარეკომენდაციო ხასიათის ნიმუშები