2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ანგარიშგება

კალკულატორით გამოითვლება ზომითი კატეგორია მხოლოდ შესაბამისი წლისთვის. იმისთვის, რომ განსაზღვროთ, "ბუღალტრული აღრიხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, რომელი ზომითი კატეგორიისთვის დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად გევალებათ ანგარიშგების წარდგენა, უნდა დარეგისტრირდეთ ანგარიშგების წარდგენის ვებგვერდზე და მიჰყვეთ ინსტრუქციას.

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი (შემდგომ – სდპ)
იურიდიული პირი, რომელიც არის:
ა) ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ბ) კომერციული ბანკი "საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად;
გ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
დ) მზღვეველი „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ე) არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი „არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ვ) საინვესტიციო ფონდი „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ზ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირი „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; 
თ) საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი.

ფინანსური ანგარიშგება
სდპ ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს სტანდარტების) შესაბამისად.

მმართველობის ანგარიშგება

  • ყველა სდპ ვალდებულია მოამზადოს საქმიანობის მიმოხილვა.
  • სდპ, რომელიც წარმოადგენს ანგარიშვალდებულ საწარმოს, რომლის ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ვალდებულია მოამზადოს კორპორაციული მართვის ანგარიშგება.
  • სდპ, რომელიც შეესაბამება პირველი კატეგორიის საწარმოს ზომით კატეგორიას, ამასთანავე, საანგარიშგებო პერიოდში ჰყავს საშუალოდ 500-ზე მეტი დასაქმებული, ვალდებულია მოამზადოს არაფინანსური ანგარიშგება.
შენიშვნა: თუ მმართველობის ანგარიშგებაში გათვალისწინებული ინფორმაცია ასახულია ფინანსურ ანგარიშგებაში, სუბიექტი თავისუფლდება აღნიშნული ინფორმაციის მმართველობის ანგარიშგებაში წარდგენის ვალდებულებისაგან.

სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება
სდპ, რომლის საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვებას) ან ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას, ვალდებულია ყოველწლიურად მოამზადოს სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება.

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
სდპ ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ყოველი საანგარიშგებო პერიოდისთვის.

მმართველობის ანგარიშგების აუდიტი
აუდიტორმა/აუდიტორულმა ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება საქმიანობის მიმოხილვისა და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-7 პუნქტის „გ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებში მოცემული კორპორაციული მართვის ანგარიშგების შემადგენელი ნაწილების მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობისა და იმავე საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებებთან თანხვდენილობის თაობაზე. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა განსაზღვრავს არსებით უზუსტობებს და საჭიროების შემთხვევაში მიუთითებს მათ არსს. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ამოწმებს, ასახულია თუ არა კანონის მე-7 მუხლის მე-7 პუნქტის „ა“, „ბ“ და „დ“–„ვ“ ქვეპუნქტებში მოცემული კორპორაციული მართვის ანგარიშგებისა და არაფინანსური ანგარიშგების შემადგენელი ნაწილები.

ანგარიშგებების მომზადების პერიოდულობა
სდპ ვალდებულია სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება და სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება.

ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის ვადა
სდპ ვალდებულია წარადგინოს ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება, სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, მაშინ დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

პირველადი წარდგენის ვალდებულება
სდპ ვალდებულია წარადგინოს 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება, სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება  და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2018 წლის 1 ოქტომბრისა.

პირველი კატეგორიის საწარმო
სუბიექტი*, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონს ლარს აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება.

* სუბიექტი − საჯარო სამართლის და კერძო სამართლის იურიდიული პირები, გარდა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და საქართველოს ეროვნული ბანკისა, სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, ინდივიდუალური მეწარმე, თუ ისინი წარმოადგენენ მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოებს.

ფინანსური ანგარიშგება
პირველი კატეგორიის საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს სტანდარტების) შესაბამისად.

მმართველობის ანგარიშგება
პირველი კატეგორიის ყველა საწარმო ვალდებულია მოამზადოს საქმიანობის მიმოხილვა.

შენიშვნა: თუ მმართველობის ანგარიშგებაში გათვალისწინებული ინფორმაცია ასახულია ფინანსურ ანგარიშგებაში, სუბიექტი თავისუფლდება აღნიშნული ინფორმაციის მმართველობის ანგარიშგებაში წარდგენის ვალდებულებისაგან.

სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება
პირველი კატეგორიის საწარმო, რომლის საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვებას) ან ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას, ვალდებულია ყოველწლიურად მოამზადოს სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება.

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
პირველი კატეგორიის საწარმო ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ყოველი საანგარიშგებო პერიოდისთვის.

მმართველობითი ანგარიშგების აუდიტი
ამავდროულად, აუდიტორმა/აუდიტორულმა ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება საქმიანობის მიმოხილვის მის მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობისა და იმავე საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებებთან თანხვდენილობის თაობაზე. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა განსაზღვრავს არსებით უზუსტობებს და საჭიროების შემთხვევაში მიუთითებს მათ არსს.

ანგარიშგებების მომზადების პერიოდულობა
პირველი კატეგორიის საწარმო ვალდებულია სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება და სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება.

ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის ვადა
პირველი კატეგორიის საწარმო ვალდებულია წარადგინოს ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება, სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, მაშინ დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

პირველადი წარდგენის ვალდებულება
პირველი კატეგორიის საწარმო ვალდებულია წარადგინოს 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება, სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2018 წლის 1 ოქტომბრისა.

მეორე კატეგორიის საწარმო
სუბიექტი*, რომელიც არ არის მესამე ან მეოთხე კატეგორიის საწარმო და რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება.

* სუბიექტი − საჯარო სამართლის და კერძო სამართლის იურიდიული პირები, გარდა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და საქართველოს ეროვნული ბანკისა, სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, ინდივიდუალური მეწარმე, თუ ისინი წარმოადგენენ მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოებს.

ფინანსური ანგარიშგება
მეორე კატეგორიის საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსს ფასს სტანდარტები) შესაბამისად. ამასთანავე, მას უფლება აქვს, გამოიყენოს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს სტანდარტები)*.

* თუ სუბიექტის საქმიანობის მარეგულირებელი შესაბამისი ნორმატიული აქტი ითვალისწინებს უფრო მაღალი რანგის ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენების წესს, მაშინ სუბიექტი ვალდებულია იხელმძღვანელოს აღნიშნული სტანდარტით.

იხილეთ მსს ფასს საილუსტრაციო ანგარიშგება.

მმართველობის ანგარიშგება
მეორე კატეგორიის ყველა საწარმო ვალდებულია მოამზადოს საქმიანობის მიმოხილვა.

შენიშვნა: თუ მმართველობის ანგარიშგებაში გათვალისწინებული ინფორმაცია ასახულია ფინანსურ ანგარიშგებაში, სუბიექტი თავისუფლდება აღნიშნული ინფორმაციის მმართველობის ანგარიშგებაში წარდგენის ვალდებულებისაგან.

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
მეორე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ყოველი საანგარიშგებო პერიოდისთვის.

მმართველობის ანგარიშგების აუდიტი
აუდიტორმა/აუდიტორულმა ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება საქმიანობის მიმოხილვის მის მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობისა და იმავე საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებებთან თანხვდენილობის თაობაზე. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა განსაზღვრავს არსებით უზუსტობებს და საჭიროების შემთხვევაში მიუთითებს მათ არსს.

ანგარიშგებების მომზადების პერიოდულობა
მეორე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება და მმართველობის ანგარიშგება.

ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის ვადა
მეორე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია წარადგინოს ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა  დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, მაშინ დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

პირველადი წარდგენის ვალდებულება
მეორე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია წარადგინოს 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება და  აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2018 წლის 1 ოქტომბრისა.

მესამე კატეგორიის საწარმო
სუბიექტი*, რომელიც არ არის მეოთხე კატეგორიის საწარმო და რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება.

* სუბიექტი − საჯარო სამართლის და კერძო სამართლის იურიდიული პირები, გარდა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და საქართველოს ეროვნული ბანკისა, სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, ინდივიდუალური მეწარმე, თუ ისინი წარმოადგენენ მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოებს.

ფინანსური ანგარიშგება
მესამე კატეგორიის საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსს ფასს სტანდარტები) შესაბამისად. ამასთანავე, მას უფლება აქვს, გამოიყენოს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს სტანდარტები)*.

* თუ სუბიექტის საქმიანობის მარეგულირებელი შესაბამისი ნორმატიული აქტი ითვალისწინებს უფრო მაღალი რანგის ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენების წესს, მაშინ სუბიექტი ვალდებულია იხელმძღვანელოს აღნიშნული სტანდარტით.

იხილეთ მსს ფასს საილუსტრაციო ანგარიშგება.

მესამე კატეგორიის საწარმო გათავისუფლებულია აუდიტის მოთხოვნისაგან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პერიოდულობა
მესამე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება.

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა
მესამე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია წარადგინოს ფინანსური ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, მაშინ დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

პირველადი წარდგენის ვალდებულება
მესამე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია წარადგინოს 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2019 წლის 1 ოქტომბრისა.

მეოთხე კატეგორიის საწარმო
სუბიექტი*, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება.

* სუბიექტი − საჯარო სამართლის და კერძო სამართლის იურიდიული პირები, გარდა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და საქართველოს ეროვნული ბანკისა, სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, ინდივიდუალური მეწარმე, თუ ისინი წარმოადგენენ მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოებს.

ფინანსური ანგარიშგება
მეოთხე კატეგორიის საწარმო ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს სამსახურის მიერ დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოს უფლება აქვს გამოიყენოს ზომით მაღალი კატეგორიის საწარმოს სტანდარტები (ფასს სტანდარტები ან მსს ფასს სტანდარტები)*

* თუ სუბიექტის საქმიანობის მარეგულირებელი შესაბამისი ნორმატიული აქტი ითვალისწინებს უფრო მაღალი რანგის ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენების წესს, მაშინ სუბიექტი ვალდებულია იხელმძღვანელოს შესაბამისი სტანდარტით.

მეოთხე კატეგორიის საწარმო გათავისუფლებულია აუდიტის მოთხოვნისაგან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პერიოდულობა
მეოთხე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება.

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა
მეოთხე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია წარადგინოს ფინანსური ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, მაშინ დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

პირველადი წარდგენის ვალდებულება
მეოთხე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია წარადგინოს 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2021 წლის 1 ოქტომბრისა. ანგარიშგება უნდა მოიცავდეს 2018 და 2019 წლების შესადარის მონაცემებს.

 

ჯგუფი
მშობელი საწარმო და ყველა მისი შვილობილი საწარმო. ჯგუფის ზომითი კატეგორიის განსაზღვრისთვის გამოიყენება შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების მიხედვით მშობელი საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კონსოლიდაციის წესით გამოანგარიშებული აქტივების ჯამური ღირებულება, შემოსავალი და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა.

პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების ჯგუფების კონსოლიდირებულ ანგარიშგებაზე ვრცელდება საწარმოს ზომითი კატეგორიების კრიტერიუმები და ამ კატეგორიებისათვის დადგენილი მოთხოვნები.

პირველი და მეორე კატეგორიების ჯგუფები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ საკუთარი კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტი ყოველი საანგარიშგებო პერიოდისთვის. მესამე კატეგორიის საწარმო გათავისუფლებულია აუდიტის მოთხოვნისაგან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

კონსოლიდირებული ანგარიშგებების მომზადების პერიოდულობა
პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების ჯგუფები ვალდებულნი არიან სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მოამზადონ კონსოლიდირებული ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგება.

ანგარიშგების წარდგენის ვადა
პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების ჯგუფები ვალდებულნი არიან წარადგინონ კონსოლიდირებული ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა (გარდა მესამე კატეგორიის ჯგუფებისა) დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, მაშინ დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

პირველადი წარდგენის ვალდებულება
პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების ჯგუფებისთვის კონსოლიდირებული ანგარიშგებების წარდგენაზე ვრცელდება საწარმოს ზომითი კატეგორიებისთვის დადგენილი მოთხოვნები.

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად შექმნილი, საკუთარი ქონების მქონე, ორგანიზებული წარმონაქმნი, რომელიც თავისი ქონებით დამოუკიდებლად აგებს პასუხს და საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს მოსარჩელედ და მოპასუხედ. მისი მიზანია არასამეწარმეო საქმიანობა.

ფინანსური ანგარიშგება
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს სამსახურის მიერ დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად.

არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს უფლება აქვს გამოიყენოს ფასს სტანდარტები ან მსს ფასს სტანდარტები.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი გათავისუფლებულია აუდიტის მოთხოვნისაგან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პერიოდულობა
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ვალდებულია სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება.

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი გათავისუფლებულია ანგარიშგების წარდგენისგან.