2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

AML/CFT

ფიზიკური პირი, რომელიც სამსახურის მიერ დადგენილი პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებულია ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციის მიერ ან სერტიფიცირებულ ბუღალტრად აღიარებულია “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით და რომელიც სერტიფიცირების შემდეგ თავის კვალიფიკაციას განგრძობითი განათლების სტანდარტის შესაბამისად ადასტურებს

ბუღალტერი, რომელიც რეგისტრირებულია ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრში და მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას

საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული იურიდიული პირის საქართველოში არსებული ფილიალი, რომელიც რეგისტრირებულია საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრში და მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას

სერტიფიცირებული ბუღალტერი, რომელიც არის ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, რეგისტრირებულია აუდიტორების/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრში (შემდგომ – რეესტრი) და უფლებამოსილია განახორციელოს აუდიტორული საქმიანობა (მომსახურება), მათ შორის, ინდივიდუალურად

საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული იურიდიული პირის ფილიალი საქართველოში, რომელიც რეგისტრირებულია რეესტრში და აუდიტორულ საქმიანობას (მომსახურებას) ახორციელებს გარიგების პარტნიორის (პარტნიორების) მეშვეობით

ბუღალტერი, რომელიც მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას, ან/და საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული იურიდიული პირის საქართველოში არსებული ფილიალი, რომელიც მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას ვალდებულია შესაბამის რეესტრში დარეგისტრირდეს პროფესიული საქმიანობის დაწყებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

რეგისტრაციამდე, დაინტერესებულმა პირებმა ყურადღებით უნდა წაიკითხონ „პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესი“ და გაიარონ რეგისტრაცია ვიდეო ინსტრუქციის შესაბამისად.

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების რეგისტრაციის ვიდეო ინსტრუქცია.

საბუღალტრო ფირმების რეგისტრაციის ვიდეო ინსტრუქცია.

ანგარიშვალდებულმა პირმა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს უნდა წარუდგინოს აღრიცხვის ფორმა რეესტრში რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

აღრიცხვის ფორმის წარდგენასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია და ინსტრუქცია იხილეთ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (http://www.fms.gov.ge ) განთავსებული ვებპორტალის (ბმული „ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა“) მეშვეობით.

სამსახურისთვის განგრძობითი განათლების პროგრამის შეთანხმება ხდება 2024 წლის 01 იანვრიდან 01 ივლისამდე.


ანგარიშვალდებულმა პირებმა განგრძობითი განათლების მოთხოვნები უნდა შეასრულონ არაუგვიანეს 2024 წლის 31 დეკემბრისა.


განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლების სია განთავსდება სამსახურის ვებგვერდზე.

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონი

ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესი

„პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესი“

FATF-ის 40 რეკომენდაცია (EN)

ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტის მეხუთე რაუნდის შეფასების ანგარიში (2020 წ.) (EN)

AML დირექტივა 4 - ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2015/849 (Directive (EU) 2015/849)

AML დირექტივა 5 - ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2018/843 (Directive (EU) 2018/843)

გაეროს სანქციადაკისრებულ პირთა სია

მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა