ხშირად დასმული კითხვები

 

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არ არის განსაზღვრული. ამასთან, უნდა მოხდეს კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტისა და 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის გათვალისწინება.
თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად წარადგინოთ ფიზიკური და იურიდიული პირების რეგისტრაციის განაცხადი, მაგრამ საყურადღებოა, რომ იურიდიული პირის (ფირმის) რეგისტრაციამდე, სავალდებულოა სამსახურის მიერ დარეგისტრირდეს ფირმაში დასაქმებული სულ მცირე ერთი გარიგების პარტნიორი მაინც.
არა, ხელფასები არ უნდა ასახოთ პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების პუნქტში. თქვენ უნდა ასახოთ მხოლოდ ის შემოსავალი, რომელიც მიიღეთ ინდივიდუალურად განხორციელებული აუდიტორული საქმიანობიდან.
უვადო სერტიფიკატის შემთხვევაში, მოქმედების ვადის ველს ტოვებთ ცარიელს, რაც ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენი სერტიფიკატი უვადოა.
ასეთ შემთხვევაში სამსახურს წარუდგინეთ წერილი მატერიალური ფორმით (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით (მისი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული), სადაც მიუთითებთ თქვენი შეცდომის შესახებ.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში. წარსადგენი ინფორმაციები უნდა მოიცავდეს 2020 წლის 1 ივლისის შემდგომ წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებს.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან, მათ შორის ააიპ-ებთან, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში.
ინფორმაციები შეივსება ყოველი საანგარიშო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით ცალ-ცალკე.
ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის ამ პუნქტით დადგენილი წესით ელექტრონული ფორმით წარდგენა არ ჩაითვლება ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 13² მუხლის მოთხოვნის შესრულებად და აუდიტორი/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა ვალდებულია საწარმოსთან დადებული ხელშეკრულებიდან გასვლა შესაბამისი დასაბუთებით შეატყობინოს სამსახურს.
იმისათვის რომ შეავსოთ პრაქტიკის ფურცელი, უნდა ჩამოტვირთოთ პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის დანართი. პრაქტიკის ფურცელი სამსახურს წარედგინება მატერიალური სახით. თუ სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა პრაქტიკა გაიარა რამდენიმე ზედამხედველ აუდიტორთან, პრაქტიკის ფურცელი დადასტურებული უნდა იყოს თითოეულის მიერ.
3 (სამი)-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება გულისხმობს ამ 3 (სამ)-წლიანი პერიოდის არანაკლებ ბოლო 2 (ორი) წლის მანძილზე უშუალოდ გარიგების პარტნიორის დაქვემდებარებაში მუშაობას და ისეთი ფუნქციების შესრულებას, რომელიც სულ მცირე მოიცავს სამუშაო გუნდის მართვას, პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვის და ხარისხის უზრუნველყოფას, აუდიტის დაგეგმვას, დამკვეთ სუბიექტთან ურთიერთობას გარიგების მნიშვნელოვან საკითხებზე, არსებითი აუდიტორული მტკიცებულებების და მსჯელობების, აუდიტს დაქვემდებარებული ფინანსური ანგარიშგების მთლიანობაში მიმოხილვას, რაც საფუძვლად ედება აუდიტორული დასკვნის მომზადებას.

 

ფიზიკური პირი, რომელიც სამსახურის მიერ დადგენილი პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებულია პროფესიული ორგანიზაციის მიერ ან სერტიფიცირებულ ბუღალტრად აღიარებულია კანონით და რომელიც სერტიფიცირების შემდეგ თავის კვალიფიკაციას განგრძობითი განათლების სტანდარტის შესაბამისად ადასტურებს.
საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ გაცემული აუდიტორის სერტიფიკატის მფლობელი, რომლის სერტიფიკატი ძალაშია 2013 წლის 1 იანვრისათვის, და კანონის ამოქმედების თარიღისთვის (2016 წლის 25 ივნისი) აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ გაცემული პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატის მფლობელი ითვლებიან სერტიფიცირებულ ბუღალტრებად.
აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია ასახულია შესაბამის რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახულია საქართველოში მოქმედი, პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ინდივიდუალური რეგისტრაცია არ არის მოთხოვნილი, თქვენ შესახებ ინფორმაციას ასახავს პროფესიული ორგანიზაცია რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
დამსაქმებლის მიერ გაცემული შესაბამისი ცნობების წარდგენის შემთხვევაში, ყველა დამსაქმებლის თაობაზე ინფორმაცია აისახება რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში არასწორი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოთ იმ პროფესიულ ორგანიზაციას, რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
საბუღალტრო საქმიანობის განხორციელება არ იზღუდება სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახული პირებით.
თუ თქვენ ხართ პროფესიული ორგანიზაციის წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტერი, თქვენ შესახებ ინფორმაცია აისახება რეესტრში და მიეთითება, რომ არ ახორციელებთ საბუღალტრო საქმიანობას.
სერტიფიცირებული ბუღალტერი ვალდებულია რეესტრში ასახული საკონტაქტო და დასაქმების შესახებ ინფორმაციის (მათ შორის, არასაჯარო ინფორმაციის) ცვლილების შესახებ შეატყობინოს პროფესიულ ორგანიზაციას შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა.
პროფესიული ორგანიზაცია უზრუნველყოფს შესაბამისი ცვლილების განხორციელებას სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ ცვლილების შესახებ ინფორმაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

 

საწარმოს ზომითი კატეგორია განისაზღვრება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. საწარმოს ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი.
ჯგუფის ზომითი კატეგორია განისაზღვრება მშობელი საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კონსოლიდაციის წესით გამოანგარიშებული აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. ჯგუფის ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი.
საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა განისაზღვრება „საანგარიშგებო პერიოდის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესისა და პრაქტიკული მაგალითების დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 28 ივნისის ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია უნდა განისაზღვროს 2016 წლის საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში.
თუ სუბიექტი/ჯგუფი 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აღარ აკმაყოფილებს ზომითი კატეგორიების მიმართ დადგენილი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს, საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია შეიცვლება. თუ ზომითი კატეგორია წინა საანგარიშგებო პერიოდთან შედარებით ორი ან მეტი კატეგორიით გაიზარდა ზემომოცემული წესი არ გამოიყენება და საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისთანავე შეიცვლება.
„ბუღალტრული აღრიცვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, საბიუჯეტო ორგანიზაცია არ წარმოადგენს სუბიექტს, შესაბამისად ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წინაშე ანგარიშგების ვალდებულება არ აქვს.
ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი შესაბამისი მოთხოვნები.
სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი მოთხოვნები.

სუბიექტი ვალდებულია ანგარიშგებები და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა, წარუდგინოს სამსახურს. თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, იგი ვალდებულია სამსახურს წარუდგინოს ანგარიშგება მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.
სდპ-მა, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებმა ანგარიშგებები უნდა წარადგინონ 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში, ხოლო თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს – იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.
მესამე და მეოთხე კატეგორიების საწარმოებმა ანგარიშგებები უნდა წარადგინონ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში, ხოლო თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს – იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2018 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება, და შემდგომ პერიოდებში.

თუ „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 2012 წლის 29 ივნისის კანონის შესაბამისად, სავალდებულო აუდიტს ექვემდებარებოდით, უნდა წარმოადგინოთ 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2017 წლის 1 ოქტომბრისა, ხოლო თუ თქვენი საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.
2012 წლის 29 ივნისის კანონის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით სავალდებულო აუდიტს ექვემდებარებოდა:

 • საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტები, რომლებსაც ევალებათ ყოველწლიური აუდიტის ჩატარება;
 • საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის   ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტები, რომლებსაც ევალებათ ყოველწლიური აუდიტის ჩატარება;
 • საწარმოები, რომლებიც აკმაყოფილებენ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს;
 • საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი თუ წარმოადგენთ სდპ-ს, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებს და პირველი და მეორე კატეგორიების ჯგუფებს, ასევე  კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.
ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის წესი განისაზღვრება სამსახურის მიერ.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ მმართველობის ანგარიშგების მომზადება და წარმოდგენა, თუ წარმოადგენთ სდპ-ს, პირველი ან მეორე კატეგორიის საწარმოს.
სდპ-მა, პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმომ მმართველობის ანგარიშგება უნდა წარმოადგინოს 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების მომზადება და წარმოდგენა, თუ წარმოადგენთ სდპ-ს ან პირველი კატეგორიის საწარმოს და თქვენი საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვებას) ამ ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას.
სდპ-მა და პირველი კატეგორიის საწარმომ სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება უნდა წარმოადგინოს 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.

სუბიექტი აუდიტორის შესახებ ინფორმაციას მიუთითებს ვებგვერდის (ანგარიშგების ჩანართი eservices.rs.ge-ზე) მე-2 გვერდზე. სუბიექტმა უნდა მიუთითოს ანგარიშგებების/კონსოლიდირებული ანგარიშგებების აუდიტის განმახორციელებელი გარიგების პარტნიორის/ინდივიდუალურად საქმიანობის განმახორციელებელი აუდიტორის აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრის სარეგისტაციო ნომერი, რის შედეგად ავტომატურად აისახება აუდიტორის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.
თუ აუდიტი ჩატარდა გარიგების პარტნიორის მიერ, აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ბაზაში არსებული მონაცემების საფუძველზე, ავტომატურად აისახება იმ აუდიტორული ფირმის/ფირმების დასახელება და სახელმწიფო რეესტრის სარეგისტრაციო ნომერი, რომელშიც დასაქმებულია გარიგების პარტნიორი. თუ ასეთი აუდიტორული ფირმების რაოდენობა ერთზე მეტია, სუბიექტი მიუთითებს იმ აუდიტორულ ფირმას, რომლის სახელითაც მოქმედებდა გარიგების პარტნიორი აუდიტის ჩატარებისას, რის საფუძველზეც ავტომატურად აისახება ამ აუდიტორული ფირმის საიდენტიფიკაციო ნომერი.

თუ სუბიექტი წარადგენს აუდიტირებულ ანგარიშგებას, მის მიერ შედეგების გვერდზე გადასაგზავნ ღილაკზე დაჭერით, იმ აუდიტორს, რომელიც სუბიექტს მითითებული ჰყავს ვებგვერდის მე-2 გვერდზე, ეგზავნება შეტყობინება აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრის ბაზაში არსებულ ტელეფონის ნომერსა და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, რომელშიც მითითებულია ვებგვერდზე ავტორიზაციისთვის საჭირო მომხმარებლის სახელი და პაროლი.
ანგარიშგებების მომზადებასა და წარდგენაზე პასუხისმგებელ პირებთან დაკავშირებით ინფორმაცია აისახება ავტომატურად საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ერთიან მონაცემთა ბაზიდან, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. თუ ასეთ პირთა რაოდენობა ერთზე მეტია, სუბიექტმა უნდა მიუთითოს მათგან ერთი საკონტაქტო პირი.  დამატებით, სუბიექტს უფლება აქვს მიუთითოს სხვა საკონტაქტო პირიც.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების/შეუსაბამობის დადგენის შემთხვევაში სუბიექტს ეგზავნება შეტყობინება ელექტრონული ფოსტის მისამართსა და ტელეფონის ნომერზე. აღნიშნული ინფორმაცია ასევე  აისახება ვებგვერდზე ანგარიშგების სტატუსის სახით.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების შემდგომ, სუბიექტმა ანგარიშგებები უნდა წარუდგინოს სამსახურს ვებგვერდზე გადასაგზავნ ღილაკზე დაჭერით. აღნიშნული ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე ანგარიშგების სტატუსის სახით.

აუდიტორი ვალდებულია ვებგვერდზე ავტორიზაციის გავლიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ვებგვერდის მეორე გვერდზე დაადასტუროს შემდეგი ინფორმაცია:

 1. ელექტრონულად შევსებული ფინანსური ანგარიშგების ფორმები ან/და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების ფორმები არსებითად შეესაბამება სუბიექტის მიერ აუდიტორისათვის მიწოდებულ სამუშაო დოკუმენტაციასა და აუდიტორის მიერ ხელმოწერილი აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების ან/და კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგარიშგების შესაბამის ფორმებს;
 2. ხელმოწერილი აუდიტირებული ანგარიშგებები ან/და აუდიტირებული კონსოლიდირებული ანგარიშგებები შეესაბამება აუდიტორის მიერ ხელმოწერილ ანგარიშგებებს ან/და კონსოლიდირებულ ანგარიშგებებს.

 

ასევე აუდიტორმა უნდა მიუთითოს აუდიტორული დასკვნის თარიღი და აუდიტორის მოსაზრების ტიპი.

თუ აუდიტორი არ დაადასტურებს მეორე გვერდზე მითითებულ ინფორმაციიდან რომელიმე ნაწილს, იგი ვალდებულია შესაბამის ველში აღწეროს შეუსაბამობის/შეუსაბამობების არსი. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონულ ფოსტის მისამართსა და ტელეფონის ნომერზე.

ა) აუდიტორის მიერ ანგარიშგების დახარვეზების შემდეგ სუბიექტს ეგზავნება შეტყობინება აღნიშნულის შესახებ. სუბიექტმა უნდა გაიაროს ავტორიზაცია eservices.rs.ge-ზე და აუდიტორის მიერ მითითებული ხარვეზის აღმოფხვრის  შემდეგ ხელახლა გადაგზავნოს ანგარიშგება აუდიტორთან დასადასტურებლად.

ბ) აუდიტორის მიერ ანგარიშგების დადასტურების შემდეგ სუბიექტს ეგზავნება შეტყობინება აღნიშნულის შესახებ. სუბიექტმა უნდა გაიაროს ავტორიზაცია eservices.rs.ge-ზე და აუდიტორის მიერ დადასტურებული ანგარიშგება გადმოგზავნოს სამსახურში.

 

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არ არის განსაზღვრული. ამასთან, უნდა მოხდეს კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტისა და 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის გათვალისწინება.
თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად წარადგინოთ ფიზიკური და იურიდიული პირების რეგისტრაციის განაცხადი, მაგრამ საყურადღებოა, რომ იურიდიული პირის (ფირმის) რეგისტრაციამდე, სავალდებულოა სამსახურის მიერ დარეგისტრირდეს ფირმაში დასაქმებული სულ მცირე ერთი გარიგების პარტნიორი მაინც.
არა, ხელფასები არ უნდა ასახოთ პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების პუნქტში. თქვენ უნდა ასახოთ მხოლოდ ის შემოსავალი, რომელიც მიიღეთ ინდივიდუალურად განხორციელებული აუდიტორული საქმიანობიდან.
უვადო სერტიფიკატის შემთხვევაში, მოქმედების ვადის ველს ტოვებთ ცარიელს, რაც ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენი სერტიფიკატი უვადოა.
ასეთ შემთხვევაში სამსახურს წარუდგინეთ წერილი მატერიალური ფორმით (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით (მისი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული), სადაც მიუთითებთ თქვენი შეცდომის შესახებ.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში. წარსადგენი ინფორმაციები უნდა მოიცავდეს 2020 წლის 1 ივლისის შემდგომ წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებს.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან, მათ შორის ააიპ-ებთან, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში.
ინფორმაციები შეივსება ყოველი საანგარიშო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით ცალ-ცალკე.
ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის ამ პუნქტით დადგენილი წესით ელექტრონული ფორმით წარდგენა არ ჩაითვლება ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 13² მუხლის მოთხოვნის შესრულებად და აუდიტორი/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა ვალდებულია საწარმოსთან დადებული ხელშეკრულებიდან გასვლა შესაბამისი დასაბუთებით შეატყობინოს სამსახურს.
იმისათვის რომ შეავსოთ პრაქტიკის ფურცელი, უნდა ჩამოტვირთოთ პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის დანართი. პრაქტიკის ფურცელი სამსახურს წარედგინება მატერიალური სახით. თუ სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა პრაქტიკა გაიარა რამდენიმე ზედამხედველ აუდიტორთან, პრაქტიკის ფურცელი დადასტურებული უნდა იყოს თითოეულის მიერ.
3 (სამი)-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება გულისხმობს ამ 3 (სამ)-წლიანი პერიოდის არანაკლებ ბოლო 2 (ორი) წლის მანძილზე უშუალოდ გარიგების პარტნიორის დაქვემდებარებაში მუშაობას და ისეთი ფუნქციების შესრულებას, რომელიც სულ მცირე მოიცავს სამუშაო გუნდის მართვას, პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვის და ხარისხის უზრუნველყოფას, აუდიტის დაგეგმვას, დამკვეთ სუბიექტთან ურთიერთობას გარიგების მნიშვნელოვან საკითხებზე, არსებითი აუდიტორული მტკიცებულებების და მსჯელობების, აუდიტს დაქვემდებარებული ფინანსური ანგარიშგების მთლიანობაში მიმოხილვას, რაც საფუძვლად ედება აუდიტორული დასკვნის მომზადებას.

 

ფიზიკური პირი, რომელიც სამსახურის მიერ დადგენილი პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებულია პროფესიული ორგანიზაციის მიერ ან სერტიფიცირებულ ბუღალტრად აღიარებულია კანონით და რომელიც სერტიფიცირების შემდეგ თავის კვალიფიკაციას განგრძობითი განათლების სტანდარტის შესაბამისად ადასტურებს.
საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ გაცემული აუდიტორის სერტიფიკატის მფლობელი, რომლის სერტიფიკატი ძალაშია 2013 წლის 1 იანვრისათვის, და კანონის ამოქმედების თარიღისთვის (2016 წლის 25 ივნისი) აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ გაცემული პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატის მფლობელი ითვლებიან სერტიფიცირებულ ბუღალტრებად.
აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია ასახულია შესაბამის რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახულია საქართველოში მოქმედი, პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ინდივიდუალური რეგისტრაცია არ არის მოთხოვნილი, თქვენ შესახებ ინფორმაციას ასახავს პროფესიული ორგანიზაცია რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
დამსაქმებლის მიერ გაცემული შესაბამისი ცნობების წარდგენის შემთხვევაში, ყველა დამსაქმებლის თაობაზე ინფორმაცია აისახება რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში არასწორი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოთ იმ პროფესიულ ორგანიზაციას, რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
საბუღალტრო საქმიანობის განხორციელება არ იზღუდება სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახული პირებით.
თუ თქვენ ხართ პროფესიული ორგანიზაციის წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტერი, თქვენ შესახებ ინფორმაცია აისახება რეესტრში და მიეთითება, რომ არ ახორციელებთ საბუღალტრო საქმიანობას.
სერტიფიცირებული ბუღალტერი ვალდებულია რეესტრში ასახული საკონტაქტო და დასაქმების შესახებ ინფორმაციის (მათ შორის, არასაჯარო ინფორმაციის) ცვლილების შესახებ შეატყობინოს პროფესიულ ორგანიზაციას შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა.
პროფესიული ორგანიზაცია უზრუნველყოფს შესაბამისი ცვლილების განხორციელებას სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ ცვლილების შესახებ ინფორმაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

 

საწარმოს ზომითი კატეგორია განისაზღვრება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. საწარმოს ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი.
ჯგუფის ზომითი კატეგორია განისაზღვრება მშობელი საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კონსოლიდაციის წესით გამოანგარიშებული აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. ჯგუფის ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი.
საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა განისაზღვრება „საანგარიშგებო პერიოდის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესისა და პრაქტიკული მაგალითების დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 28 ივნისის ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია უნდა განისაზღვროს 2016 წლის საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში.
თუ სუბიექტი/ჯგუფი 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აღარ აკმაყოფილებს ზომითი კატეგორიების მიმართ დადგენილი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს, საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია შეიცვლება. თუ ზომითი კატეგორია წინა საანგარიშგებო პერიოდთან შედარებით ორი ან მეტი კატეგორიით გაიზარდა ზემომოცემული წესი არ გამოიყენება და საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისთანავე შეიცვლება.
„ბუღალტრული აღრიცვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, საბიუჯეტო ორგანიზაცია არ წარმოადგენს სუბიექტს, შესაბამისად ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წინაშე ანგარიშგების ვალდებულება არ აქვს.
ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი შესაბამისი მოთხოვნები.
სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი მოთხოვნები.

სუბიექტი ვალდებულია ანგარიშგებები და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა, წარუდგინოს სამსახურს. თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, იგი ვალდებულია სამსახურს წარუდგინოს ანგარიშგება მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.
სდპ-მა, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებმა ანგარიშგებები უნდა წარადგინონ 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში, ხოლო თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს – იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.
მესამე და მეოთხე კატეგორიების საწარმოებმა ანგარიშგებები უნდა წარადგინონ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში, ხოლო თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს – იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2018 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება, და შემდგომ პერიოდებში.

თუ „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 2012 წლის 29 ივნისის კანონის შესაბამისად, სავალდებულო აუდიტს ექვემდებარებოდით, უნდა წარმოადგინოთ 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2017 წლის 1 ოქტომბრისა, ხოლო თუ თქვენი საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.
2012 წლის 29 ივნისის კანონის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით სავალდებულო აუდიტს ექვემდებარებოდა:

 • საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტები, რომლებსაც ევალებათ ყოველწლიური აუდიტის ჩატარება;
 • საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის   ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტები, რომლებსაც ევალებათ ყოველწლიური აუდიტის ჩატარება;
 • საწარმოები, რომლებიც აკმაყოფილებენ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს;
 • საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი თუ წარმოადგენთ სდპ-ს, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებს და პირველი და მეორე კატეგორიების ჯგუფებს, ასევე  კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.
ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის წესი განისაზღვრება სამსახურის მიერ.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ მმართველობის ანგარიშგების მომზადება და წარმოდგენა, თუ წარმოადგენთ სდპ-ს, პირველი ან მეორე კატეგორიის საწარმოს.
სდპ-მა, პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმომ მმართველობის ანგარიშგება უნდა წარმოადგინოს 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების მომზადება და წარმოდგენა, თუ წარმოადგენთ სდპ-ს ან პირველი კატეგორიის საწარმოს და თქვენი საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვებას) ამ ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას.
სდპ-მა და პირველი კატეგორიის საწარმომ სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება უნდა წარმოადგინოს 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.

სუბიექტი აუდიტორის შესახებ ინფორმაციას მიუთითებს ვებგვერდის (ანგარიშგების ჩანართი eservices.rs.ge-ზე) მე-2 გვერდზე. სუბიექტმა უნდა მიუთითოს ანგარიშგებების/კონსოლიდირებული ანგარიშგებების აუდიტის განმახორციელებელი გარიგების პარტნიორის/ინდივიდუალურად საქმიანობის განმახორციელებელი აუდიტორის აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრის სარეგისტაციო ნომერი, რის შედეგად ავტომატურად აისახება აუდიტორის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.
თუ აუდიტი ჩატარდა გარიგების პარტნიორის მიერ, აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ბაზაში არსებული მონაცემების საფუძველზე, ავტომატურად აისახება იმ აუდიტორული ფირმის/ფირმების დასახელება და სახელმწიფო რეესტრის სარეგისტრაციო ნომერი, რომელშიც დასაქმებულია გარიგების პარტნიორი. თუ ასეთი აუდიტორული ფირმების რაოდენობა ერთზე მეტია, სუბიექტი მიუთითებს იმ აუდიტორულ ფირმას, რომლის სახელითაც მოქმედებდა გარიგების პარტნიორი აუდიტის ჩატარებისას, რის საფუძველზეც ავტომატურად აისახება ამ აუდიტორული ფირმის საიდენტიფიკაციო ნომერი.

თუ სუბიექტი წარადგენს აუდიტირებულ ანგარიშგებას, მის მიერ შედეგების გვერდზე გადასაგზავნ ღილაკზე დაჭერით, იმ აუდიტორს, რომელიც სუბიექტს მითითებული ჰყავს ვებგვერდის მე-2 გვერდზე, ეგზავნება შეტყობინება აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრის ბაზაში არსებულ ტელეფონის ნომერსა და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, რომელშიც მითითებულია ვებგვერდზე ავტორიზაციისთვის საჭირო მომხმარებლის სახელი და პაროლი.
ანგარიშგებების მომზადებასა და წარდგენაზე პასუხისმგებელ პირებთან დაკავშირებით ინფორმაცია აისახება ავტომატურად საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ერთიან მონაცემთა ბაზიდან, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. თუ ასეთ პირთა რაოდენობა ერთზე მეტია, სუბიექტმა უნდა მიუთითოს მათგან ერთი საკონტაქტო პირი.  დამატებით, სუბიექტს უფლება აქვს მიუთითოს სხვა საკონტაქტო პირიც.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების/შეუსაბამობის დადგენის შემთხვევაში სუბიექტს ეგზავნება შეტყობინება ელექტრონული ფოსტის მისამართსა და ტელეფონის ნომერზე. აღნიშნული ინფორმაცია ასევე  აისახება ვებგვერდზე ანგარიშგების სტატუსის სახით.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების შემდგომ, სუბიექტმა ანგარიშგებები უნდა წარუდგინოს სამსახურს ვებგვერდზე გადასაგზავნ ღილაკზე დაჭერით. აღნიშნული ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე ანგარიშგების სტატუსის სახით.

აუდიტორი ვალდებულია ვებგვერდზე ავტორიზაციის გავლიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ვებგვერდის მეორე გვერდზე დაადასტუროს შემდეგი ინფორმაცია:

 1. ელექტრონულად შევსებული ფინანსური ანგარიშგების ფორმები ან/და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების ფორმები არსებითად შეესაბამება სუბიექტის მიერ აუდიტორისათვის მიწოდებულ სამუშაო დოკუმენტაციასა და აუდიტორის მიერ ხელმოწერილი აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების ან/და კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგარიშგების შესაბამის ფორმებს;
 2. ხელმოწერილი აუდიტირებული ანგარიშგებები ან/და აუდიტირებული კონსოლიდირებული ანგარიშგებები შეესაბამება აუდიტორის მიერ ხელმოწერილ ანგარიშგებებს ან/და კონსოლიდირებულ ანგარიშგებებს.

 

ასევე აუდიტორმა უნდა მიუთითოს აუდიტორული დასკვნის თარიღი და აუდიტორის მოსაზრების ტიპი.

თუ აუდიტორი არ დაადასტურებს მეორე გვერდზე მითითებულ ინფორმაციიდან რომელიმე ნაწილს, იგი ვალდებულია შესაბამის ველში აღწეროს შეუსაბამობის/შეუსაბამობების არსი. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონულ ფოსტის მისამართსა და ტელეფონის ნომერზე.

ა) აუდიტორის მიერ ანგარიშგების დახარვეზების შემდეგ სუბიექტს ეგზავნება შეტყობინება აღნიშნულის შესახებ. სუბიექტმა უნდა გაიაროს ავტორიზაცია eservices.rs.ge-ზე და აუდიტორის მიერ მითითებული ხარვეზის აღმოფხვრის  შემდეგ ხელახლა გადაგზავნოს ანგარიშგება აუდიტორთან დასადასტურებლად.

ბ) აუდიტორის მიერ ანგარიშგების დადასტურების შემდეგ სუბიექტს ეგზავნება შეტყობინება აღნიშნულის შესახებ. სუბიექტმა უნდა გაიაროს ავტორიზაცია eservices.rs.ge-ზე და აუდიტორის მიერ დადასტურებული ანგარიშგება გადმოგზავნოს სამსახურში.

 

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არ არის განსაზღვრული. ამასთან, უნდა მოხდეს კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტისა და 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის გათვალისწინება.
თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად წარადგინოთ ფიზიკური და იურიდიული პირების რეგისტრაციის განაცხადი, მაგრამ საყურადღებოა, რომ იურიდიული პირის (ფირმის) რეგისტრაციამდე, სავალდებულოა სამსახურის მიერ დარეგისტრირდეს ფირმაში დასაქმებული სულ მცირე ერთი გარიგების პარტნიორი მაინც.
არა, ხელფასები არ უნდა ასახოთ პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების პუნქტში. თქვენ უნდა ასახოთ მხოლოდ ის შემოსავალი, რომელიც მიიღეთ ინდივიდუალურად განხორციელებული აუდიტორული საქმიანობიდან.
უვადო სერტიფიკატის შემთხვევაში, მოქმედების ვადის ველს ტოვებთ ცარიელს, რაც ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენი სერტიფიკატი უვადოა.
ასეთ შემთხვევაში სამსახურს წარუდგინეთ წერილი მატერიალური ფორმით (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით (მისი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული), სადაც მიუთითებთ თქვენი შეცდომის შესახებ.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში. წარსადგენი ინფორმაციები უნდა მოიცავდეს 2020 წლის 1 ივლისის შემდგომ წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებს.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან, მათ შორის ააიპ-ებთან, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში.
ინფორმაციები შეივსება ყოველი საანგარიშო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით ცალ-ცალკე.
ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის ამ პუნქტით დადგენილი წესით ელექტრონული ფორმით წარდგენა არ ჩაითვლება ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 13² მუხლის მოთხოვნის შესრულებად და აუდიტორი/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა ვალდებულია საწარმოსთან დადებული ხელშეკრულებიდან გასვლა შესაბამისი დასაბუთებით შეატყობინოს სამსახურს.
იმისათვის რომ შეავსოთ პრაქტიკის ფურცელი, უნდა ჩამოტვირთოთ პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის დანართი. პრაქტიკის ფურცელი სამსახურს წარედგინება მატერიალური სახით. თუ სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა პრაქტიკა გაიარა რამდენიმე ზედამხედველ აუდიტორთან, პრაქტიკის ფურცელი დადასტურებული უნდა იყოს თითოეულის მიერ.
3 (სამი)-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება გულისხმობს ამ 3 (სამ)-წლიანი პერიოდის არანაკლებ ბოლო 2 (ორი) წლის მანძილზე უშუალოდ გარიგების პარტნიორის დაქვემდებარებაში მუშაობას და ისეთი ფუნქციების შესრულებას, რომელიც სულ მცირე მოიცავს სამუშაო გუნდის მართვას, პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვის და ხარისხის უზრუნველყოფას, აუდიტის დაგეგმვას, დამკვეთ სუბიექტთან ურთიერთობას გარიგების მნიშვნელოვან საკითხებზე, არსებითი აუდიტორული მტკიცებულებების და მსჯელობების, აუდიტს დაქვემდებარებული ფინანსური ანგარიშგების მთლიანობაში მიმოხილვას, რაც საფუძვლად ედება აუდიტორული დასკვნის მომზადებას.

 

ფიზიკური პირი, რომელიც სამსახურის მიერ დადგენილი პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებულია პროფესიული ორგანიზაციის მიერ ან სერტიფიცირებულ ბუღალტრად აღიარებულია კანონით და რომელიც სერტიფიცირების შემდეგ თავის კვალიფიკაციას განგრძობითი განათლების სტანდარტის შესაბამისად ადასტურებს.
საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ გაცემული აუდიტორის სერტიფიკატის მფლობელი, რომლის სერტიფიკატი ძალაშია 2013 წლის 1 იანვრისათვის, და კანონის ამოქმედების თარიღისთვის (2016 წლის 25 ივნისი) აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ გაცემული პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატის მფლობელი ითვლებიან სერტიფიცირებულ ბუღალტრებად.
აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია ასახულია შესაბამის რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახულია საქართველოში მოქმედი, პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ინდივიდუალური რეგისტრაცია არ არის მოთხოვნილი, თქვენ შესახებ ინფორმაციას ასახავს პროფესიული ორგანიზაცია რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
დამსაქმებლის მიერ გაცემული შესაბამისი ცნობების წარდგენის შემთხვევაში, ყველა დამსაქმებლის თაობაზე ინფორმაცია აისახება რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში არასწორი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოთ იმ პროფესიულ ორგანიზაციას, რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
საბუღალტრო საქმიანობის განხორციელება არ იზღუდება სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახული პირებით.
თუ თქვენ ხართ პროფესიული ორგანიზაციის წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტერი, თქვენ შესახებ ინფორმაცია აისახება რეესტრში და მიეთითება, რომ არ ახორციელებთ საბუღალტრო საქმიანობას.
სერტიფიცირებული ბუღალტერი ვალდებულია რეესტრში ასახული საკონტაქტო და დასაქმების შესახებ ინფორმაციის (მათ შორის, არასაჯარო ინფორმაციის) ცვლილების შესახებ შეატყობინოს პროფესიულ ორგანიზაციას შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა.
პროფესიული ორგანიზაცია უზრუნველყოფს შესაბამისი ცვლილების განხორციელებას სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ ცვლილების შესახებ ინფორმაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

 

საწარმოს ზომითი კატეგორია განისაზღვრება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. საწარმოს ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი.
ჯგუფის ზომითი კატეგორია განისაზღვრება მშობელი საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კონსოლიდაციის წესით გამოანგარიშებული აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. ჯგუფის ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი.
საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა განისაზღვრება „საანგარიშგებო პერიოდის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესისა და პრაქტიკული მაგალითების დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 28 ივნისის ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია უნდა განისაზღვროს 2016 წლის საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში.
თუ სუბიექტი/ჯგუფი 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აღარ აკმაყოფილებს ზომითი კატეგორიების მიმართ დადგენილი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს, საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია შეიცვლება. თუ ზომითი კატეგორია წინა საანგარიშგებო პერიოდთან შედარებით ორი ან მეტი კატეგორიით გაიზარდა ზემომოცემული წესი არ გამოიყენება და საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისთანავე შეიცვლება.
„ბუღალტრული აღრიცვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, საბიუჯეტო ორგანიზაცია არ წარმოადგენს სუბიექტს, შესაბამისად ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წინაშე ანგარიშგების ვალდებულება არ აქვს.
ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი შესაბამისი მოთხოვნები.
სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი მოთხოვნები.

სუბიექტი ვალდებულია ანგარიშგებები და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა, წარუდგინოს სამსახურს. თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, იგი ვალდებულია სამსახურს წარუდგინოს ანგარიშგება მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.
სდპ-მა, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებმა ანგარიშგებები უნდა წარადგინონ 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში, ხოლო თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს – იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.
მესამე და მეოთხე კატეგორიების საწარმოებმა ანგარიშგებები უნდა წარადგინონ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში, ხოლო თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს – იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2018 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება, და შემდგომ პერიოდებში.

თუ „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 2012 წლის 29 ივნისის კანონის შესაბამისად, სავალდებულო აუდიტს ექვემდებარებოდით, უნდა წარმოადგინოთ 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2017 წლის 1 ოქტომბრისა, ხოლო თუ თქვენი საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.
2012 წლის 29 ივნისის კანონის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით სავალდებულო აუდიტს ექვემდებარებოდა:

 • საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტები, რომლებსაც ევალებათ ყოველწლიური აუდიტის ჩატარება;
 • საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის   ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტები, რომლებსაც ევალებათ ყოველწლიური აუდიტის ჩატარება;
 • საწარმოები, რომლებიც აკმაყოფილებენ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს;
 • საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი თუ წარმოადგენთ სდპ-ს, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებს და პირველი და მეორე კატეგორიების ჯგუფებს, ასევე  კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.
ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის წესი განისაზღვრება სამსახურის მიერ.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ მმართველობის ანგარიშგების მომზადება და წარმოდგენა, თუ წარმოადგენთ სდპ-ს, პირველი ან მეორე კატეგორიის საწარმოს.
სდპ-მა, პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმომ მმართველობის ანგარიშგება უნდა წარმოადგინოს 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების მომზადება და წარმოდგენა, თუ წარმოადგენთ სდპ-ს ან პირველი კატეგორიის საწარმოს და თქვენი საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვებას) ამ ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას.
სდპ-მა და პირველი კატეგორიის საწარმომ სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება უნდა წარმოადგინოს 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.

სუბიექტი აუდიტორის შესახებ ინფორმაციას მიუთითებს ვებგვერდის (ანგარიშგების ჩანართი eservices.rs.ge-ზე) მე-2 გვერდზე. სუბიექტმა უნდა მიუთითოს ანგარიშგებების/კონსოლიდირებული ანგარიშგებების აუდიტის განმახორციელებელი გარიგების პარტნიორის/ინდივიდუალურად საქმიანობის განმახორციელებელი აუდიტორის აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრის სარეგისტაციო ნომერი, რის შედეგად ავტომატურად აისახება აუდიტორის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.
თუ აუდიტი ჩატარდა გარიგების პარტნიორის მიერ, აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ბაზაში არსებული მონაცემების საფუძველზე, ავტომატურად აისახება იმ აუდიტორული ფირმის/ფირმების დასახელება და სახელმწიფო რეესტრის სარეგისტრაციო ნომერი, რომელშიც დასაქმებულია გარიგების პარტნიორი. თუ ასეთი აუდიტორული ფირმების რაოდენობა ერთზე მეტია, სუბიექტი მიუთითებს იმ აუდიტორულ ფირმას, რომლის სახელითაც მოქმედებდა გარიგების პარტნიორი აუდიტის ჩატარებისას, რის საფუძველზეც ავტომატურად აისახება ამ აუდიტორული ფირმის საიდენტიფიკაციო ნომერი.

თუ სუბიექტი წარადგენს აუდიტირებულ ანგარიშგებას, მის მიერ შედეგების გვერდზე გადასაგზავნ ღილაკზე დაჭერით, იმ აუდიტორს, რომელიც სუბიექტს მითითებული ჰყავს ვებგვერდის მე-2 გვერდზე, ეგზავნება შეტყობინება აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრის ბაზაში არსებულ ტელეფონის ნომერსა და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, რომელშიც მითითებულია ვებგვერდზე ავტორიზაციისთვის საჭირო მომხმარებლის სახელი და პაროლი.
ანგარიშგებების მომზადებასა და წარდგენაზე პასუხისმგებელ პირებთან დაკავშირებით ინფორმაცია აისახება ავტომატურად საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ერთიან მონაცემთა ბაზიდან, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. თუ ასეთ პირთა რაოდენობა ერთზე მეტია, სუბიექტმა უნდა მიუთითოს მათგან ერთი საკონტაქტო პირი.  დამატებით, სუბიექტს უფლება აქვს მიუთითოს სხვა საკონტაქტო პირიც.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების/შეუსაბამობის დადგენის შემთხვევაში სუბიექტს ეგზავნება შეტყობინება ელექტრონული ფოსტის მისამართსა და ტელეფონის ნომერზე. აღნიშნული ინფორმაცია ასევე  აისახება ვებგვერდზე ანგარიშგების სტატუსის სახით.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების შემდგომ, სუბიექტმა ანგარიშგებები უნდა წარუდგინოს სამსახურს ვებგვერდზე გადასაგზავნ ღილაკზე დაჭერით. აღნიშნული ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე ანგარიშგების სტატუსის სახით.

აუდიტორი ვალდებულია ვებგვერდზე ავტორიზაციის გავლიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ვებგვერდის მეორე გვერდზე დაადასტუროს შემდეგი ინფორმაცია:

 1. ელექტრონულად შევსებული ფინანსური ანგარიშგების ფორმები ან/და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების ფორმები არსებითად შეესაბამება სუბიექტის მიერ აუდიტორისათვის მიწოდებულ სამუშაო დოკუმენტაციასა და აუდიტორის მიერ ხელმოწერილი აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების ან/და კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგარიშგების შესაბამის ფორმებს;
 2. ხელმოწერილი აუდიტირებული ანგარიშგებები ან/და აუდიტირებული კონსოლიდირებული ანგარიშგებები შეესაბამება აუდიტორის მიერ ხელმოწერილ ანგარიშგებებს ან/და კონსოლიდირებულ ანგარიშგებებს.

 

ასევე აუდიტორმა უნდა მიუთითოს აუდიტორული დასკვნის თარიღი და აუდიტორის მოსაზრების ტიპი.

თუ აუდიტორი არ დაადასტურებს მეორე გვერდზე მითითებულ ინფორმაციიდან რომელიმე ნაწილს, იგი ვალდებულია შესაბამის ველში აღწეროს შეუსაბამობის/შეუსაბამობების არსი. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონულ ფოსტის მისამართსა და ტელეფონის ნომერზე.

ა) აუდიტორის მიერ ანგარიშგების დახარვეზების შემდეგ სუბიექტს ეგზავნება შეტყობინება აღნიშნულის შესახებ. სუბიექტმა უნდა გაიაროს ავტორიზაცია eservices.rs.ge-ზე და აუდიტორის მიერ მითითებული ხარვეზის აღმოფხვრის  შემდეგ ხელახლა გადაგზავნოს ანგარიშგება აუდიტორთან დასადასტურებლად.

ბ) აუდიტორის მიერ ანგარიშგების დადასტურების შემდეგ სუბიექტს ეგზავნება შეტყობინება აღნიშნულის შესახებ. სუბიექტმა უნდა გაიაროს ავტორიზაცია eservices.rs.ge-ზე და აუდიტორის მიერ დადასტურებული ანგარიშგება გადმოგზავნოს სამსახურში.