2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ხშირად დასმული კითხვები

 

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არ არის განსაზღვრული. ამასთან, უნდა მოხდეს კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტისა და 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის გათვალისწინება.
თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად წარადგინოთ ფიზიკური და იურიდიული პირების რეგისტრაციის განაცხადი, მაგრამ საყურადღებოა, რომ იურიდიული პირის (ფირმის) რეგისტრაციამდე, სავალდებულოა სამსახურის მიერ დარეგისტრირდეს ფირმაში დასაქმებული სულ მცირე ერთი გარიგების პარტნიორი მაინც.
არა, ხელფასები არ უნდა ასახოთ პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების პუნქტში. თქვენ უნდა ასახოთ მხოლოდ ის შემოსავალი, რომელიც მიიღეთ ინდივიდუალურად განხორციელებული აუდიტორული საქმიანობიდან.
უვადო სერტიფიკატის შემთხვევაში, მოქმედების ვადის ველს ტოვებთ ცარიელს, რაც ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენი სერტიფიკატი უვადოა.
ასეთ შემთხვევაში სამსახურს წარუდგინეთ წერილი მატერიალური ფორმით (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით (მისი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული), სადაც მიუთითებთ თქვენი შეცდომის შესახებ.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში. წარსადგენი ინფორმაციები უნდა მოიცავდეს 2020 წლის 1 ივლისის შემდგომ წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებს.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან, მათ შორის ააიპ-ებთან, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში.
ინფორმაციები შეივსება ყოველი საანგარიშო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით ცალ-ცალკე.
ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის ამ პუნქტით დადგენილი წესით ელექტრონული ფორმით წარდგენა არ ჩაითვლება ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 13² მუხლის მოთხოვნის შესრულებად და აუდიტორი/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა ვალდებულია საწარმოსთან დადებული ხელშეკრულებიდან გასვლა შესაბამისი დასაბუთებით შეატყობინოს სამსახურს.
იმისათვის რომ შეავსოთ პრაქტიკის ფურცელი, უნდა ჩამოტვირთოთ პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის დანართი. პრაქტიკის ფურცელი სამსახურს წარედგინება მატერიალური სახით. თუ სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა პრაქტიკა გაიარა რამდენიმე ზედამხედველ აუდიტორთან, პრაქტიკის ფურცელი დადასტურებული უნდა იყოს თითოეულის მიერ.
3 (სამი)-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება გულისხმობს ამ 3 (სამ)-წლიანი პერიოდის არანაკლებ ბოლო 2 (ორი) წლის მანძილზე უშუალოდ გარიგების პარტნიორის დაქვემდებარებაში მუშაობას და ისეთი ფუნქციების შესრულებას, რომელიც სულ მცირე მოიცავს სამუშაო გუნდის მართვას, პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვის და ხარისხის უზრუნველყოფას, აუდიტის დაგეგმვას, დამკვეთ სუბიექტთან ურთიერთობას გარიგების მნიშვნელოვან საკითხებზე, არსებითი აუდიტორული მტკიცებულებების და მსჯელობების, აუდიტს დაქვემდებარებული ფინანსური ანგარიშგების მთლიანობაში მიმოხილვას, რაც საფუძვლად ედება აუდიტორული დასკვნის მომზადებას.

 

საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია განისაზღვრება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. საწარმოს ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი და სახელმძღვანელო 
თუ სუბიექტი/ჯგუფი 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აღარ აკმაყოფილებს ზომითი კატეგორიების მიმართ დადგენილი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს, საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია შეიცვლება. თუ ზომითი კატეგორია წინა საანგარიშგებო პერიოდთან შედარებით ორი ან მეტი კატეგორიით გაიზარდა ზემომოცემული წესი არ გამოიყენება და საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისთანავე შეიცვლება.
ზომითი კატეგორიის ცვლილებასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ვიდეოინსტრუქცია  
საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა განისაზღვრება „საანგარიშგებო პერიოდის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესისა და პრაქტიკული მაგალითების დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 28 ივნისის ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
ბრძანების სანახავად გადადით ბმულზე

კანონის ის  თანახმად სუბიექტი (გარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა) ვალდებულია მისთვის ამ კანონით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგება და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნა ერთად, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა, წარუდგინოს სამსახურს. განსხვავებული საანგარიშგებო პერიოდის შემთხვევაში, სუბიექტი ვალდებულია სამსახურს წარუდგინოს ანგარიშგება მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

ვინაიდან, მიმდინარე წელს, 1 ოქტომბერი არასამუშაო დღეა, სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 3 ოქტომბრისა.

ანგარიშგების წარდგენის ვადის დარღვევის შემთხვევაში,  სამსახური გამოიყენებს სანქციის ზომებს - წერილობით გაფრთხილებას ან/და ფულად ჯარიმას. ჯარიმის ოდენობა შეადგენს: ა) მეოთხე კატეგორიის საწარმოსთვის – 500 ლარი; ბ) მესამე კატეგორიის საწარმოსთვის – 1 000 ლარი; გ) მეორე კატეგორიის საწარმოსთვის – 5 000 ლარი; დ) პირველი კატეგორიის საწარმოსა და სდპ-ისათვის 10 000 ლარი. სამართალდარღვევებისათვის სამსახურმა შესაძლებელია ფულადი ჯარიმის ნაცვლად წერილობითი გაფრთხილება გამოიყენოს. სამსახურის წერილობითი გაფრთხილების შეუსრულებლობის ან/და პასუხისმგებლობის დაკისრებიდან 1 თვის ვადაში შესაბამისი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სუბიექტს უორმაგდება დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა. არააუდიტირებული ანგარიშგების წარდგენის შემთხვევაში, სამსახური სანქციის სახით იყენებს ფულად ჯარიმას და აუდიტირებული ანგარიშგების წარმოსადგენად სუბიექტს განუსაზღვრავს 1-დან 6 თვემდე ვადა. განსაზღვრულ ვადაში აუდიტირებული ანგარიშგების წარმოუდგენლობა გამოიწვევს ჯარიმის გაორმაგებას.“
ადმინისტრატორი უფლებამოსილია გააუქმოს თავისი კავშირი სუბიექტთან „არის აქტიური“ ღილაკის გათიშვის გზით. კავშირის გაუქმება შესაძლოა ასევე მოხდეს სამსახურის თანამშრომლის მიერ, სუბიექტის ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ სამსახურისთვის წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში.
საწარმოს ადმინისტრატორის გაუქმებასთან დაკავშირებით, სამსახურის მხრიდან სათანადო რეაგირების მიზნით, გთხოვთ წარმოადგინოთ საწარმოს ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერილი განცხადება. 
წარმომადგენლობის შემთხვევაში გთხოვთ, განცხადებას დაურთოთ სათანადო წესით დამოწმებული მინდობილობა.
ადმინისტრატორის გვერდიდან სუბიექტთან კავშირის გაუქმების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოინსტრუქცია 
იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშგების ვებგვერდზე კონკრეტული საანგარიშგებო წლის ანგარიშგების დამატებისას, პორტალი ითხოვს წინა წლებზე ზომითი კატეგორიის გამოთვლას, იხილეთ შემდეგი ვიდეოინსტრუქცია

სუბიექტი (გარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა) ვალდებულია მისთვის ამ კანონით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), მმართველობის ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება და ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნა ერთად, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა,  წარუდგინოს სამსახურს. 
სუბიექტის სტატუსი ფუნქციონირებადი საწარმოს შესახებ აისახება ავტომატურად. სუბიექტი უფლებამოსილია შეცვალოს აღნიშნული სტატუსი, თუ მის მიერ გამოყენებული სტანდარტის შესაბამისად ანგარიშგების წარდგენის დროისთვის ის არ მიეკუთვნება ფუნქციონირებად საწარმოს. 
სამსახური უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით ან სუბიექტის დასაბუთებული წერილობითი მიმართვის საფუძველზე დაადგინოს ხარვეზი სუბიექტის მიერ წარდგენილ ან გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში და სუბიექტს მოსთხოვოს  გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. ხარვეზის შესახებ სუბიექტს ეცნობება ვებგვერდზე ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. სამსახური სუბიექტს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, ხარვეზის აღმოფხვრის სირთულის გათვალისწინებით, განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, არაუმეტეს 10 სამუშაო დღის ოდენობით.
გარდა ამისა, სუბიექტი სამსახურს დასაბუთებულ მოთხოვნას უგზავნის ვებგვერდზე ანგარიშგების დახარვეზების ღილაკის მეშვეობით, თუ ანგარიშგება სამსახურში გადაგზავნილია, ან ანგარიშგების ხელახლა წარდგენის ღილაკის მეშვეობით, თუ ანგარიშგება გამოქვეყნებულია. 
სამსახური სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, ადასტურებს მოთხოვნას, რის შემდეგაც სუბიექტს ეძლევა საშუალება, შეიტანოს ცვლილება წარდგენილ ანგარიშგებაში. სუბიექტს ინფორმაცია სამსახურის მიერ მოთხოვნის დადასტურების ან უარყოფის შესახებ ეცნობება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 
პორტალზე ანგარიშის გასააქტიურებლად გთხოვთ დაადასტუროთ რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელ.ფოსტაზე მოსული აქტივაციის ბმული.
მეორე და მესამე კატეგორიების საწარმოები ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებენ მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) შესაბამისად. მათ უფლება აქვთ, გამოიყენონ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS). სუბიექტის მიერ შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება უნდა იყოს სრული, სწორი და სამართლიანი. იგი შესადარი პერიოდისთვის უნდა ასახავდეს სუბიექტის ფინანსურ მდგომარეობას, საქმიანობის შედეგებს, ფულადი სახსრებისა და კაპიტალის მოძრაობას და განმარტებით შენიშვნებს. ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემული ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრულ ფუნდამენტურ ხარისხობრივ მახასიათებლებს. კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მესამე კატეგორიის საწარმოსთვის ფულადი სახსრების მოძრაობის ციფრული ფორმის შევსება სავალდებულო არ არის.
კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მეოთხე კატეგორიის საწარმო ავსებს მხოლოდ ციფრულ ფორმებს და არ არის ვალდებული ატვირთოს PDF ფაილი (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშგების წარდგენა ხორციელდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად). 
მეოთხე კატეგორიის საწარმო უფლებამოსილია წარადგინოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება. დამატებით შეგიძლიათ იხილოთ მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 3.8, 3.9, 3.10 პუნქტები.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი ბმულები:
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

თვითსწავლების სახელმძღვანელო

"კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მეოთხე კატეგორიის საწარმო სუბიექტის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის ჩანართში, დამატებით უთითებს სუბიექტის ანგარიშგების დაინტერესებული პირისთვის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირის სახელს, გვარს, პირად ნომერსა და მობილური ტელეფონის ნომერს, ასევე, თანხმობის შემთხვევაში, მონიშნავს მის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსთვის გადაცემის ღილაკს. დაინტერესებული პირი უფლებამოსილია ვებგვერდზე ელექტრონულად მოითხოვოს მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მიერ წარდგენილ ანგარიშგებაზე წვდომა. დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიუთითოს სუბიექტის ანგარიშგების გასაჯაროებაზე პასუხისმგებელი პირის მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელზეც მიიღებს ერთჯერად კოდს. პასუხისმგებელი პირი უფლებამოსილია აღნიშნული კოდი გადასცეს დაინტერესებულ პირს. კოდის ვებგვერდზე შეყვანის შემდეგ დაინტერესებული პირი მიიღებს წვდომას მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მიერ წარდგენილ ანგარიშგებაზე.“
ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი შესაბამისი მოთხოვნები.
სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი მოთხოვნები.
თუ სუბიექტი წარადგენს აუდიტირებულ ანგარიშგებას, ხოლო ჯგუფის შემთხვევაში, აუდიტირებულ ინდივიდუალურ ან/და კონსოლიდირებულ ანგარიშგებას და დაამატა აუდიტორი, მის მიერ გადასაგზავნ ღილაკზე დაჭერით აუდიტორს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ავტომატურად ეგზავნება შეტყობინება და ბმული. ვებგვერდზე მიეთითება ამ პუნქტით განსაზღვრული შეტყობინების აუდიტორისთვის გადაგზავნის თარიღი.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში ანგარიშგებები იგზავნება სამსახურში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.
აუდიტორის მიერ შეუსაბამობის დადგენის შემთხვევაში, სუბიექტი ვალდებულია აღმოფხვრას დადგენილი შეუსაბამობა. ამ შემთხვევაში აუდიტორს თავიდან ეგზავნება ელექტრონული ფოსტით შეტყობინება სუბიექტის მიერ ანგარიშგების აუდიტორისთვის გადაგზავნის თაობაზე. აუდიტორი ვალდებულია დაადასტუროს ან ხარვეზი დაუდგინოს ამ ინფორმაციას. ვებგვერდზე მიეთითება ამ პუნქტით განსაზღვრული შეტყობინების აუდიტორისთვის ხელახლა გადაგზავნის თარიღი.
აუდიტორი ვალდებულია  ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მიღებულ ბმულზე გადასვლით გაიაროს ერთჯერადი ავტორიზაცია ანგარიშგების პორტალზე პირადი ნომრისა და პაროლის მითითებით. ერთჯერადი ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აუდიტორი უფლებამოსილია, მართოს ანგარიშგების ვებგვერდზე თავისი გვერდი ერთი ან ერთზე მეტი სუბიექტისთვის.
აუდიტორი ვალდებულია სუბიექტის მიერ ანგარიშგების აუდიტორისთვის გადაგზავნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში დაადასტუროს ან ხარვეზი დაუდგინოს შესაბამის ინფორმაციას.
ასევე, აუდიტორი მიუთითებს ანგარიშგებების ან/და კონსოლიდირებული ანგარიშგებების აუდიტორული დასკვნის თარიღს.
თუ აუდიტორი ხარვეზს დაუდგენს ინფორმაციას, იგი ვალდებულია შესაბამის ველში აღწეროს შეუსაბამობის არსი. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე.
აუდიტორი ვალდებულია მიუთითოს მის მიერ ხელმოწერილი ფინანსური ანგარიშგების ან/და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორულ დასკვნაში გამოთქმული შემდეგი მოსაზრებებიდან ერთ-ერთი: ა) არამოდიფიცირებული მოსაზრება; ბ) პირობითი მოსაზრება; გ) უარყოფითი მოსაზრება; დ) მოსაზრების გამოთქმაზე უარი; ე) არამოდიფიცირებული მოსაზრება მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცით; ვ) არამოდიფიცირებული მოსაზრება სხვა გარემოებათა ამსახველი აბზაცით.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში ანგარიშგებები იგზავნება სამსახურში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

 

ფიზიკური პირი, რომელიც სამსახურის მიერ დადგენილი პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებულია პროფესიული ორგანიზაციის მიერ ან სერტიფიცირებულ ბუღალტრად აღიარებულია კანონით და რომელიც სერტიფიცირების შემდეგ თავის კვალიფიკაციას განგრძობითი განათლების სტანდარტის შესაბამისად ადასტურებს.
საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ გაცემული აუდიტორის სერტიფიკატის მფლობელი, რომლის სერტიფიკატი ძალაშია 2013 წლის 1 იანვრისათვის, და კანონის ამოქმედების თარიღისთვის (2016 წლის 25 ივნისი) აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ გაცემული პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატის მფლობელი ითვლებიან სერტიფიცირებულ ბუღალტრებად.
აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია ასახულია შესაბამის რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახულია საქართველოში მოქმედი, პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ინდივიდუალური რეგისტრაცია არ არის მოთხოვნილი, თქვენ შესახებ ინფორმაციას ასახავს პროფესიული ორგანიზაცია რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
დამსაქმებლის მიერ გაცემული შესაბამისი ცნობების წარდგენის შემთხვევაში, ყველა დამსაქმებლის თაობაზე ინფორმაცია აისახება რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში არასწორი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოთ იმ პროფესიულ ორგანიზაციას, რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
საბუღალტრო საქმიანობის განხორციელება არ იზღუდება სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახული პირებით.
თუ თქვენ ხართ პროფესიული ორგანიზაციის წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტერი, თქვენ შესახებ ინფორმაცია აისახება რეესტრში და მიეთითება, რომ არ ახორციელებთ საბუღალტრო საქმიანობას.
სერტიფიცირებული ბუღალტერი ვალდებულია რეესტრში ასახული საკონტაქტო და დასაქმების შესახებ ინფორმაციის (მათ შორის, არასაჯარო ინფორმაციის) ცვლილების შესახებ შეატყობინოს პროფესიულ ორგანიზაციას შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა.
პროფესიული ორგანიზაცია უზრუნველყოფს შესაბამისი ცვლილების განხორციელებას სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ ცვლილების შესახებ ინფორმაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

 

ბუღალტერი, რომელიც მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას.

შენიშვნა: ორგანიზაციაში შრომითი ხელშეკრულების ფარგლებში დასაქმებული ბუღალტერი არ მოიაზრება

საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული იურიდიული პირის საქართველოში არსებული ფილიალი, რომელიც მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას.

რეესტრში რეგისტრაცია უნდა მოხდეს პროფესიული საქმიანობის დაწყებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

 

პირები რომლებიც პროფესიულ საქმიანობას ახორციელებდნენ 2023 წლის 02 მაისამდე რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ არაუგვიანეს 2023 წლის 01 ივლისისა.

 

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არ არის განსაზღვრული. ამასთან, უნდა მოხდეს კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტისა და 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის გათვალისწინება.
თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად წარადგინოთ ფიზიკური და იურიდიული პირების რეგისტრაციის განაცხადი, მაგრამ საყურადღებოა, რომ იურიდიული პირის (ფირმის) რეგისტრაციამდე, სავალდებულოა სამსახურის მიერ დარეგისტრირდეს ფირმაში დასაქმებული სულ მცირე ერთი გარიგების პარტნიორი მაინც.
არა, ხელფასები არ უნდა ასახოთ პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების პუნქტში. თქვენ უნდა ასახოთ მხოლოდ ის შემოსავალი, რომელიც მიიღეთ ინდივიდუალურად განხორციელებული აუდიტორული საქმიანობიდან.
უვადო სერტიფიკატის შემთხვევაში, მოქმედების ვადის ველს ტოვებთ ცარიელს, რაც ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენი სერტიფიკატი უვადოა.
ასეთ შემთხვევაში სამსახურს წარუდგინეთ წერილი მატერიალური ფორმით (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით (მისი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული), სადაც მიუთითებთ თქვენი შეცდომის შესახებ.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში. წარსადგენი ინფორმაციები უნდა მოიცავდეს 2020 წლის 1 ივლისის შემდგომ წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებს.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან, მათ შორის ააიპ-ებთან, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში.
ინფორმაციები შეივსება ყოველი საანგარიშო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით ცალ-ცალკე.
ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის ამ პუნქტით დადგენილი წესით ელექტრონული ფორმით წარდგენა არ ჩაითვლება ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 13² მუხლის მოთხოვნის შესრულებად და აუდიტორი/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა ვალდებულია საწარმოსთან დადებული ხელშეკრულებიდან გასვლა შესაბამისი დასაბუთებით შეატყობინოს სამსახურს.
იმისათვის რომ შეავსოთ პრაქტიკის ფურცელი, უნდა ჩამოტვირთოთ პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის დანართი. პრაქტიკის ფურცელი სამსახურს წარედგინება მატერიალური სახით. თუ სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა პრაქტიკა გაიარა რამდენიმე ზედამხედველ აუდიტორთან, პრაქტიკის ფურცელი დადასტურებული უნდა იყოს თითოეულის მიერ.
3 (სამი)-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება გულისხმობს ამ 3 (სამ)-წლიანი პერიოდის არანაკლებ ბოლო 2 (ორი) წლის მანძილზე უშუალოდ გარიგების პარტნიორის დაქვემდებარებაში მუშაობას და ისეთი ფუნქციების შესრულებას, რომელიც სულ მცირე მოიცავს სამუშაო გუნდის მართვას, პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვის და ხარისხის უზრუნველყოფას, აუდიტის დაგეგმვას, დამკვეთ სუბიექტთან ურთიერთობას გარიგების მნიშვნელოვან საკითხებზე, არსებითი აუდიტორული მტკიცებულებების და მსჯელობების, აუდიტს დაქვემდებარებული ფინანსური ანგარიშგების მთლიანობაში მიმოხილვას, რაც საფუძვლად ედება აუდიტორული დასკვნის მომზადებას.

 

საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია განისაზღვრება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. საწარმოს ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი და სახელმძღვანელო 
თუ სუბიექტი/ჯგუფი 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აღარ აკმაყოფილებს ზომითი კატეგორიების მიმართ დადგენილი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს, საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია შეიცვლება. თუ ზომითი კატეგორია წინა საანგარიშგებო პერიოდთან შედარებით ორი ან მეტი კატეგორიით გაიზარდა ზემომოცემული წესი არ გამოიყენება და საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისთანავე შეიცვლება.
ზომითი კატეგორიის ცვლილებასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ვიდეოინსტრუქცია  
საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა განისაზღვრება „საანგარიშგებო პერიოდის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესისა და პრაქტიკული მაგალითების დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 28 ივნისის ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
ბრძანების სანახავად გადადით ბმულზე

კანონის ის  თანახმად სუბიექტი (გარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა) ვალდებულია მისთვის ამ კანონით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგება და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნა ერთად, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა, წარუდგინოს სამსახურს. განსხვავებული საანგარიშგებო პერიოდის შემთხვევაში, სუბიექტი ვალდებულია სამსახურს წარუდგინოს ანგარიშგება მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

ვინაიდან, მიმდინარე წელს, 1 ოქტომბერი არასამუშაო დღეა, სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 3 ოქტომბრისა.

ანგარიშგების წარდგენის ვადის დარღვევის შემთხვევაში,  სამსახური გამოიყენებს სანქციის ზომებს - წერილობით გაფრთხილებას ან/და ფულად ჯარიმას. ჯარიმის ოდენობა შეადგენს: ა) მეოთხე კატეგორიის საწარმოსთვის – 500 ლარი; ბ) მესამე კატეგორიის საწარმოსთვის – 1 000 ლარი; გ) მეორე კატეგორიის საწარმოსთვის – 5 000 ლარი; დ) პირველი კატეგორიის საწარმოსა და სდპ-ისათვის 10 000 ლარი. სამართალდარღვევებისათვის სამსახურმა შესაძლებელია ფულადი ჯარიმის ნაცვლად წერილობითი გაფრთხილება გამოიყენოს. სამსახურის წერილობითი გაფრთხილების შეუსრულებლობის ან/და პასუხისმგებლობის დაკისრებიდან 1 თვის ვადაში შესაბამისი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სუბიექტს უორმაგდება დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა. არააუდიტირებული ანგარიშგების წარდგენის შემთხვევაში, სამსახური სანქციის სახით იყენებს ფულად ჯარიმას და აუდიტირებული ანგარიშგების წარმოსადგენად სუბიექტს განუსაზღვრავს 1-დან 6 თვემდე ვადა. განსაზღვრულ ვადაში აუდიტირებული ანგარიშგების წარმოუდგენლობა გამოიწვევს ჯარიმის გაორმაგებას.“
ადმინისტრატორი უფლებამოსილია გააუქმოს თავისი კავშირი სუბიექტთან „არის აქტიური“ ღილაკის გათიშვის გზით. კავშირის გაუქმება შესაძლოა ასევე მოხდეს სამსახურის თანამშრომლის მიერ, სუბიექტის ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ სამსახურისთვის წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში.
საწარმოს ადმინისტრატორის გაუქმებასთან დაკავშირებით, სამსახურის მხრიდან სათანადო რეაგირების მიზნით, გთხოვთ წარმოადგინოთ საწარმოს ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერილი განცხადება. 
წარმომადგენლობის შემთხვევაში გთხოვთ, განცხადებას დაურთოთ სათანადო წესით დამოწმებული მინდობილობა.
ადმინისტრატორის გვერდიდან სუბიექტთან კავშირის გაუქმების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოინსტრუქცია 
იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშგების ვებგვერდზე კონკრეტული საანგარიშგებო წლის ანგარიშგების დამატებისას, პორტალი ითხოვს წინა წლებზე ზომითი კატეგორიის გამოთვლას, იხილეთ შემდეგი ვიდეოინსტრუქცია

სუბიექტი (გარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა) ვალდებულია მისთვის ამ კანონით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), მმართველობის ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება და ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნა ერთად, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა,  წარუდგინოს სამსახურს. 
სუბიექტის სტატუსი ფუნქციონირებადი საწარმოს შესახებ აისახება ავტომატურად. სუბიექტი უფლებამოსილია შეცვალოს აღნიშნული სტატუსი, თუ მის მიერ გამოყენებული სტანდარტის შესაბამისად ანგარიშგების წარდგენის დროისთვის ის არ მიეკუთვნება ფუნქციონირებად საწარმოს. 
სამსახური უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით ან სუბიექტის დასაბუთებული წერილობითი მიმართვის საფუძველზე დაადგინოს ხარვეზი სუბიექტის მიერ წარდგენილ ან გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში და სუბიექტს მოსთხოვოს  გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. ხარვეზის შესახებ სუბიექტს ეცნობება ვებგვერდზე ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. სამსახური სუბიექტს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, ხარვეზის აღმოფხვრის სირთულის გათვალისწინებით, განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, არაუმეტეს 10 სამუშაო დღის ოდენობით.
გარდა ამისა, სუბიექტი სამსახურს დასაბუთებულ მოთხოვნას უგზავნის ვებგვერდზე ანგარიშგების დახარვეზების ღილაკის მეშვეობით, თუ ანგარიშგება სამსახურში გადაგზავნილია, ან ანგარიშგების ხელახლა წარდგენის ღილაკის მეშვეობით, თუ ანგარიშგება გამოქვეყნებულია. 
სამსახური სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, ადასტურებს მოთხოვნას, რის შემდეგაც სუბიექტს ეძლევა საშუალება, შეიტანოს ცვლილება წარდგენილ ანგარიშგებაში. სუბიექტს ინფორმაცია სამსახურის მიერ მოთხოვნის დადასტურების ან უარყოფის შესახებ ეცნობება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 
პორტალზე ანგარიშის გასააქტიურებლად გთხოვთ დაადასტუროთ რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელ.ფოსტაზე მოსული აქტივაციის ბმული.
მეორე და მესამე კატეგორიების საწარმოები ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებენ მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) შესაბამისად. მათ უფლება აქვთ, გამოიყენონ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS). სუბიექტის მიერ შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება უნდა იყოს სრული, სწორი და სამართლიანი. იგი შესადარი პერიოდისთვის უნდა ასახავდეს სუბიექტის ფინანსურ მდგომარეობას, საქმიანობის შედეგებს, ფულადი სახსრებისა და კაპიტალის მოძრაობას და განმარტებით შენიშვნებს. ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემული ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრულ ფუნდამენტურ ხარისხობრივ მახასიათებლებს. კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მესამე კატეგორიის საწარმოსთვის ფულადი სახსრების მოძრაობის ციფრული ფორმის შევსება სავალდებულო არ არის.
კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მეოთხე კატეგორიის საწარმო ავსებს მხოლოდ ციფრულ ფორმებს და არ არის ვალდებული ატვირთოს PDF ფაილი (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშგების წარდგენა ხორციელდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად). 
მეოთხე კატეგორიის საწარმო უფლებამოსილია წარადგინოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება. დამატებით შეგიძლიათ იხილოთ მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 3.8, 3.9, 3.10 პუნქტები.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი ბმულები:
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

თვითსწავლების სახელმძღვანელო

"კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მეოთხე კატეგორიის საწარმო სუბიექტის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის ჩანართში, დამატებით უთითებს სუბიექტის ანგარიშგების დაინტერესებული პირისთვის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირის სახელს, გვარს, პირად ნომერსა და მობილური ტელეფონის ნომერს, ასევე, თანხმობის შემთხვევაში, მონიშნავს მის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსთვის გადაცემის ღილაკს. დაინტერესებული პირი უფლებამოსილია ვებგვერდზე ელექტრონულად მოითხოვოს მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მიერ წარდგენილ ანგარიშგებაზე წვდომა. დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიუთითოს სუბიექტის ანგარიშგების გასაჯაროებაზე პასუხისმგებელი პირის მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელზეც მიიღებს ერთჯერად კოდს. პასუხისმგებელი პირი უფლებამოსილია აღნიშნული კოდი გადასცეს დაინტერესებულ პირს. კოდის ვებგვერდზე შეყვანის შემდეგ დაინტერესებული პირი მიიღებს წვდომას მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მიერ წარდგენილ ანგარიშგებაზე.“
ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი შესაბამისი მოთხოვნები.
სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი მოთხოვნები.
თუ სუბიექტი წარადგენს აუდიტირებულ ანგარიშგებას, ხოლო ჯგუფის შემთხვევაში, აუდიტირებულ ინდივიდუალურ ან/და კონსოლიდირებულ ანგარიშგებას და დაამატა აუდიტორი, მის მიერ გადასაგზავნ ღილაკზე დაჭერით აუდიტორს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ავტომატურად ეგზავნება შეტყობინება და ბმული. ვებგვერდზე მიეთითება ამ პუნქტით განსაზღვრული შეტყობინების აუდიტორისთვის გადაგზავნის თარიღი.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში ანგარიშგებები იგზავნება სამსახურში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.
აუდიტორის მიერ შეუსაბამობის დადგენის შემთხვევაში, სუბიექტი ვალდებულია აღმოფხვრას დადგენილი შეუსაბამობა. ამ შემთხვევაში აუდიტორს თავიდან ეგზავნება ელექტრონული ფოსტით შეტყობინება სუბიექტის მიერ ანგარიშგების აუდიტორისთვის გადაგზავნის თაობაზე. აუდიტორი ვალდებულია დაადასტუროს ან ხარვეზი დაუდგინოს ამ ინფორმაციას. ვებგვერდზე მიეთითება ამ პუნქტით განსაზღვრული შეტყობინების აუდიტორისთვის ხელახლა გადაგზავნის თარიღი.
აუდიტორი ვალდებულია  ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მიღებულ ბმულზე გადასვლით გაიაროს ერთჯერადი ავტორიზაცია ანგარიშგების პორტალზე პირადი ნომრისა და პაროლის მითითებით. ერთჯერადი ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აუდიტორი უფლებამოსილია, მართოს ანგარიშგების ვებგვერდზე თავისი გვერდი ერთი ან ერთზე მეტი სუბიექტისთვის.
აუდიტორი ვალდებულია სუბიექტის მიერ ანგარიშგების აუდიტორისთვის გადაგზავნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში დაადასტუროს ან ხარვეზი დაუდგინოს შესაბამის ინფორმაციას.
ასევე, აუდიტორი მიუთითებს ანგარიშგებების ან/და კონსოლიდირებული ანგარიშგებების აუდიტორული დასკვნის თარიღს.
თუ აუდიტორი ხარვეზს დაუდგენს ინფორმაციას, იგი ვალდებულია შესაბამის ველში აღწეროს შეუსაბამობის არსი. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე.
აუდიტორი ვალდებულია მიუთითოს მის მიერ ხელმოწერილი ფინანსური ანგარიშგების ან/და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორულ დასკვნაში გამოთქმული შემდეგი მოსაზრებებიდან ერთ-ერთი: ა) არამოდიფიცირებული მოსაზრება; ბ) პირობითი მოსაზრება; გ) უარყოფითი მოსაზრება; დ) მოსაზრების გამოთქმაზე უარი; ე) არამოდიფიცირებული მოსაზრება მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცით; ვ) არამოდიფიცირებული მოსაზრება სხვა გარემოებათა ამსახველი აბზაცით.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში ანგარიშგებები იგზავნება სამსახურში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

 

ფიზიკური პირი, რომელიც სამსახურის მიერ დადგენილი პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებულია პროფესიული ორგანიზაციის მიერ ან სერტიფიცირებულ ბუღალტრად აღიარებულია კანონით და რომელიც სერტიფიცირების შემდეგ თავის კვალიფიკაციას განგრძობითი განათლების სტანდარტის შესაბამისად ადასტურებს.
საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ გაცემული აუდიტორის სერტიფიკატის მფლობელი, რომლის სერტიფიკატი ძალაშია 2013 წლის 1 იანვრისათვის, და კანონის ამოქმედების თარიღისთვის (2016 წლის 25 ივნისი) აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ გაცემული პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატის მფლობელი ითვლებიან სერტიფიცირებულ ბუღალტრებად.
აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია ასახულია შესაბამის რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახულია საქართველოში მოქმედი, პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ინდივიდუალური რეგისტრაცია არ არის მოთხოვნილი, თქვენ შესახებ ინფორმაციას ასახავს პროფესიული ორგანიზაცია რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
დამსაქმებლის მიერ გაცემული შესაბამისი ცნობების წარდგენის შემთხვევაში, ყველა დამსაქმებლის თაობაზე ინფორმაცია აისახება რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში არასწორი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოთ იმ პროფესიულ ორგანიზაციას, რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
საბუღალტრო საქმიანობის განხორციელება არ იზღუდება სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახული პირებით.
თუ თქვენ ხართ პროფესიული ორგანიზაციის წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტერი, თქვენ შესახებ ინფორმაცია აისახება რეესტრში და მიეთითება, რომ არ ახორციელებთ საბუღალტრო საქმიანობას.
სერტიფიცირებული ბუღალტერი ვალდებულია რეესტრში ასახული საკონტაქტო და დასაქმების შესახებ ინფორმაციის (მათ შორის, არასაჯარო ინფორმაციის) ცვლილების შესახებ შეატყობინოს პროფესიულ ორგანიზაციას შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა.
პროფესიული ორგანიზაცია უზრუნველყოფს შესაბამისი ცვლილების განხორციელებას სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ ცვლილების შესახებ ინფორმაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

 

ბუღალტერი, რომელიც მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას.

შენიშვნა: ორგანიზაციაში შრომითი ხელშეკრულების ფარგლებში დასაქმებული ბუღალტერი არ მოიაზრება

საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული იურიდიული პირის საქართველოში არსებული ფილიალი, რომელიც მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას.

რეესტრში რეგისტრაცია უნდა მოხდეს პროფესიული საქმიანობის დაწყებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

 

პირები რომლებიც პროფესიულ საქმიანობას ახორციელებდნენ 2023 წლის 02 მაისამდე რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ არაუგვიანეს 2023 წლის 01 ივლისისა.

 

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არ არის განსაზღვრული. ამასთან, უნდა მოხდეს კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტისა და 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის გათვალისწინება.
თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად წარადგინოთ ფიზიკური და იურიდიული პირების რეგისტრაციის განაცხადი, მაგრამ საყურადღებოა, რომ იურიდიული პირის (ფირმის) რეგისტრაციამდე, სავალდებულოა სამსახურის მიერ დარეგისტრირდეს ფირმაში დასაქმებული სულ მცირე ერთი გარიგების პარტნიორი მაინც.
არა, ხელფასები არ უნდა ასახოთ პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების პუნქტში. თქვენ უნდა ასახოთ მხოლოდ ის შემოსავალი, რომელიც მიიღეთ ინდივიდუალურად განხორციელებული აუდიტორული საქმიანობიდან.
უვადო სერტიფიკატის შემთხვევაში, მოქმედების ვადის ველს ტოვებთ ცარიელს, რაც ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენი სერტიფიკატი უვადოა.
ასეთ შემთხვევაში სამსახურს წარუდგინეთ წერილი მატერიალური ფორმით (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით (მისი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული), სადაც მიუთითებთ თქვენი შეცდომის შესახებ.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში. წარსადგენი ინფორმაციები უნდა მოიცავდეს 2020 წლის 1 ივლისის შემდგომ წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებს.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან, მათ შორის ააიპ-ებთან, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში.
ინფორმაციები შეივსება ყოველი საანგარიშო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით ცალ-ცალკე.
ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის ამ პუნქტით დადგენილი წესით ელექტრონული ფორმით წარდგენა არ ჩაითვლება ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 13² მუხლის მოთხოვნის შესრულებად და აუდიტორი/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა ვალდებულია საწარმოსთან დადებული ხელშეკრულებიდან გასვლა შესაბამისი დასაბუთებით შეატყობინოს სამსახურს.
იმისათვის რომ შეავსოთ პრაქტიკის ფურცელი, უნდა ჩამოტვირთოთ პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის დანართი. პრაქტიკის ფურცელი სამსახურს წარედგინება მატერიალური სახით. თუ სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა პრაქტიკა გაიარა რამდენიმე ზედამხედველ აუდიტორთან, პრაქტიკის ფურცელი დადასტურებული უნდა იყოს თითოეულის მიერ.
3 (სამი)-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება გულისხმობს ამ 3 (სამ)-წლიანი პერიოდის არანაკლებ ბოლო 2 (ორი) წლის მანძილზე უშუალოდ გარიგების პარტნიორის დაქვემდებარებაში მუშაობას და ისეთი ფუნქციების შესრულებას, რომელიც სულ მცირე მოიცავს სამუშაო გუნდის მართვას, პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვის და ხარისხის უზრუნველყოფას, აუდიტის დაგეგმვას, დამკვეთ სუბიექტთან ურთიერთობას გარიგების მნიშვნელოვან საკითხებზე, არსებითი აუდიტორული მტკიცებულებების და მსჯელობების, აუდიტს დაქვემდებარებული ფინანსური ანგარიშგების მთლიანობაში მიმოხილვას, რაც საფუძვლად ედება აუდიტორული დასკვნის მომზადებას.

 

საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია განისაზღვრება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. საწარმოს ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი და სახელმძღვანელო 
თუ სუბიექტი/ჯგუფი 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აღარ აკმაყოფილებს ზომითი კატეგორიების მიმართ დადგენილი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს, საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია შეიცვლება. თუ ზომითი კატეგორია წინა საანგარიშგებო პერიოდთან შედარებით ორი ან მეტი კატეგორიით გაიზარდა ზემომოცემული წესი არ გამოიყენება და საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისთანავე შეიცვლება.
ზომითი კატეგორიის ცვლილებასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ვიდეოინსტრუქცია  
საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა განისაზღვრება „საანგარიშგებო პერიოდის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესისა და პრაქტიკული მაგალითების დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 28 ივნისის ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
ბრძანების სანახავად გადადით ბმულზე

კანონის ის  თანახმად სუბიექტი (გარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა) ვალდებულია მისთვის ამ კანონით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგება და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნა ერთად, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა, წარუდგინოს სამსახურს. განსხვავებული საანგარიშგებო პერიოდის შემთხვევაში, სუბიექტი ვალდებულია სამსახურს წარუდგინოს ანგარიშგება მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

ვინაიდან, მიმდინარე წელს, 1 ოქტომბერი არასამუშაო დღეა, სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 3 ოქტომბრისა.

ანგარიშგების წარდგენის ვადის დარღვევის შემთხვევაში,  სამსახური გამოიყენებს სანქციის ზომებს - წერილობით გაფრთხილებას ან/და ფულად ჯარიმას. ჯარიმის ოდენობა შეადგენს: ა) მეოთხე კატეგორიის საწარმოსთვის – 500 ლარი; ბ) მესამე კატეგორიის საწარმოსთვის – 1 000 ლარი; გ) მეორე კატეგორიის საწარმოსთვის – 5 000 ლარი; დ) პირველი კატეგორიის საწარმოსა და სდპ-ისათვის 10 000 ლარი. სამართალდარღვევებისათვის სამსახურმა შესაძლებელია ფულადი ჯარიმის ნაცვლად წერილობითი გაფრთხილება გამოიყენოს. სამსახურის წერილობითი გაფრთხილების შეუსრულებლობის ან/და პასუხისმგებლობის დაკისრებიდან 1 თვის ვადაში შესაბამისი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სუბიექტს უორმაგდება დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა. არააუდიტირებული ანგარიშგების წარდგენის შემთხვევაში, სამსახური სანქციის სახით იყენებს ფულად ჯარიმას და აუდიტირებული ანგარიშგების წარმოსადგენად სუბიექტს განუსაზღვრავს 1-დან 6 თვემდე ვადა. განსაზღვრულ ვადაში აუდიტირებული ანგარიშგების წარმოუდგენლობა გამოიწვევს ჯარიმის გაორმაგებას.“
ადმინისტრატორი უფლებამოსილია გააუქმოს თავისი კავშირი სუბიექტთან „არის აქტიური“ ღილაკის გათიშვის გზით. კავშირის გაუქმება შესაძლოა ასევე მოხდეს სამსახურის თანამშრომლის მიერ, სუბიექტის ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ სამსახურისთვის წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში.
საწარმოს ადმინისტრატორის გაუქმებასთან დაკავშირებით, სამსახურის მხრიდან სათანადო რეაგირების მიზნით, გთხოვთ წარმოადგინოთ საწარმოს ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერილი განცხადება. 
წარმომადგენლობის შემთხვევაში გთხოვთ, განცხადებას დაურთოთ სათანადო წესით დამოწმებული მინდობილობა.
ადმინისტრატორის გვერდიდან სუბიექტთან კავშირის გაუქმების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოინსტრუქცია 
იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშგების ვებგვერდზე კონკრეტული საანგარიშგებო წლის ანგარიშგების დამატებისას, პორტალი ითხოვს წინა წლებზე ზომითი კატეგორიის გამოთვლას, იხილეთ შემდეგი ვიდეოინსტრუქცია

სუბიექტი (გარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა) ვალდებულია მისთვის ამ კანონით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), მმართველობის ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება და ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნა ერთად, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა,  წარუდგინოს სამსახურს. 
სუბიექტის სტატუსი ფუნქციონირებადი საწარმოს შესახებ აისახება ავტომატურად. სუბიექტი უფლებამოსილია შეცვალოს აღნიშნული სტატუსი, თუ მის მიერ გამოყენებული სტანდარტის შესაბამისად ანგარიშგების წარდგენის დროისთვის ის არ მიეკუთვნება ფუნქციონირებად საწარმოს. 
სამსახური უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით ან სუბიექტის დასაბუთებული წერილობითი მიმართვის საფუძველზე დაადგინოს ხარვეზი სუბიექტის მიერ წარდგენილ ან გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში და სუბიექტს მოსთხოვოს  გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. ხარვეზის შესახებ სუბიექტს ეცნობება ვებგვერდზე ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. სამსახური სუბიექტს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, ხარვეზის აღმოფხვრის სირთულის გათვალისწინებით, განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, არაუმეტეს 10 სამუშაო დღის ოდენობით.
გარდა ამისა, სუბიექტი სამსახურს დასაბუთებულ მოთხოვნას უგზავნის ვებგვერდზე ანგარიშგების დახარვეზების ღილაკის მეშვეობით, თუ ანგარიშგება სამსახურში გადაგზავნილია, ან ანგარიშგების ხელახლა წარდგენის ღილაკის მეშვეობით, თუ ანგარიშგება გამოქვეყნებულია. 
სამსახური სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, ადასტურებს მოთხოვნას, რის შემდეგაც სუბიექტს ეძლევა საშუალება, შეიტანოს ცვლილება წარდგენილ ანგარიშგებაში. სუბიექტს ინფორმაცია სამსახურის მიერ მოთხოვნის დადასტურების ან უარყოფის შესახებ ეცნობება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 
პორტალზე ანგარიშის გასააქტიურებლად გთხოვთ დაადასტუროთ რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელ.ფოსტაზე მოსული აქტივაციის ბმული.
მეორე და მესამე კატეგორიების საწარმოები ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებენ მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) შესაბამისად. მათ უფლება აქვთ, გამოიყენონ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS). სუბიექტის მიერ შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება უნდა იყოს სრული, სწორი და სამართლიანი. იგი შესადარი პერიოდისთვის უნდა ასახავდეს სუბიექტის ფინანსურ მდგომარეობას, საქმიანობის შედეგებს, ფულადი სახსრებისა და კაპიტალის მოძრაობას და განმარტებით შენიშვნებს. ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემული ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრულ ფუნდამენტურ ხარისხობრივ მახასიათებლებს. კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მესამე კატეგორიის საწარმოსთვის ფულადი სახსრების მოძრაობის ციფრული ფორმის შევსება სავალდებულო არ არის.
კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მეოთხე კატეგორიის საწარმო ავსებს მხოლოდ ციფრულ ფორმებს და არ არის ვალდებული ატვირთოს PDF ფაილი (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშგების წარდგენა ხორციელდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად). 
მეოთხე კატეგორიის საწარმო უფლებამოსილია წარადგინოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება. დამატებით შეგიძლიათ იხილოთ მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 3.8, 3.9, 3.10 პუნქტები.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი ბმულები:
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

თვითსწავლების სახელმძღვანელო

"კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მეოთხე კატეგორიის საწარმო სუბიექტის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის ჩანართში, დამატებით უთითებს სუბიექტის ანგარიშგების დაინტერესებული პირისთვის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირის სახელს, გვარს, პირად ნომერსა და მობილური ტელეფონის ნომერს, ასევე, თანხმობის შემთხვევაში, მონიშნავს მის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსთვის გადაცემის ღილაკს. დაინტერესებული პირი უფლებამოსილია ვებგვერდზე ელექტრონულად მოითხოვოს მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მიერ წარდგენილ ანგარიშგებაზე წვდომა. დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიუთითოს სუბიექტის ანგარიშგების გასაჯაროებაზე პასუხისმგებელი პირის მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელზეც მიიღებს ერთჯერად კოდს. პასუხისმგებელი პირი უფლებამოსილია აღნიშნული კოდი გადასცეს დაინტერესებულ პირს. კოდის ვებგვერდზე შეყვანის შემდეგ დაინტერესებული პირი მიიღებს წვდომას მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მიერ წარდგენილ ანგარიშგებაზე.“
ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი შესაბამისი მოთხოვნები.
სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი მოთხოვნები.
თუ სუბიექტი წარადგენს აუდიტირებულ ანგარიშგებას, ხოლო ჯგუფის შემთხვევაში, აუდიტირებულ ინდივიდუალურ ან/და კონსოლიდირებულ ანგარიშგებას და დაამატა აუდიტორი, მის მიერ გადასაგზავნ ღილაკზე დაჭერით აუდიტორს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ავტომატურად ეგზავნება შეტყობინება და ბმული. ვებგვერდზე მიეთითება ამ პუნქტით განსაზღვრული შეტყობინების აუდიტორისთვის გადაგზავნის თარიღი.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში ანგარიშგებები იგზავნება სამსახურში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.
აუდიტორის მიერ შეუსაბამობის დადგენის შემთხვევაში, სუბიექტი ვალდებულია აღმოფხვრას დადგენილი შეუსაბამობა. ამ შემთხვევაში აუდიტორს თავიდან ეგზავნება ელექტრონული ფოსტით შეტყობინება სუბიექტის მიერ ანგარიშგების აუდიტორისთვის გადაგზავნის თაობაზე. აუდიტორი ვალდებულია დაადასტუროს ან ხარვეზი დაუდგინოს ამ ინფორმაციას. ვებგვერდზე მიეთითება ამ პუნქტით განსაზღვრული შეტყობინების აუდიტორისთვის ხელახლა გადაგზავნის თარიღი.
აუდიტორი ვალდებულია  ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მიღებულ ბმულზე გადასვლით გაიაროს ერთჯერადი ავტორიზაცია ანგარიშგების პორტალზე პირადი ნომრისა და პაროლის მითითებით. ერთჯერადი ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აუდიტორი უფლებამოსილია, მართოს ანგარიშგების ვებგვერდზე თავისი გვერდი ერთი ან ერთზე მეტი სუბიექტისთვის.
აუდიტორი ვალდებულია სუბიექტის მიერ ანგარიშგების აუდიტორისთვის გადაგზავნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში დაადასტუროს ან ხარვეზი დაუდგინოს შესაბამის ინფორმაციას.
ასევე, აუდიტორი მიუთითებს ანგარიშგებების ან/და კონსოლიდირებული ანგარიშგებების აუდიტორული დასკვნის თარიღს.
თუ აუდიტორი ხარვეზს დაუდგენს ინფორმაციას, იგი ვალდებულია შესაბამის ველში აღწეროს შეუსაბამობის არსი. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე.
აუდიტორი ვალდებულია მიუთითოს მის მიერ ხელმოწერილი ფინანსური ანგარიშგების ან/და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორულ დასკვნაში გამოთქმული შემდეგი მოსაზრებებიდან ერთ-ერთი: ა) არამოდიფიცირებული მოსაზრება; ბ) პირობითი მოსაზრება; გ) უარყოფითი მოსაზრება; დ) მოსაზრების გამოთქმაზე უარი; ე) არამოდიფიცირებული მოსაზრება მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცით; ვ) არამოდიფიცირებული მოსაზრება სხვა გარემოებათა ამსახველი აბზაცით.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში ანგარიშგებები იგზავნება სამსახურში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

 

ფიზიკური პირი, რომელიც სამსახურის მიერ დადგენილი პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებულია პროფესიული ორგანიზაციის მიერ ან სერტიფიცირებულ ბუღალტრად აღიარებულია კანონით და რომელიც სერტიფიცირების შემდეგ თავის კვალიფიკაციას განგრძობითი განათლების სტანდარტის შესაბამისად ადასტურებს.
საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ გაცემული აუდიტორის სერტიფიკატის მფლობელი, რომლის სერტიფიკატი ძალაშია 2013 წლის 1 იანვრისათვის, და კანონის ამოქმედების თარიღისთვის (2016 წლის 25 ივნისი) აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ გაცემული პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატის მფლობელი ითვლებიან სერტიფიცირებულ ბუღალტრებად.
აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია ასახულია შესაბამის რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახულია საქართველოში მოქმედი, პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ინდივიდუალური რეგისტრაცია არ არის მოთხოვნილი, თქვენ შესახებ ინფორმაციას ასახავს პროფესიული ორგანიზაცია რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
დამსაქმებლის მიერ გაცემული შესაბამისი ცნობების წარდგენის შემთხვევაში, ყველა დამსაქმებლის თაობაზე ინფორმაცია აისახება რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში არასწორი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოთ იმ პროფესიულ ორგანიზაციას, რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
საბუღალტრო საქმიანობის განხორციელება არ იზღუდება სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახული პირებით.
თუ თქვენ ხართ პროფესიული ორგანიზაციის წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტერი, თქვენ შესახებ ინფორმაცია აისახება რეესტრში და მიეთითება, რომ არ ახორციელებთ საბუღალტრო საქმიანობას.
სერტიფიცირებული ბუღალტერი ვალდებულია რეესტრში ასახული საკონტაქტო და დასაქმების შესახებ ინფორმაციის (მათ შორის, არასაჯარო ინფორმაციის) ცვლილების შესახებ შეატყობინოს პროფესიულ ორგანიზაციას შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა.
პროფესიული ორგანიზაცია უზრუნველყოფს შესაბამისი ცვლილების განხორციელებას სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ ცვლილების შესახებ ინფორმაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

 

ბუღალტერი, რომელიც მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას.

შენიშვნა: ორგანიზაციაში შრომითი ხელშეკრულების ფარგლებში დასაქმებული ბუღალტერი არ მოიაზრება

საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული იურიდიული პირის საქართველოში არსებული ფილიალი, რომელიც მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას.

რეესტრში რეგისტრაცია უნდა მოხდეს პროფესიული საქმიანობის დაწყებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

 

პირები რომლებიც პროფესიულ საქმიანობას ახორციელებდნენ 2023 წლის 02 მაისამდე რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ არაუგვიანეს 2023 წლის 01 ივლისისა.

 

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არ არის განსაზღვრული. ამასთან, უნდა მოხდეს კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტისა და 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის გათვალისწინება.
თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად წარადგინოთ ფიზიკური და იურიდიული პირების რეგისტრაციის განაცხადი, მაგრამ საყურადღებოა, რომ იურიდიული პირის (ფირმის) რეგისტრაციამდე, სავალდებულოა სამსახურის მიერ დარეგისტრირდეს ფირმაში დასაქმებული სულ მცირე ერთი გარიგების პარტნიორი მაინც.
არა, ხელფასები არ უნდა ასახოთ პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების პუნქტში. თქვენ უნდა ასახოთ მხოლოდ ის შემოსავალი, რომელიც მიიღეთ ინდივიდუალურად განხორციელებული აუდიტორული საქმიანობიდან.
უვადო სერტიფიკატის შემთხვევაში, მოქმედების ვადის ველს ტოვებთ ცარიელს, რაც ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენი სერტიფიკატი უვადოა.
ასეთ შემთხვევაში სამსახურს წარუდგინეთ წერილი მატერიალური ფორმით (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით (მისი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული), სადაც მიუთითებთ თქვენი შეცდომის შესახებ.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში. წარსადგენი ინფორმაციები უნდა მოიცავდეს 2020 წლის 1 ივლისის შემდგომ წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებს.
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, 2020 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულები არიან ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ სამსახურს ინფორმაცია I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან, მათ შორის ააიპ-ებთან, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში.
ინფორმაციები შეივსება ყოველი საანგარიშო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით ცალ-ცალკე.
ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის ამ პუნქტით დადგენილი წესით ელექტრონული ფორმით წარდგენა არ ჩაითვლება ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 13² მუხლის მოთხოვნის შესრულებად და აუდიტორი/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა ვალდებულია საწარმოსთან დადებული ხელშეკრულებიდან გასვლა შესაბამისი დასაბუთებით შეატყობინოს სამსახურს.
იმისათვის რომ შეავსოთ პრაქტიკის ფურცელი, უნდა ჩამოტვირთოთ პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის დანართი. პრაქტიკის ფურცელი სამსახურს წარედგინება მატერიალური სახით. თუ სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა პრაქტიკა გაიარა რამდენიმე ზედამხედველ აუდიტორთან, პრაქტიკის ფურცელი დადასტურებული უნდა იყოს თითოეულის მიერ.
3 (სამი)-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება გულისხმობს ამ 3 (სამ)-წლიანი პერიოდის არანაკლებ ბოლო 2 (ორი) წლის მანძილზე უშუალოდ გარიგების პარტნიორის დაქვემდებარებაში მუშაობას და ისეთი ფუნქციების შესრულებას, რომელიც სულ მცირე მოიცავს სამუშაო გუნდის მართვას, პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვის და ხარისხის უზრუნველყოფას, აუდიტის დაგეგმვას, დამკვეთ სუბიექტთან ურთიერთობას გარიგების მნიშვნელოვან საკითხებზე, არსებითი აუდიტორული მტკიცებულებების და მსჯელობების, აუდიტს დაქვემდებარებული ფინანსური ანგარიშგების მთლიანობაში მიმოხილვას, რაც საფუძვლად ედება აუდიტორული დასკვნის მომზადებას.

 

საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია განისაზღვრება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. საწარმოს ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი და სახელმძღვანელო 
თუ სუბიექტი/ჯგუფი 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აღარ აკმაყოფილებს ზომითი კატეგორიების მიმართ დადგენილი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს, საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია შეიცვლება. თუ ზომითი კატეგორია წინა საანგარიშგებო პერიოდთან შედარებით ორი ან მეტი კატეგორიით გაიზარდა ზემომოცემული წესი არ გამოიყენება და საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისთანავე შეიცვლება.
ზომითი კატეგორიის ცვლილებასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ვიდეოინსტრუქცია  
საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა განისაზღვრება „საანგარიშგებო პერიოდის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესისა და პრაქტიკული მაგალითების დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 28 ივნისის ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
ბრძანების სანახავად გადადით ბმულზე

კანონის ის  თანახმად სუბიექტი (გარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა) ვალდებულია მისთვის ამ კანონით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგება და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნა ერთად, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა, წარუდგინოს სამსახურს. განსხვავებული საანგარიშგებო პერიოდის შემთხვევაში, სუბიექტი ვალდებულია სამსახურს წარუდგინოს ანგარიშგება მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

ვინაიდან, მიმდინარე წელს, 1 ოქტომბერი არასამუშაო დღეა, სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 3 ოქტომბრისა.

ანგარიშგების წარდგენის ვადის დარღვევის შემთხვევაში,  სამსახური გამოიყენებს სანქციის ზომებს - წერილობით გაფრთხილებას ან/და ფულად ჯარიმას. ჯარიმის ოდენობა შეადგენს: ა) მეოთხე კატეგორიის საწარმოსთვის – 500 ლარი; ბ) მესამე კატეგორიის საწარმოსთვის – 1 000 ლარი; გ) მეორე კატეგორიის საწარმოსთვის – 5 000 ლარი; დ) პირველი კატეგორიის საწარმოსა და სდპ-ისათვის 10 000 ლარი. სამართალდარღვევებისათვის სამსახურმა შესაძლებელია ფულადი ჯარიმის ნაცვლად წერილობითი გაფრთხილება გამოიყენოს. სამსახურის წერილობითი გაფრთხილების შეუსრულებლობის ან/და პასუხისმგებლობის დაკისრებიდან 1 თვის ვადაში შესაბამისი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სუბიექტს უორმაგდება დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა. არააუდიტირებული ანგარიშგების წარდგენის შემთხვევაში, სამსახური სანქციის სახით იყენებს ფულად ჯარიმას და აუდიტირებული ანგარიშგების წარმოსადგენად სუბიექტს განუსაზღვრავს 1-დან 6 თვემდე ვადა. განსაზღვრულ ვადაში აუდიტირებული ანგარიშგების წარმოუდგენლობა გამოიწვევს ჯარიმის გაორმაგებას.“
ადმინისტრატორი უფლებამოსილია გააუქმოს თავისი კავშირი სუბიექტთან „არის აქტიური“ ღილაკის გათიშვის გზით. კავშირის გაუქმება შესაძლოა ასევე მოხდეს სამსახურის თანამშრომლის მიერ, სუბიექტის ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ სამსახურისთვის წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში.
საწარმოს ადმინისტრატორის გაუქმებასთან დაკავშირებით, სამსახურის მხრიდან სათანადო რეაგირების მიზნით, გთხოვთ წარმოადგინოთ საწარმოს ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერილი განცხადება. 
წარმომადგენლობის შემთხვევაში გთხოვთ, განცხადებას დაურთოთ სათანადო წესით დამოწმებული მინდობილობა.
ადმინისტრატორის გვერდიდან სუბიექტთან კავშირის გაუქმების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოინსტრუქცია 
იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშგების ვებგვერდზე კონკრეტული საანგარიშგებო წლის ანგარიშგების დამატებისას, პორტალი ითხოვს წინა წლებზე ზომითი კატეგორიის გამოთვლას, იხილეთ შემდეგი ვიდეოინსტრუქცია

სუბიექტი (გარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა) ვალდებულია მისთვის ამ კანონით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), მმართველობის ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება და ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნა ერთად, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა,  წარუდგინოს სამსახურს. 
სუბიექტის სტატუსი ფუნქციონირებადი საწარმოს შესახებ აისახება ავტომატურად. სუბიექტი უფლებამოსილია შეცვალოს აღნიშნული სტატუსი, თუ მის მიერ გამოყენებული სტანდარტის შესაბამისად ანგარიშგების წარდგენის დროისთვის ის არ მიეკუთვნება ფუნქციონირებად საწარმოს. 
სამსახური უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით ან სუბიექტის დასაბუთებული წერილობითი მიმართვის საფუძველზე დაადგინოს ხარვეზი სუბიექტის მიერ წარდგენილ ან გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში და სუბიექტს მოსთხოვოს  გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. ხარვეზის შესახებ სუბიექტს ეცნობება ვებგვერდზე ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. სამსახური სუბიექტს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, ხარვეზის აღმოფხვრის სირთულის გათვალისწინებით, განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, არაუმეტეს 10 სამუშაო დღის ოდენობით.
გარდა ამისა, სუბიექტი სამსახურს დასაბუთებულ მოთხოვნას უგზავნის ვებგვერდზე ანგარიშგების დახარვეზების ღილაკის მეშვეობით, თუ ანგარიშგება სამსახურში გადაგზავნილია, ან ანგარიშგების ხელახლა წარდგენის ღილაკის მეშვეობით, თუ ანგარიშგება გამოქვეყნებულია. 
სამსახური სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, ადასტურებს მოთხოვნას, რის შემდეგაც სუბიექტს ეძლევა საშუალება, შეიტანოს ცვლილება წარდგენილ ანგარიშგებაში. სუბიექტს ინფორმაცია სამსახურის მიერ მოთხოვნის დადასტურების ან უარყოფის შესახებ ეცნობება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 
პორტალზე ანგარიშის გასააქტიურებლად გთხოვთ დაადასტუროთ რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელ.ფოსტაზე მოსული აქტივაციის ბმული.
მეორე და მესამე კატეგორიების საწარმოები ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებენ მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) შესაბამისად. მათ უფლება აქვთ, გამოიყენონ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS). სუბიექტის მიერ შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება უნდა იყოს სრული, სწორი და სამართლიანი. იგი შესადარი პერიოდისთვის უნდა ასახავდეს სუბიექტის ფინანსურ მდგომარეობას, საქმიანობის შედეგებს, ფულადი სახსრებისა და კაპიტალის მოძრაობას და განმარტებით შენიშვნებს. ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემული ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრულ ფუნდამენტურ ხარისხობრივ მახასიათებლებს. კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მესამე კატეგორიის საწარმოსთვის ფულადი სახსრების მოძრაობის ციფრული ფორმის შევსება სავალდებულო არ არის.
კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მეოთხე კატეგორიის საწარმო ავსებს მხოლოდ ციფრულ ფორმებს და არ არის ვალდებული ატვირთოს PDF ფაილი (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშგების წარდგენა ხორციელდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად). 
მეოთხე კატეგორიის საწარმო უფლებამოსილია წარადგინოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება. დამატებით შეგიძლიათ იხილოთ მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 3.8, 3.9, 3.10 პუნქტები.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი ბმულები:
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

თვითსწავლების სახელმძღვანელო

"კანონქვემდებარე აქტის  თანახმად, მეოთხე კატეგორიის საწარმო სუბიექტის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის ჩანართში, დამატებით უთითებს სუბიექტის ანგარიშგების დაინტერესებული პირისთვის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირის სახელს, გვარს, პირად ნომერსა და მობილური ტელეფონის ნომერს, ასევე, თანხმობის შემთხვევაში, მონიშნავს მის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსთვის გადაცემის ღილაკს. დაინტერესებული პირი უფლებამოსილია ვებგვერდზე ელექტრონულად მოითხოვოს მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მიერ წარდგენილ ანგარიშგებაზე წვდომა. დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიუთითოს სუბიექტის ანგარიშგების გასაჯაროებაზე პასუხისმგებელი პირის მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელზეც მიიღებს ერთჯერად კოდს. პასუხისმგებელი პირი უფლებამოსილია აღნიშნული კოდი გადასცეს დაინტერესებულ პირს. კოდის ვებგვერდზე შეყვანის შემდეგ დაინტერესებული პირი მიიღებს წვდომას მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მიერ წარდგენილ ანგარიშგებაზე.“
ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი შესაბამისი მოთხოვნები.
სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი მოთხოვნები.
თუ სუბიექტი წარადგენს აუდიტირებულ ანგარიშგებას, ხოლო ჯგუფის შემთხვევაში, აუდიტირებულ ინდივიდუალურ ან/და კონსოლიდირებულ ანგარიშგებას და დაამატა აუდიტორი, მის მიერ გადასაგზავნ ღილაკზე დაჭერით აუდიტორს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ავტომატურად ეგზავნება შეტყობინება და ბმული. ვებგვერდზე მიეთითება ამ პუნქტით განსაზღვრული შეტყობინების აუდიტორისთვის გადაგზავნის თარიღი.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში ანგარიშგებები იგზავნება სამსახურში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.
აუდიტორის მიერ შეუსაბამობის დადგენის შემთხვევაში, სუბიექტი ვალდებულია აღმოფხვრას დადგენილი შეუსაბამობა. ამ შემთხვევაში აუდიტორს თავიდან ეგზავნება ელექტრონული ფოსტით შეტყობინება სუბიექტის მიერ ანგარიშგების აუდიტორისთვის გადაგზავნის თაობაზე. აუდიტორი ვალდებულია დაადასტუროს ან ხარვეზი დაუდგინოს ამ ინფორმაციას. ვებგვერდზე მიეთითება ამ პუნქტით განსაზღვრული შეტყობინების აუდიტორისთვის ხელახლა გადაგზავნის თარიღი.
აუდიტორი ვალდებულია  ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მიღებულ ბმულზე გადასვლით გაიაროს ერთჯერადი ავტორიზაცია ანგარიშგების პორტალზე პირადი ნომრისა და პაროლის მითითებით. ერთჯერადი ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აუდიტორი უფლებამოსილია, მართოს ანგარიშგების ვებგვერდზე თავისი გვერდი ერთი ან ერთზე მეტი სუბიექტისთვის.
აუდიტორი ვალდებულია სუბიექტის მიერ ანგარიშგების აუდიტორისთვის გადაგზავნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში დაადასტუროს ან ხარვეზი დაუდგინოს შესაბამის ინფორმაციას.
ასევე, აუდიტორი მიუთითებს ანგარიშგებების ან/და კონსოლიდირებული ანგარიშგებების აუდიტორული დასკვნის თარიღს.
თუ აუდიტორი ხარვეზს დაუდგენს ინფორმაციას, იგი ვალდებულია შესაბამის ველში აღწეროს შეუსაბამობის არსი. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე.
აუდიტორი ვალდებულია მიუთითოს მის მიერ ხელმოწერილი ფინანსური ანგარიშგების ან/და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორულ დასკვნაში გამოთქმული შემდეგი მოსაზრებებიდან ერთ-ერთი: ა) არამოდიფიცირებული მოსაზრება; ბ) პირობითი მოსაზრება; გ) უარყოფითი მოსაზრება; დ) მოსაზრების გამოთქმაზე უარი; ე) არამოდიფიცირებული მოსაზრება მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცით; ვ) არამოდიფიცირებული მოსაზრება სხვა გარემოებათა ამსახველი აბზაცით.
აუდიტორის მიერ ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში ანგარიშგებები იგზავნება სამსახურში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება ვებგვერდზე და სუბიექტს გაეგზავნება შეტყობინება ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

 

ფიზიკური პირი, რომელიც სამსახურის მიერ დადგენილი პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებულია პროფესიული ორგანიზაციის მიერ ან სერტიფიცირებულ ბუღალტრად აღიარებულია კანონით და რომელიც სერტიფიცირების შემდეგ თავის კვალიფიკაციას განგრძობითი განათლების სტანდარტის შესაბამისად ადასტურებს.
საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ გაცემული აუდიტორის სერტიფიკატის მფლობელი, რომლის სერტიფიკატი ძალაშია 2013 წლის 1 იანვრისათვის, და კანონის ამოქმედების თარიღისთვის (2016 წლის 25 ივნისი) აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ გაცემული პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატის მფლობელი ითვლებიან სერტიფიცირებულ ბუღალტრებად.
აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია ასახულია შესაბამის რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახულია საქართველოში მოქმედი, პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ინდივიდუალური რეგისტრაცია არ არის მოთხოვნილი, თქვენ შესახებ ინფორმაციას ასახავს პროფესიული ორგანიზაცია რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
დამსაქმებლის მიერ გაცემული შესაბამისი ცნობების წარდგენის შემთხვევაში, ყველა დამსაქმებლის თაობაზე ინფორმაცია აისახება რეესტრში.
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში არასწორი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოთ იმ პროფესიულ ორგანიზაციას, რომელშიც ხართ გაწევრიანებული.
საბუღალტრო საქმიანობის განხორციელება არ იზღუდება სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში ასახული პირებით.
თუ თქვენ ხართ პროფესიული ორგანიზაციის წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტერი, თქვენ შესახებ ინფორმაცია აისახება რეესტრში და მიეთითება, რომ არ ახორციელებთ საბუღალტრო საქმიანობას.
სერტიფიცირებული ბუღალტერი ვალდებულია რეესტრში ასახული საკონტაქტო და დასაქმების შესახებ ინფორმაციის (მათ შორის, არასაჯარო ინფორმაციის) ცვლილების შესახებ შეატყობინოს პროფესიულ ორგანიზაციას შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა.
პროფესიული ორგანიზაცია უზრუნველყოფს შესაბამისი ცვლილების განხორციელებას სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ ცვლილების შესახებ ინფორმაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

 

ბუღალტერი, რომელიც მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას.

შენიშვნა: ორგანიზაციაში შრომითი ხელშეკრულების ფარგლებში დასაქმებული ბუღალტერი არ მოიაზრება

საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული იურიდიული პირის საქართველოში არსებული ფილიალი, რომელიც მომსახურების დამკვეთისთვის ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ან/და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომსახურებას.

რეესტრში რეგისტრაცია უნდა მოხდეს პროფესიული საქმიანობის დაწყებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

 

პირები რომლებიც პროფესიულ საქმიანობას ახორციელებდნენ 2023 წლის 02 მაისამდე რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ არაუგვიანეს 2023 წლის 01 ივლისისა.