2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლის სახელმძღვანელო მითითებების შესახებ ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა

ტრენინგი ევროკავშირის პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PAR) ფარგლებში გაიმართა

სრულად

სამსახურსა და საჯარო აუდიტის ინსტიტუტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

მემორანდუმის მიზანი აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა, რაც ერთმანეთთან კონსულტაციებსა და ურთიერთდახმარების სხვა მეთოდებს მოიაზრებს

სრულად

სდპ-ებისა და პირველი კატეგორიის საწარმოების/ჯგუფების გამოკითხვის შედეგები გამოქვეყნდა

მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტი და ბუღალტრული რეფორმის ბენეფიციართა ფონდი წარმოგიდგენთ გამოკითხვის შედეგებს 

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლებმა III და IV კატეგორიის საწარმოთათვის გამართულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა აუდიტორიას ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხები გააცნეს და კითხვებს უპასუხეს

სრულად

სამსახურის მიერ მიღებულ იქნა ახალი ნორმატიული აქტი

სამსახურის უფროსის ბრძანების შესაბამისად, ამოქმედდა ნორმატიული აქტი „პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“

სრულად

საბჭოში მოწვეული პირების შემადგენლობა დამტკიცდა

სამსახურთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს გადაწყვეტილებით, საბჭოში მოწვეული პირების სტატუსით სამი პირი იქნა შეყვანილი

სრულად