2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
458 ქეთევან აბაზაძე შპს KPMG Georgia სრულად
6/164 მიხეილ აბაიაძე შპს მოორ ეიბისი სრულად
ზ#5/441 ედუარდი აბაიაძე შპს მოორ ეიბისი სრულად
R-074 სოფიო აბაიაძე შპს მოორ ეიბისი სრულად
0158 ვახტანგ აბაიშვილი სრულად
ზ№5/335 მურთაზ აბაკელია შპს ზუგდიდის სუპერმარკეტი სრულად
0211 მანანა აბაშიძე სრულად
0051 მერი აბაშიძე სრულად
0052 ნარგიზ აბაშიძე სრულად
020 თეონა აბდუშელიშვილი-ბროძელი შპს მოორ ეიბისი სრულად

სულ : 916