განგრძობითი განათლება

წელი სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი მოქმედების ვადა ორგანიზაციის სახელწოდება მიზნობრიობა
2021 SARAS-CPD-011/21 16/07/2021 31/12/2021 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია აუდიტორებისთვის
2021 SARAS-CPD-012/21 16/07/2021 31/12/2021 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია ბუღალტრებისთვის
2021 SARAS-CPD-013/21 29/07/2021 31/12/2021 საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია აუდიტორებისთვის