2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

განგრძობითი განათლება

წელი სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი მოქმედების ვადა ორგანიზაციის სახელწოდება მიზნობრიობა
2023 SARAS-CPD-017/23 05/07/2023 31/12/2023 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია აუდიტორებისთვის
2023 SARAS-CPD-018/23 05/07/2023 31/12/2023 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია ბუღალტრებისთვის
2023 SARAS-CPD-019/23
27/07/2023 31/12/2023 საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია აუდიტორებისთვის

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიმართულებით

წელი სასწავლო კურსის N კურსის შეთანხმების თარიღი მოქმედების ვადა ორგანიზაციის სახელწოდება საიდენტიფიკაციო ნომერი კონტაქტი მიზნობრიობა
2024 SARAS-AMLCFTCPD-01/24 20/03/2024 31/12/2024 შპს „კონტექსტ კონსალტინგი“ 402187307 ელ.ფოსტა: contextconsulting.cc@gmail.com
ტელ: 599 56 05 75
საბუღალტრო ფირმებისათვის, პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისათვის
2024 SARAS-AMLCFTCPD-02/24 24/04/2024 31/12/2024 ა(ა)იპ „საქართველოს ბუღალტერთა, აუდიტორთა და კონსულტანტთა საზოგადოება“ 426112681 ელ.ფოსტა: aml.gsaac@gmail.com
ტელ: 555 91 05 39
საბუღალტრო ფირმებისათვის, პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისათვის