2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საგამოცდო პროცესი

სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი ორგანიზაციის სახელწოდება
SARAS-EXP-0002 14/07/2023 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია სრულად