2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საჯარო ინფორმაცია

1. ზოგადი ინფორმაცია სამსახურის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
1.1 სამსახურის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2 სამსახურის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი ატები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.3 სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
1.4 სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.5 სამსახურის საკონტაქტო ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3 ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

3. ინფორმაცია სამსახურის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
3.1 კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.2 ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესებს განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.3 სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში ქვეყნდება კვარტალურად

4. სამართლებრივი აქტები

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
4.1 საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
4.2 სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

5. ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
5.1 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად
5.2 სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები ქვეყნდება კვარტალურად
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და ფულადი ჯილდოს კვარტალური ოდენობების შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
5.5 სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.6 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.8 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ქვეყნდება ყოველწლიურად

6. სხვა საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები