სახელმძღვანელოებიბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის (ბაფ) მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული:


სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორულ ფირმებში ხარისხის კონტროლის სტანდარტების დანერგვის შესახებ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში. ტომი I აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში. ტომი II აუდიტის, მიმოხილვის, კომპილაციისა და შეთანხმებული პროცედურების მომსახურებების შედარება შეთანხმებული პროცედურების გარიგებები კომპილაციური გარიგების სახელმძღვანელო

მართვის სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმებისთვის

მოდული 1 - თქვენი ფირმის საქმიანობის დაგეგმვა მოდული 2 - პრაქტიკის მოდელები, ასოციაციები და ქსელური სისტემა მოდული 3 - თქვენი ფირმის შენება და გაფართოება მოდული 4 - ადამიანური რესურსები, საკადრო სტრატეგიის შემუშავება მოდული 5 - ტექნოლოგიების გამოყენება მოდული 6 - კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა მოდული 7 - რისკის მართვა მოდული 8 - სამართალმემკვიდრეობის დაგეგმვა პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა

ა(ა)იპ “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის” მიერ თარგმნილი და გამოცემული:


აუდიტის ხარისხი - დირექტორის სახელმძღვანელო გზამკვლევი აუდიტის კომიტეტის შესახებ აუდიტორული ფირმის მართვის კოდექსი აუდიტის ხარისხის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების ჩარჩო საფუძვლები


დიგიტალიზაციის და საქმიანობის დივერსიფიკაციის მოკლე სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებისთვის პროფესიისთვის ადაპტირებული სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმაახალი მგსს 3000-ის (გადასინჯული) შესაბამისად შესრულებული გარიგების შესახებ საკონტროლო კითხვარიახალი


ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის (ბაფ) მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული:


ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 1: ხუთი ძირითადი პრინციპი ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 2: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 1, საფრთხეების გამოვლენა ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 3: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 2, საფრთხეების შეფასება ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 4: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 3, საფრთხეებზე რეაგირება ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 5: დამოუკიდებლობა ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 6: ინტერესთა კონფლიქტი ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 7: წახალისება, მათ შორის საჩუქრები და სტუმარმასპინძლობა ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 8: რეაგირება კანონმდებლობის დარღვევაზე (ბიზნესში დასაქმებული პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის) ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 9: რეაგირება კანონმდებლობის დარღვევაზე [საზოგადოებრივი პრაქტიკით დაკავებული პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 10: ზეწოლა ეთიკის ძირითადი პრინციპების დარღვევის მიზნით ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 11: ბუღალტრების მოსალოდნელი როლი და მენტალიტეტი - ფოკუსირება
მიკერძოებაზე ახალი

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: საფუძვლები


ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობებიახალი 2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტებიახალი სარეკომენდაციო მითითება ფასს სტანდარტების პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით მსს ფასს-ის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგება ქართულ ენაზე IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო საწარმოს ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის სახელმძღვანელო სარეკომენდაციო მითითება მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით სარეკომენდაციო მითითება 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებისთვის ფასს სტანდარტების პრაქტიკის დებულება 2 – "არსებითობის განსჯა" სარეკომენდაციო მითითება ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებითახალი


სამსახურის ინიციატივითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)-ის ფარგლებში შემუშავებული მასალები