სახელმძღვანელოებიბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის (ბაფ) მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული:


სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორულ ფირმებში ხარისხის კონტროლის სტანდარტების დანერგვის შესახებ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში. ტომი I აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში. ტომი II აუდიტის, მიმოხილვის, კომპილაციისა და შეთანხმებული პროცედურების მომსახურებების შედარება შეთანხმებული პროცედურების გარიგებები პრაქტიკის მოდელები, ასოციაციები და ქსელური სისტემა კომპილაციური გარიგების სახელმძღვანელო ფირმის საქმიანობის დაგეგმვა კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა ფირმის შენება და გაფართოება სამართალმემკვიდრეობის დაგეგმვა რისკის მართვა ადამიანური რესურსები: საკადრო სტრატეგიის შემუშავება ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 1: ხუთი ძირითადი პრინციპი ტექნოლოგიების გამოყენება ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 2: კონცეპტუალური საფუძვლები - ნაბიჯი 1 ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა ნაწილი 3: კონცეპტუალური საფუძვლები - ნაბიჯი 2

ა(ა)იპ “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის” მიერ თარგმნილი და გამოცემული:


აუდიტის ხარისხი - დირექტორის სახელმძღვანელო გზამკვლევი აუდიტის კომიტეტის შესახებ აუდიტორული ფირმის მართვის კოდექსი აუდიტის ხარისხის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების ჩარჩო საფუძვლები


დიგიტალიზაციის და საქმიანობის დივერსიფიკაციის მოკლე სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებისთვისახალი
სამსახურის ინიციატივითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)-ის ფარგლებში შემუშავებული მასალები