2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სახელმძღვანელოებიბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის (ბაფ) მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული:


სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორულ ფირმებში ხარისხის კონტროლის სტანდარტების დანერგვის შესახებ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში. ტომი I აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში. ტომი II აუდიტის, მიმოხილვის, კომპილაციისა და შეთანხმებული პროცედურების მომსახურებების შედარება შეთანხმებული პროცედურების გარიგებები კომპილაციური გარიგების სახელმძღვანელო ინტეგრირებული ანგარიშგების მიმართ მარწმუნებელი მომსახურების გამოყენება ასს 540 (გადასინჯული) - ის დანერგვის სახელმძღვანელო დანერგვის სახელმძღვანელო - ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ხმსს) 1 დანერგვის სახელმძღვანელო - ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ხმსს) 2 დანერგვის სახელმძღვანელო - აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი 220 (გადასინჯული) დანერგვის სახელმძღვანელო - ასს 315 (გადასინჯული 2019 წელს)

მართვის სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმებისთვის

მოდული 1 - თქვენი ფირმის საქმიანობის დაგეგმვა მოდული 2 - პრაქტიკის მოდელები, ასოციაციები და ქსელური სისტემა მოდული 3 - თქვენი ფირმის შენება და გაფართოება მოდული 4 - ადამიანური რესურსები, საკადრო სტრატეგიის შემუშავება მოდული 5 - ტექნოლოგიების გამოყენება მოდული 6 - კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა მოდული 7 - რისკის მართვა მოდული 8 - სამართალმემკვიდრეობის დაგეგმვა პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა

ა(ა)იპ “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის” მიერ თარგმნილი და გამოცემული:


აუდიტის ხარისხი - დირექტორის სახელმძღვანელო გზამკვლევი აუდიტის კომიტეტის შესახებ აუდიტორული ფირმის მართვის კოდექსი აუდიტის ხარისხის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების ჩარჩო საფუძვლები


დიგიტალიზაციის და საქმიანობის დივერსიფიკაციის მოკლე სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებისთვის პროფესიისთვის ადაპტირებული სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა მგსს 3000-ის (გადასინჯული) შესაბამისად შესრულებული გარიგების შესახებ საკონტროლო კითხვარი


ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის (ბაფ) მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული:


ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 1: ხუთი ძირითადი პრინციპი ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 2: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 1, საფრთხეების გამოვლენა ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 3: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 2, საფრთხეების შეფასება ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 4: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 3, საფრთხეებზე რეაგირება ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 5: დამოუკიდებლობა ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 6: ინტერესთა კონფლიქტი ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 7: წახალისება, მათ შორის საჩუქრები და სტუმარმასპინძლობა ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 8: რეაგირება კანონმდებლობის დარღვევაზე (ბიზნესში დასაქმებული პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის) ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 9: რეაგირება კანონმდებლობის დარღვევაზე [საზოგადოებრივი პრაქტიკით დაკავებული პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 10: ზეწოლა ეთიკის ძირითადი პრინციპების დარღვევის მიზნით ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 11: ბუღალტრების მოსალოდნელი როლი და მენტალიტეტი - ფოკუსირება
მიკერძოებაზე
ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 12: ბლოკური მოდელი გამჭვირვალობა და კონფიდენციალურობა ბლოკჩეინი ტექნოლოგიების პოტენციური ეთიკური გავლენა პროფესიონალი ბუღალტრების ქცევაზე: კომპეტენცია და სათანადო გულისხმიერებაახალი . ტექნოლოგიების პოტენციური ეთიკური გავლენა პროფესიონალი ბუღალტრების ქცევაზე: ობიექტურობაახალი ტექნოლოგიების პოტენციური ეთიკური გავლენა პროფესიონალი ბუღალტრების ქცევაზე: დამოუკიდებლობაახალი საფონდო ბირჟაზე კოტირებული სუბიექტისა და საზოგადოებრივი დაინტერესების პირის განახლებული განმარტებები ეთიკის კოდექსშიახალი

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: საფუძვლები


ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები და მიმოხილვის პრიორიტეტები - მეოთხე გამოცემაახალი 2021 და 2022 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები - მესამე გამოცემა 2020 და 2021 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები - მეორე გამოცემა ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები - პირველი გამოცემა 2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტებიახალი სარეკომენდაციო მითითება ფასს სტანდარტების პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით მსს ფასს-ის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგება ქართულ ენაზე IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო - 2021 IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო -2018 საწარმოს ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის სახელმძღვანელო სარეკომენდაციო მითითება მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით სარეკომენდაციო მითითება 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებისთვის ფასს სტანდარტების პრაქტიკის დებულება 2 – "არსებითობის განსჯა" სარეკომენდაციო მითითება ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით მსს ფასს ტაქსონომია მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ტრენერებისთვის განკუთვნილი საპრეზენტაციო მასალა - ნაწილი 1 მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ტრენერებისთვის განკუთვნილი საპრეზენტაციო მასალა - ნაწილი 2


სამსახურის ინიციატივითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)-ის ფარგლებში შემუშავებული მასალები
კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტის განსახილველი პროექტის მოკლე აღწერა (ISSB) ახალი 2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო სარეკომენდაციო მითითება მმართველობის ანგარიშგებაზე აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის დასკვნის ფორმასთან მიმართებაში Practical Guidance for Non-Financial Report სარეკომენდაციო მითითება 2018 წლის მმართველობის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით სარეკომენდაციო მითითება მმართველობის ანგარიშგებაზეძალადაკარგული სარეკომენდაციო მითითება ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით


სახელმძღვანელო მითითებები COVID-19-თან დაკავშირებით - გავლენა ფინანსურ და მმართველობის
ანგარიშგებაზე (მეორე გამოცემა)
სახელმძღვანელო მითითებები აუდიტორების/აუდიტორული ფირმებისთვის COVID-19-თან დაკავშირებით "სახელმძღვანელო მითითებები COVID-19-თან დაკავშირებით - გავლენა ფინანსურ და მმართველობის ანგარიშგებაზე (პირველი გამოცემა) IFAC-ის მიერ გამოცემული საგანგებო პრაქტიკული მითითება აუდიტორებისთვის COVID-19-ის გავლენის თაობაზე IFAC-ის მიერ გამოცემული საგანგებო პრაქტიკული მითითება აუდიტორებისთვის COVID-19-ის პირობებში ფუნქციონირებადობის პრინციპის გამოყენების მიზანშეწონლობის შესაფასებლად IFAC-ის მცირე საწარმოს უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის საკონტროლო კითხვარი - როგორ გადავრჩეთ და გავხდეთ წარმატებული კოვიდ-19-ის პანდემიის დასრულების შემდეგ 6 გზა თუ როგორ შეუძლიათ სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტრებს (CPAs) არსებული სიტუაციის უკეთესობისკენ შეცვლა IFAC - აუდიტორის დასკვნის შედგენა COVID-19-ის გავლენის შედეგად შექმნილ ახლანდელ ცვალებად გარემოში "ჩვენ აქ ვართ, თქვენს გვერდით" - AICPA-ის ვიდეომიმართვა სფეროს წარმომადგენლებისთვის ჟურნალი Accounting and Business - როგორ გადმოვიტანოთ წარმატებით სამსახურებრივი ცხოვრება ოფისიდან სახლში ჟურნალი Accounting and Business - COVID-19-ის პანდემიის პირობებში, მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმები საქმიანობის განხორციელების გზებს ცვლიან Accountingtoday - კრიზისის ჟამს მცირე ბიზნესს მცირე საბუღალტრო ფირმები სჭირდება როგორ ახერხებენ ტექნიკოს-ბუღალტერთა (AAT) ასოციაციის წევრები კორონა ვირუსის პანდემიის შედეგად შექმნილ პრობლემებთან გამკლავებას IFAC - სპეციალისტების გამოყენება კოვიდ-19-ის გარემოში ACCA - მცირე და საშუალო ფირმების გზა აღდგენისკენ საკონსულტაციო მომსახურებაზე გადასვლა - პარტნიორობისა და ქსელების გაძლიერება რატომ უნდა აითვისონ მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებმა დიგიტალიზაციის პოტენციალი როგორ შეუძლიათ პროფესიულ ორგანიზაციებს დაეხმარონ მცირე და საშუალო აუდიტორულ ფირმებს გარდაქმნან თავიანთი
ბიზნესი
როგორ შეუძლიათ ბუღალტრებს კლიენტების სირთულეების მქონე ფირმების დახმარება COVID-19 პანდემიის პერიოდში ინდივიდუალური პრაქტიკის მქონე პირთა წინაშე არსებული გამოწვევები და პროფესიული ორგანიზაციების მიერ მათი დახმარების შესაძლებლობები კრიზისის დროს მარკეტინგისა და რეკლამირების გაგრძელება როგორ აჩვენოთ მცირე და საშუალო საწარმოებს თქვენი რჩევების ღირებულება