მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგის 2020 წლის შედეგები

პროექტი მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტში მომუშავე ბუღალტრების, ფინანსისტების და სხვა დაინტერესებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლებას ემსახურება და ის მომავალშიც გაგრძელდება

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში, სამსახურის უფროსის 2020 წლის 22 დეკემბრის Nნ-18 ბრძანებით ცვლილება შევიდა

სრულად

ფასს ტაქსონომია ქართულ ენაზე ითარგმნება და სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება - სამსახურსა და ფასს ფონდს შორის სალიცენზიო ხელშეკრულება გაფორმდა

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ შემუშავებული ფასს და მსს ფასს ტაქსონომიები, გაფორმებული სალიცენზიო ხელშეკრულების შესაბამისად, ქართულ ენაზე ითარგმნება და სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდება, რაც ფინანსური მონაცემების ელექტრონულ გამოყენებასა და მიმოცვლას შეუწყობს ხელს

სრულად

ევროკავშირის თვინინგის პროექტი სრულდება

თვინინგის პროექტის - “ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის ამაღლება საქართველოში” - დასკვნითი ღონისძიება 18 დეკემბერს გაიმართა

სრულად

BARTA 2020 - საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა

ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების ერთობლივმა პროექტმა, საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულ ფონდთან ერთად, საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) გადაცემის ვირტუალურ ცერემონიას უმასპინძლა

სრულად

“ეთიკის კოდექსი პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის” - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ვებინარი გაიმართა

პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, ასევე ყველა დაინტერესებული პირისთვის ვებინარი გაიმართა, რომელსაც IESBA-ის თავმჯდომარე, სტავროს თომადაკისი გაუძღვა, მისი თანამომხსენებელი კი - IESBA-ის უფროსი ტექნიკური დირექტორი, კენ სიონგი იყო

სრულად