კვლევები

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ხელს უწყობს მისი საქმიანობის სფეროებთან დაკავშირებული კვლევების თაობაზე ინფორმაციის გავრცელებას. განთავსებული კვლევები არ წარმოადგენს სამსახურის ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტს. ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელია შესაბამისი კვლევის ავტორი.