ხელმძღვანელობა

  • იური დოლიძე

    სამსახურის უფროსი

  • დავით მჭედლიძე

    ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი