ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა აუდიტორიას ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხები გააცნეს და კითხვებს უპასუხეს

სრულად

სამსახურის უფროსის ბრძანების შესაბამისად, ამოქმედდა ნორმატიული აქტი „პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“

სრულად

სამსახურთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს გადაწყვეტილებით, საბჭოში მოწვეული პირების სტატუსით სამი პირი იქნა შეყვანილი

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის წევრი ქვეყნებისთვის განკუთვნილ ღონისძიებას დაესწრნენ

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე უკვე ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტების 2023 წლის ლურჯი წიგნი

სრულად

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის პროგრამის - „პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის“ PGG III (2023-2027) - ფარგლებში გამართული შეხვედრა მიზნად PGG II-ის ძირითადი შედეგების განხილვას და PGG III-ით გათვალისწინებული პროექტების პრეზენტაციას ემსახურებოდა 

სრულად