შეხვედრა მთავრობისა და მარეგულირებელი ორგანოების, კერძო სექტორის კომპანიებისა და საფინანსო ინსტიტუტების მონაწილეობით გაიმართა და არსებული კორპორაციული მართვის, გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი მარეგულირებელი გარემოს მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

რეკომენდაცია აუდიტორთა პროფესიული სერტიფიცირებისათვის შედგენილ სილაბუსებს უკავშირდება, რომელთა შესაბამისად უნივერსიტეტები ჩათვლების მიღების პროცესში იხელმძღვანელებენ

სრულად

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო განახლდა და სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

სრულად

ერთდღიანი საერთაშორისო ვებინარი ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობის სახელმძღვანელო მითითებების ავტორების მიერ, გამოცდილების გაზიარებით, რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობის მიმართულებით დამსწრეთა ცოდნის გაღრმავებას ისახავდა მიზნად 

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე უკვე ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტების 2021 წლის ლურჯი წიგნი

სრულად

აუდიტორული საქმიანობის ხარისხის ამაღლებისა და მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციის მიზნით, სამსახურმა სარეკომენდაციო სახის დოკუმენტი შეიმუშავა

სრულად