სამუშაო შეხვედრა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის სფეროში მიმდინარე აქტუალური საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილება შევიდა

სრულად

კონფერენცია აუდიტის სფეროში მიმდინარე ცვლილებების და აქტუალური საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

მემორანდუმის მიზანი ანგარიშგება-აუდიტის სფეროს ტერმინოლოგიის და დარგობრივი მასალის თარგმანის ხარისხის ამაღლებაა

სრულად

სამსახურმა საწარმოთათვის საყურადღებო დოკუმენტი შეიმუშავა, რომელშიც ის საკითხებია ასახული, რაზეც სამსახური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის პროცესში გაამახვილებს ყურადღებას

სრულად

სახელმძღვანელო მითითებები იმ მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხება, რომელთა წინაშეც სუბიექტები კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) ზეგავლენის შედეგად შეიძლება აღმოჩნდნენ ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების მომზადებისას

სრულად