ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის თანახმად, საქართველოს საბანკო სექტორი კარგი კორპორაციული მართვის დანერგვაში მოწინავე პოზიციას იკავებს 

სრულად

შეხვედრა საგადასახადო ცვლილებებისა და ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

სააგენტოსთან - „აწარმოე საქართველოში“ - ერთი ფანჯრის პრინციპის ამოქმედებისთვის, სამსახურის უფროსის ბრძანებაში ცვლილება შევიდა და შესაბამისი განახლება განხორციელდა ანგარიშგების პორტალზე 

სრულად

ჩანართი განკუთვნილია სააღრიცხვო, საბუღალტრო, აუდიტორული საქმიანობებისა და საგადასახადო კონსულტაციის განმახორციელებელი სუბიექტებისთვის

სრულად

წლიური ანგარიში სამსახურის მიზნებს, ამ მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო ანალიტიკურ ინფორმაციას ასახავს

სრულად

ვებგვერდზე აუდიტის კომიტეტებისთვის საყურადღებო, სარეკომენდაციო ხასიათის სახელმძღვანელო დოკუმენტები განთავსდება, რომელსაც სამსახური თარგმნის ან შეიმუშავებს

სრულად