ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ახალი ფასს 17 სტანდარტი  სადაზღვევო ხელშეკრულებების აღიარების, შეფასების, წარდგენისა და გამჟღავნების პრინციპებს აყალიბებს 

სრულად

წლიური ანგარიში სამსახურის მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელებულ ღონისძიებებს, აქტივობებსა და ღირებულ ანალიტიკურ ინფორმაციას ასახავს 

სრულად

დოკუმენტში ასახულია ინფორმაცია მონიტორინგის/მოკვლევის დაწყების საფუძვლების, ვადებისა და ეტაპების შესახებ

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება შპს „კონტექსტ კონსალტინგის“ განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე 

სრულად

ქვეყანაში ახალი დირექტივების დანერგვა კომპლექსური საკითხია და ცხადია ეტაპობრივად, დროში გაწერილად მოხდება. ახალი მარეგულირებელი ჩარჩო დაეხმარება ინვესტორებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, მომხმარებლებს, სხვა დაინტერესებულ პირებს, შეაფასონ კომპანიის მდგრადი განვითარების პოტენციალი და მიმდინარე მაჩვენებლები  ევროკავშირის საკანონმდებლო ინიციატივების ფარგლებში, რომლებიც მიზნად მწვანე ეკონომიკის გაძლიერებას ისახავს. 

სრულად