2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

შეხვედრების მთავარი მიზანია დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება, მათთვის ანგარიშგების წარდგენის პროცესის გამარტივება და წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის გაუმჯობესება

სრულად

ღონისძიება მონაწილე ქვეყნებისთვის წარმოადგენს ღირებულ პლატფორმას საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და სრულყოფილი სამართლებრივი ჩარჩოების შემუშავებისთვის

სრულად

განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის/ტრენინგის შეთანხმების მიზნით, სამსახურისთვის მიმართვის ვადა განსაზღვრულია ყოველწლიურად, 1 იანვრიდან – 1 ივლისამდე

სრულად

სამსახურის უფროსის  ბრძანება შპს „კონტექსტ კონსალტინგის“ განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე

სრულად

სამსახურის უფროსის ბრძანება შპს „ბიდიო კონსალტინგის” განგრძობითი განათლების
მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე 

 

სრულად

კანონპროექტის მიღებით გადაიდგა კიდევ ერთი ნაბიჯი  საქართველოში ანგარიშგება-აუდიტის რეფორმის განხორციელების კუთხით და საქართველოს კანონმდებლობა უფრო მეტად დაიხვეწა და დაუახლოვდა ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაციებს

სრულად