ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 25 სექტემბრის №ნ-16 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება

სრულად

ტრენინგი პროექტის - „კორუფციის, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის სისტემების  გაუმჯობესება საქართველოში" (ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამა "პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის" PGG II) - ფარგლებში ჩატარდა

სრულად

წლიური ჯილდოს მიზანია ანგარიშგების შესაბამისობის ხელშეწყობა არსებულ სტანდარტებთან, კომპანიებს შორის ჯანსაღი კონკურენციის წახალისება და კორპორაციული ანგარიშგების ხარისხის ამაღლება

სრულად

მსოფლიო ბანკის მიერ მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმებისთვის შემუშავებული ვებინარების სერიის ვიდეოჩანაწერები და წასაკითხი მასალა ერთიანად შეგიძლიათ იხილოთ სამსახურის ვებგვერდზე

სრულად

2020 წლის ანგარიშგება უკვე 58 ათასზე მეტმა საწარმომ წარადგინა. ამ ეტაპისთვის ანგარიშგებების ადმინისტრირების პროცესი მიმდინარეობს და წარდგენის საბოლოო მაჩვენებელს სამსახური წლის ბოლოს გაასაჯაროებს

სრულად

ფასს ფონდის განცხადებით, ინვესტორებისა და სხვა პროვაიდერებისთვის მდგრადი განვითარების საერთაშორისო დონეზე შესადარისი სტანდარტების შექმნის საჭიროება გამოიკვეთა, რომელიც მათ აუცილებელ ინფორმაციას მიაწვდის და სწორი შეფასებების საშუალებას მისცემს

სრულად