წლიური ანგარიში სამსახურის მიზნებს, ამ მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო ანალიტიკურ ინფორმაციას ასახავს

სრულად

ვებგვერდზე აუდიტის კომიტეტებისთვის საყურადღებო, სარეკომენდაციო ხასიათის სახელმძღვანელო დოკუმენტები განთავსდება, რომელსაც სამსახური თარგმნის ან შეიმუშავებს

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებაში 2022 წლის 19 მაისს განხორციელდა ცვლილება

სრულად

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ქართულ ენაზე თარგმნილი, IFAC-ის მიერ დადგენილი ეთიკის კოდექსის, ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების განახლებული ვერსია

სრულად

სამუშაო შეხვედრა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის სფეროში მიმდინარე აქტუალური საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

ღონისძიება აუდიტორიისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად