ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ცვლილებები გამოწვეულია ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტებით ჩანაცვლებით და ემსახურება რეფორმის მიზნებთან დაახლოებას

სრულად

თანამშრომლობის მიზანია, სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) ანგარიშგების საკითხებში. ასევე, საქართველოში უკეთესი მდგრადობის შესახებ ანგარიშგების განვითარება, მათ შორის ESG-ის კუთხით.

სრულად

ევროკავშირის პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PAR) - ის ფარგლებში,, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის" სახელმძღვანელო შეიქმნა.

სრულად

სტრატეგია ასახავს სამსახურის მიზნებს კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის ხელშეწყობის, პროფესიისადმი ნდობის ამაღლების, ევროკანონმდებლობასთან ეტაპობრივი და დინამიური დაახლოებისა და სამსახურის ორგანიზაციული მდგრადობის უზრუნველსაყოფის კუთხით. 

სრულად

სამსახურის მიერ შემუშავებული კანონქვემდებარე აქტები ანგარიშვალდებულ პირთა ცნობიერების ამაღლებას და მათ კანონთან შესაბამისი მომსახურების გაწევაში დახმარებას ისახავს მიზნად. 

 

სრულად

აღრიცხვა ანგარიშგების სფეროს გაძლიერებისა და წარდგენილი ანგარიშგების ხარისხის გასაზრდელად, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში, შეხვედრების ციკლი გამართა, თემაზე „ანგარიშგების წარდგენის პროცესი და ბუღალტრების/საბუღალტრო ფირმების რეესტრებში რეგისტრაცია“. 

სრულად