სამსახურსა და ფასს ფონდს შორის გაფორმებული სალიცენზიო ხელშეკრულების შესაბამისად, სამსახურმა მსს ფასს ტაქსონომია ქართულ ენაზე თარგმნა და ვებგვერდზე განათავსა

სრულად

ვებგვერდის - Reportal.ge - განახლებული დიზაინი თანამედროვე მოთხოვნებს პასუხობს და უფრო მეტად არის მორგებული საიტის მომხმარებლების მოთხოვნებზე

სრულად

წლიური ანგარიში სამსახურის მიზნებს, ამ მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო ანალიტიკურ ინფორმაციას ასახავს

სრულად

მე-2 თემატური ჯგუფის რიგით მე-6 სხდომაზე, სხვა მიმართულებების პარალელურად, განსაკუთრებით აღინიშნა ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების კუთხით მიმდინარე წარმატებული თანამშრომლობა

სრულად

სამდღიანი საერთაშორისო ვებინარი დამსწრეთა ცოდნის გაღრმავებას ისახავდა მიზნად აუდიტის ხარისხის კონტროლის და ზედამხედველობის მიმართულებით

სრულად

„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში ცვლილება შევიდა

სრულად