საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს და სამსახურის ვებგვერდებზე მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სტანდარტის განახლებული ვერსია განთავსდა

სრულად

ვებინარების სერია იმ კრიტიკული გამოწვევების გადაჭრის გზების დემონსტრირებას დაეთმობა, რომლის წინაშეც მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმები (SMP) პანდემიის შედეგად აღმოჩნდენ

სრულად

ანგარიშში, საქართველოს უნივერსიტეტებში ბუღალტრული აღრიცხვის კურიკულუმების განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაა შეფასებული

სრულად

IASB-ის მიერ მიღებული და გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შესწორებები - კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები (ფასს 16-ის შესწორებები) - სამსახურმა ქართულ ენაზე თარგმნა და ვებგვერდზე განათავსა

სრულად

დოკუმენტი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, საზედამხედველო/მარეგულირებელი ორგანოებისა  და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ შეიქმნა

სრულად

ვებინარის მიზანი აუდიტის კომიტეტების როლის მნიშვნელობის ხაზგასმა იყო კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების, მისი აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის და, შესაბამისად, ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესების უკეთ დაცვის ხელშეწყობაში

სრულად