„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სუბიექტებმა 2020 საანგარიშგებო წლის წლიური ანგარიშგება უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა

სრულად

სამსახურის მონაწილეობით შემუშავებული სტრატეგიის მთავარი მიზანია მცირე და საშუალო მეწარმეობის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა და პანდემიამდე არსებული დადებითი ტენდენციების აღდგენა

სრულად

აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტისთვის განკუთვნილი სტანდარტის პროექტზე დაასრულა მუშაობა, რომელიც ამ ტიპის საწარმოთათვის დამახასიათებელი გარემოებებისა და ბუნებისთვის იქნება ადაპტირებული, თუმცა დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებს მაინც უპასუხებს

სრულად

ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსული კითხვების რაოდენობის გათვალისწინებით, სამსახური მეილების ახალი, უფრო მოქნილი სისტემის გამოყენებაზე გადადის, რომლის მეშვეობითაც კითხვებზე პასუხის მიღება შედარებით მოკლე ვადაში იქნება შესაძლებელი

სრულად

„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში, სამსახურის უფროსის 2021 წლის 19 ივლისის Nნ-13 ბრძანებით ცვლილება შევიდა

სრულად