ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ანგარიშგების პორტალზე, სადაზღვევო კომპანიების ციფრული ფორმები, ახალი, ფასს 17 სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით განახლდა

ახალი ფასს 17 სტანდარტი  სადაზღვევო ხელშეკრულებების აღიარების, შეფასების, წარდგენისა და გამჟღავნების პრინციპებს აყალიბებს 

სრულად

სამსახურმა 2023 წლის საქმიანობის ანგარიში ვებგვერდზე გამოაქვეყნა

წლიური ანგარიში სამსახურის მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელებულ ღონისძიებებს, აქტივობებსა და ღირებულ ანალიტიკურ ინფორმაციას ასახავს 

სრულად

მონიტორინგის და მოკვლევის ძირითადი ასპექტები" - სამსახური დოკუმენტის განახლებულ გამოცემას აქვეყნებს

დოკუმენტში ასახულია ინფორმაცია მონიტორინგის/მოკვლევის დაწყების საფუძვლების, ვადებისა და ეტაპების შესახებ

სრულად

სამსახურმა, განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ბრძანება გამოსცა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება შპს „კონტექსტ კონსალტინგის“ განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე 

სრულად

სამსახური (SARAS), საქართველოში, ევროკავშირის კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების ახალი მოთხოვნების დანერგვასთან დაკავშირებით, ინფორმაციას ავრცელებს

ქვეყანაში ახალი დირექტივების დანერგვა კომპლექსური საკითხია და ცხადია ეტაპობრივად, დროში გაწერილად მოხდება. ახალი მარეგულირებელი ჩარჩო დაეხმარება ინვესტორებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, მომხმარებლებს, სხვა დაინტერესებულ პირებს, შეაფასონ კომპანიის მდგრადი განვითარების პოტენციალი და მიმდინარე მაჩვენებლები  ევროკავშირის საკანონმდებლო ინიციატივების ფარგლებში, რომლებიც მიზნად მწვანე ეკონომიკის გაძლიერებას ისახავს. 

სრულად