ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ 2023 წელს მიღებული შემოსავლების/თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის განახლება

სრულად

პროექტის მიღება, სამსახურის მიმართ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით ანგარიშვალდებულ პირებს დაეხმარება ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ვალდებულების შესრულებაში.

სრულად

სამსახურმა განახლებული სახით შეიმუშავა ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობებისა და მიმოხილვის პრიორიტეტების ერთიანი დოკუმენტი სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, მარეგულირებელი/საზედამხედველო ორგანოებისა და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ, სადაც ზემოხსენებულ საკითხებთან ერთად, ყურადღება გამახვილებულია ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მახასიათებლებსა და არსებითობაზე.

სრულად

შეხვედრის მიზანია, „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის“ შესახებ დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება

სრულად

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ 2023 წელს მიღებული შემოსავლების/თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის განახლება

სრულად