სამსახური აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ, ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის ძირითადი ასპექტების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს

სრულად

IAASB-მა განსახილველად შემოთავაზებულ ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტში, ჯგუფის აუდიტისადმი მიძღვნილ სექციაზე საჯარო კონსულტაციები დაიწყო

სრულად

სამსახურის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში საწარმოთა მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების სტანდარტთან შესაბამისობის განხილვის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობებია შეჯამებული 

სრულად

დოკუმენტი მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, მარეგულირებელი/საზედამხედველო ორგანოებისა და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ

სრულად

აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (IAASB) განსახილველად გამოაქვეყნა 2024-27 წლების შემოთავაზებული სტრატეგიისა და სამუშაო გეგმის საჯარო კონსულტაციების დოკუმენტი

სრულად