ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური აგრძელებს სფეროს განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარებას და გთავაზობთ 2023 წლის შედეგების შეჯამებას

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 25 სექტემბრის №ნ-16 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება

სრულად

„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“  პროექტის მიზანია საქართველოს საჯარო უწყებების შესაძლებლობების გაძლიერება და შემდგომი გაუმჯობესება ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების გზით.

სრულად

ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრის მიზანია, „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის“ შესახებ დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება

სრულად

სტანდარტის დანერგვა ხელს შეუწყობს ფინანსური ანგარიშგებისადმი ნდობის შენარჩუნებას და აუდიტის სტანდარტების თანმიმდევრულად გამოყენებას ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის პროცესში.

სრულად

სამსახურის ხსენებულ ღონისძიებაში ჩართულობა, მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე სიახლეებისა და არსებული გამოწვევების გაზიარების კუთხით

სრულად