2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურთან, კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტის თარგმანის ხარისხის შეფასების სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა

ექსპერტთა კომიტეტის არსებობა სტანდარტის თარგმნის მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს

სრულად

განახლებული ფასს სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

სამსახურის ვებგვერდზე უკვე ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტების 2024 წლის ლურჯი წიგნის გამოცემა

სრულად

ანგარიშგების პორტალზე, სადაზღვევო კომპანიების ციფრული ფორმები, ახალი, ფასს 17 სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით განახლდა

ახალი ფასს 17 სტანდარტი  სადაზღვევო ხელშეკრულებების აღიარების, შეფასების, წარდგენისა და გამჟღავნების პრინციპებს აყალიბებს 

სრულად

სამსახურმა 2023 წლის საქმიანობის ანგარიში ვებგვერდზე გამოაქვეყნა

წლიური ანგარიში სამსახურის მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელებულ ღონისძიებებს, აქტივობებსა და ღირებულ ანალიტიკურ ინფორმაციას ასახავს 

სრულად

მონიტორინგის და მოკვლევის ძირითადი ასპექტები" - სამსახური დოკუმენტის განახლებულ გამოცემას აქვეყნებს

დოკუმენტში ასახულია ინფორმაცია მონიტორინგის/მოკვლევის დაწყების საფუძვლების, ვადებისა და ეტაპების შესახებ

სრულად