2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური (SARAS) AML მიმართულებით განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2023 წლის 23 აგვისტოს №ნ-8 ბრძანებით დამტკიცებული წესი,  განსაზღვრავს პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების მიღების მოთხოვნებს. 

ამ წესის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარების მიზნით და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის/ტრენინგის შესათანხმებლად, დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიმართოს სამსახურს ყოველწლიურად, განცხადებით, წერილობით ან ელექტრონულად 1 იანვრიდან 1 ივლისამდე. გათვალისწინებულ ვადაში, მიმდინარე წელს რეგისტრირებული პირების  თაობაზე ინფორმაცია განთავსებულია სამსახურის ვებგვერდზე.

სამსახური, განცხადებების მიღებას განაახლებს 2025 წლის 1 იანვრიდან  1 ივლისამდე. 

თემასთან დაკავშირებით დამატებით სიახლეები იხილეთ:

• სამსახურმა, განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ბრძანება გამოსცა
• სამსახურმა, განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ბრძანება გამოსცა
• სამსახურმა, განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ბრძანება გამოსცა
• SARAS-მა, შპს „კონტექსტ კონსალტინგის“ მიერ AML მიმართულებით, განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ბრძანება გამოსცა