2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

კანონქვემდებარე აქტთან დაკავშირებით, დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ 2023 წლის 31 მარტის ჩათვლით, ელექტრონულად წარმოადგინონ წინადადებები და შენიშვნები

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) აუდიტის ინსპექტირების რიგით მეჩვიდმეტე სემინარს დაესწრნენ

სრულად

აუდიტორული ფირმებისა და აუდიტორებისთვის განკუთვნილი ღონისძიება სამსახურის საქმიანობის სფეროში წამოჭრილი მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვას და სამომავლო გეგმების გაზიარებას ისახავდა მიზნად

სრულად

სამსახური აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ, ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის ძირითადი ასპექტების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს

სრულად

IAASB-მა განსახილველად შემოთავაზებულ ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტში, ჯგუფის აუდიტისადმი მიძღვნილ სექციაზე საჯარო კონსულტაციები დაიწყო

სრულად

სამსახურის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში საწარმოთა მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების სტანდარტთან შესაბამისობის განხილვის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობებია შეჯამებული 

სრულად