2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

SARAS-ის AML მიმართულების ხელმძღვანელმა ADB-ის მიერ ორგანიზებულ ვორქშოფზე, პანელურ დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ ორგანიზებული ღონისძიება “ბენეფიციარი მესაკუთრის შესახებ ინფორმაციაზე წვდომის საჭიროება უკანონო ფინანსური ნაკადების აღსაკვეთად”- (Beneficial Ownership For Tackling Illicit Financial Flows) ქალაქ მანილაში (ფილიპინები) 3 დღის მანძილზე მიმდინარეობდა. ღონისძიება მონაწილე ქვეყნებისთვის წარმოადგენს ღირებულ პლატფორმას საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და სრულყოფილი სამართლებრივი ჩარჩოების შემუშავებისთვის, ფინანსური მთლიანობისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან და რეკომენდაციებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. მისი მიზანია გადასახადებისგან თავის არიდების, კორუფციის, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად გლობალური ძალისხმევის გაძლიერება, ბენეფიციარი მესაკუთრის  შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის გზით.  

აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის სახელით სემინარის მომხსენებელი გახლდათ საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი, ნათია გლოველი, რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას ამ მიმართულებით ქვეყნაში არსებული პრაქტიკის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაუზიარა. 

პანელურ დისკუსიაზე, სამსხურის მხრიდან AML/CFT ზედამხედველობის მნიშვნელობას გაესვა ხაზი. მომხსენებელმა დამსწრე აუდიტორიას დეტალურად გააცნო ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების კუთხით პოლიტიკის ეფექტური განხორციელებისთვის საჭირო არსებითი სამართლებრივი ჩარჩოები და პრაქტიკული ასპექტები. მან ხაზი გაუსვა  შესაბამისი საკანონმდებლო დათქმების აუცილებლობას და ანგარიშვალდებული პირების პასუხისმგებლობას მათ აღსრულებაში. ასევე, განიხილა ბენეფიციარი მესაკუთრის შესახებ ინფორმაციის მიღების და დამუშავების ეფექტური სისტემების ჩამოყალიბების მიმართულებით იურისდიქციის წინაშე არსებული საერთო გამოწვევები, წარმოადგინა პრაქტიკული გადაჭრის გზები და სტრატეგიები, განსაკუთრებით სამართლებრივი და უწყებათაშორისი თანამშრომლობის კუთხით.  

ღონისძიებაზე გაზიარებული გამოცდილება, მათ შორის კონკრეტული ქვეყნების ჭრილში, მნიშვნელოვანი რესურსია სამუშაო შეხვედრაში მონაწილე ქვეყნებისთვის, ვინაიდან შესაძლებელი გახდა ქვეყანაში ფინანსური გამჭვირვალობის გაძლიერების თვალსაზრისით მკაფიო კავშირების დანახვა და პრობლემური საკითხების გადაჭრისთვის შესაბამისი გზების მოძიება.