2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

შეხვედრა - „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები” - დამსწრეთათვის საკანონმდებლო ცვლილებების გაცნობას ისახავდა მიზნად

სრულად

სამსახურის ინიციატივითა და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით XBRL-ის სტანდარტის დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევის პროექტის დასკვნითი შეხვედრა გაიმართა

სრულად

წლიური ჯილდოს მიზანია ანგარიშგების შესაბამისობის ხელშეწყობა არსებულ სტანდარტებთან, კომპანიებს შორის ჯანსაღი კონკურენციის წახალისება და კორპორაციული ანგარიშგების ხარისხის ამაღლება

სრულად

ცვლილების შედეგად „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტს დაემატა პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტერი და საბუღალტრო ფირმა

სრულად

კანონის მიღებით, პროფესიული მომსახურების გამწევ ბუღალტერზე, საბუღალტრო ფირმაზე გავრცელდა ანგარიშვალდებული პირის მიმართ არსებული AML/CFT მოთხოვნები

სრულად

ღონისძიებას სამსახური და ფასს ფონდი, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით უკვე მეექვსე წელია ატარებენ, რათა ხელი შეუწყონ საწარმოთა დროულ და უფრო სიღრმისეულ ინფორმირებას დაგეგმილ სიახლეებთან დაკავშირებით, რაც დადებითად აისახება ანგარიშგების ხარისხზე

სრულად