2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკომისია მდგრადობის ანგარიშგების ახალ სტანდარტებს აქვეყნებს

ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში სრულყოფილადაა აღწერილი თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს მდგრადობის ანგარიშგებასთან დაკავშირებულ საკითხებს სხვადასხვა სფეროებზე.  იმდენად, რამდენადაც, მდგრადობის ანგარიშგების მიზანია შეამციროს გარემოსა და სოციუმზე საწარმოთა უარყოფითი ზემოქმედება, მთავარი გამოწვევა მდგრადობის ანგარიშგების მომზადების პროცესის სტანდარტიზაცია, გამჭვირვალობის და სანდოობის უზრუნველყოფაა.  


საქართველოს ევროპული პერსპექტივის გათვალისწინებით, აღნიშნული სტანდარტების შემოღება მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია ადგილობრივი  საწარმოების საქმიანობის მდგრადი განვითარებისთვის. ამ სახელმძღვანელო პრინციპების ადრეულ ეტაპზე შემოღება ქვეყნისთვის წარმოადგენს შესაძლებლობას, გააუმჯობესოს საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ კანონით გათვალისწინებული მმართველობის ანგარიშგების წარმოების  პრაქტიკა, წვლილი შეიტანოს უფრო მდგრადი და კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური გარემოს შექმნაში, რაც საბოლოოდ  მეტად მტკიცე და გამჭვირვალე, ევროპული ბიზნესგარემოს შექმნას უზრუნველყოფს. ამ სტანდარტების ადრეულ ეტაპზე დანერგვა ევროკავშირთან ინტეგრაციის საფუძველს შექმნის და საწარმოთა მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფს, ასევე გააძლიერებს ინვესტორთა ნდობას და გააჩენს ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობებს. 

სამსახური მიესალმება კომპანიების მხრიდან მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტის ვადამდელ დანერგვას. აღნიშნული პროცესი გაზრდის კომპანიების სანდოობას, გამჭვირვალობას და ხელს შეუწყობს მათ მდგრად განვითარებას. 

სამსახური, სამომავლო პერსპექტივით გეგმავს ანგარიშვალდებულ პირთა წრის განსაზღვრას და სტანდარტის სამოქმედოდ შემოღებას შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირების გზით.