2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია

ექსპერტული მხარდაჭერა სამსახურის, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტის თანამშრომლებს გაეწიათ, რის ფარგლებშიც, პროექტის „ევროკავშირისა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“-ის მიერ სპეციალურად დაქირავებული საერთაშორისო ექსპერტი სამსახურის თანამშრომლებს შესაბამისი დოკუმენტაციისა და მეთოდოლოგიების ჩამოყალიბებაში დაეხმარა, რაც საბოლოო ჯამში სამსახურს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ანგარიშვალდებულ პირებთან, მათ შორის პროფესიული მომსახურების გამწევ ბუღალტრებთან, საბუღალტრო ფირმებთან, სერტიფიცირებულ ბუღალტრებთან, აუდიტორებთან და აუდიტორულ ფირმებთან მიმართებით ზედამხედველობის განხორციელებისას.  

ხსენებული მხარდაჭერა ღირებულია სამსახურისთვის, ვინაიდან ის აქტიურად მუშაობს  ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების ფარგლებში, დინამიური აპროქსიმაციის პროცესში, ევროკავშირის დირექტივების შესრულებაზე, შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში, მუშაობს საკანონმდებლო ბაზისა და შესაბამისი მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბებაზე.

პროექტის, „ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა - II“, მიზანია საქართველოს საჯარო დაწესებულებების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად.