2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საქართველოში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ეროვნული ანგარიში დამტკიცდა

“ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების“ ანგარიშის მიზანია კომპეტენტური ორგანოების და კერძო სექტორის ცნობიერების ამაღლება, საქართველოში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკებზე. 

ანგარიშის ძირითადი მიგნებები, ერთი მხრივ კომპეტენტური ორგანოების საქმიანობას შეუწყობს ხელს პრიორიტეტების განსაზღვრის, რესურსების ეფექტური გადანაწილების და რისკების მართვის კუთხით, მეორე მხრივ კი, ანგარიშვალდებულ პირებს თავიანთ საქმიანობაში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების გამოვლენასა და მართვაში დაეხმარება.

ხსენებული ანგარიში ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) „ეროვნული ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის შეფასების“ სახელმძღვანელოს  შესაბამისად და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით მომზადდა. ანგარიშის მომზადებას ხელმძღვანელობდა საქართველოს მთავრობასთან მოქმედი საბჭო, რომელიც კომპეტენტური ორგანოების წარმომადგენლებით იყო დაკომპლექტებული. 

საქართველომ, ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებით, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების ვალდებულება აიღო, რომელიც მოიცავს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის, გამოვლენის და აღკვეთის სფეროს. ამ კუთხით, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო არქიტექტურის პასუხისმგებლობიანი ნაწილია. 

შესაბამისად, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ეროვნული ანგარიშის არსებობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან და ღირებულ წინგადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს. 

იხილეთ: “ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების“ ანგარიში

ასევე, სამსახურის მიერ „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის“ შესახებ გამოქვეყნებულ სახელმძღვანელო