2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის" შესახებ სახელმძღვანელოს აქვეყნებს.

სახელმძღვანელო, ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის" შესახებ, მნიშვნელოვანი რესურსია სფეროსთვის, ვინაიდან მისი მიზანი აუდიტორული და საბუღალტრო საქმიანობის სფეროში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საქართველოს არსებული კანონმდებლობის მოთხოვნების მიმოხილვა და მათ საფუძველზე დეტალური სახელმძღვანელო წესების განსაზღვრაა.

სახელმძღვანელო ანგარიშვალდებულ პირებს ღირებულ დახმარებას გაუწევს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის, გამოვლენისა და აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით ეფექტიანი მექანიზმის დანერგვაში.

სახელმძღვანელო სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს, ის ევროკავშირის პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PAR) -ის ფარგლებში შეიქმნა.