2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ სამსახურის (SARAS) უფროსის ბრძანებაში ცვლილება შევიდა

„ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილება შევიდა.

ვინაიდან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო დაუახლოვდეს მსოფლიო (მათ შორის, ევროკავშირის) საუკეთესო პრაქტიკას, რათა ხელი შეეწყოს აუდიტის ხარისხის ამაღლებას და მოხდეს უფლებამოსილების მინიჭების სისტემის გამარტივება, სამსახურის უფროსის 2024 წლის 16 მაისის გადაწყვეტილებით 2024 წლის 01 ივნისიდან ცვლილება ხორციელდება  აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის მინიჭებულ ხარისხობრივ კატეგორიებში. კერძოდ,  აუდიტორების/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრში (www.saras.gov.ge) მყოფი აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები დაიყოფიან ორ ჯგუფად - სავალდებულო აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები და არასავალდებულო აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები. სავალდებულო აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების ჯგუფში თავის მხრივ იქნება ორი ქვეჯგუფი - სავალდებულო აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები, რომელთაც არ აქვთ სდპ აუდიტის უფლებამოსილება და სავალდებულო აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ასევე გააჩნიათ სდპ აუდიტის უფლებამოსილება.

სდპ-სათვის აუდიტორული მომსახურების გამწევ სავალდებულო აუდიტორულ ფირმებად განისაზღვრებიან I და II კატეგორიის აუდიტორული ფირმები (მათი მიმდინარე უფლებამოსილების გათვალისწინებით), სავალდებულო აუდიტის უფლებამოსილების მქონე აუდიტორებად/აუდიტორულ ფირმებად (გარდა სდპ უფლებამოსილებისა) - III და IV კატეგორიის აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები, ხოლო არასავალდებულო აუდიტის უფლებამოსილების მქონე აუდიტორებად/აუდიტორულ ფირმებად  - V კატეგორიის აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები (ასევე, მათი მიმდინარე უფლებამოსილებების გათვალისწინებით). 2028 წლის 01 იანვრამდე სამსახური უზრუნველყოს 2024 წლის 31 მაისის მდგომარეობით მეოთხე კატეგორიის დასკვნითი შეფასების მქონე აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების ხელახალ მონიტორინგს, რათა სავალდებულო აუდიტის (გარდა სდპ-ისა) ჯგუფში დიდი ხნით არ იყვნენ განსხვავებული უფლებამოსილების მქონე აუდიტორული ფირმები/აუდიტორები (მე-4 კატეგორიის აუდიტორულ ფირმებს/აუდიტორებს არ აქვთ უფლება განახორციელონ პირველი ზომითი კატეგორიის საწარმოს/ჯგუფის აუდიტი).

უნდა აღინიშნოს, რომ ახალ კლასიფიკაციაზე გადასვლა ყველა აუდიტორულ ფირმასთან/აუდიტორთან ერთდროულად მოხდება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული აუდიტორული ფირმების/აუდიტორების უფლებამოსილებების კუთხით  რეესტრის გადატვირთვა და შესაბამისად, რეესტრის ინფორმაციით მომხმარებელთა დაბნევა.

ცვლილებები ასევე შეეხება ,,კატეგორიის გარეშე“ სტატუსის მქონე აუდიტორებს/აუდიტორულ ფირმებს. კერძოდ, 2024 წლის 31 მაისის მდგომარეობით ,,კატეგორიის გარეშე“ სტატუსის მქონე აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები განისაზღვრებიან სავალდებულო აუდიტორებად/აუდიტორულ ფირმებად, ხოლო მათგან რომელიც არაუგვიანეს 2025 წლის 1 იანვრისა წარუდგენს სამსახურს ინფორმაციას კანონის ამოქმედების შემდგომ პერიოდში დასრულებული (საბოლოოდ დაკომპლექტებული) სულ მცირე 2 ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის გარიგების შესახებ, შენარჩუნდება სავალდებულო აუდიტორად/აუდიტორულ ფირმად, სამსახურის მიერ მონიტორინგის განხორციელებისა და შესაბამისი შედეგების გამოვლენამდე. აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები, რომელთაც კანონის ამოქმედების შემდგომ პერიოდში არ ექნებათ დასრულებული (საბოლოოდ დაკომპლექტებული) სულ მცირე 2 ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის გარიგება ან/და არ წარუდგენენ სამსახურს ინფორმაციას კანონის ამოქმედების შემდგომ პერიოდში დასრულებული (საბოლოოდ დაკომპლექტებული) სულ მცირე 2 ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის გარიგების შესახებ, 2025 წლის 1 იანვრიდან განისაზღვრებიან არასავალდებულო აუდიტორებად/აუდიტორულ ფირმებად (შესაბამისი უფლებამოსილების/შეზღუდვის გათვალისწინებით).

გარდა აღნიშნული კატეგორიების გაუქმებასთან დაკავშირებული ცვლილებებისა და აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების სავალდებულო (მათ შორის, სდპ) და არასავალდებულო აუდიტორებად/აუდიტორულ ფირმებად დაყოფისა, ცვლილებით გათვალისწინებულია სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები (მათ შორის, მონიტორინგის გეგმით ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის გარიგების გარდა სხვა აუდიტორული მომსახურებების გარიგებების გათვალისწინება), რომლებსაც დაწვრილებით გაეცნობით „ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე სამსახურის უფროსის 2024 წლის 16 მაისის გადაწყვეტილებაში