2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

განახლებული ფასს სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ნ-5 ბრძანების შესაბამისად, სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს სტანდარტები) ლურჯი წიგნის 2024 წლის გამოცემა. ქართულ ენაზე თარგმნილი სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის. 

აღსანიშნია, რომ ტრადიციისამებრ საქართველო ერთ-ერთი პირველია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც თარგმნეს და სამოქმედოდ შემოიღეს ლურჯი წიგნის 2024 წლის გამოცემა.

ცვლილებები შევიდა შემდეგ სტანდარტებში:
 
ბასს 1 „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“, ბასს 7 „ფულადი ნაკადების ანგარიშგება“, ბასს 12 „მოგებიდან გადასახადები“, ფასს 7 „ფინანსური ინსტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები“ და ფასს 16 „იჯარა“.