2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური (SARAS) დაინტერესებული მხარეებისგან უკუკავშირის მიღების მიზნით AML/CFT მიმართულებით „ანგარიშვალდებული პირის მიერ შესაბამისობის კონტროლის სისტემის დანერგვის თაობაზე“ სამსახურის უფროსის ბრძანების პროექტს ასაჯაროებს

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის შესაბამისად,  სამსახურის მიერ შემუშავებულ იქნა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანების პროექტი „ანგარიშვალდებული პირის მიერ  შესაბამისობის კონტროლის  სისტემის დანერგვის წესის დამტკიცების თაობაზე“.

აღნიშნული, მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს სამართლებრივი ჩარჩოს ჩამოყალიბებას, რომელიც ანგარიშვალდებულ პირებს მიუთითებს თუ რა მინიმალურ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს მათი შესაბამისობის კონტროლის სისტემა.  

წესის იმპლემენტაცია უზრუნველყოფს ანგარიშვალდებულ პირთა ცნობიერების ამაღლებას, ასევე, ერთი მხრივ ქართულ კანონმდებლობასთან, მეორე მხრივ კი საერთაშორისო სტანდარტებთან, კერძოდ ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციებთან და ევროკავშირის დირექტივებთან (2015/849 და 2018/843) შესაბამისობას. 

,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, „ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია ამ კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად დანერგოს შიდა კონტროლის ისეთი პოლიტიკა, წესები, სისტემები და მექანიზმები, რომლებიც მისი საქმიანობის ხასიათის, მოცულობისა და მასთან დაკავშირებული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების პროპორციულია.“. შესაბამისად, ანგარიშვალდებულმა პირმა კონტროლის სისტემის დანერგვის მიზნით უნდა განახორციელოს წესის მიხედვით განსაზღვრული აქტივობები. 

პროექტის მიღება, სამსახურის მიმართ ანგარიშვალდებულ პირებს დაეხმარება ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ვალდებულების შესრულებაში.

პროექტის შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანია დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, შესაბამისად სამსახური ასაჯაროებს პროექტს უკუკავშირის მიღების მიზნით. გთხოვთ გაეცნოთ სამსახურის უფროსის ბრძანების პროექტს „ანგარიშვალდებული პირის მიერ შესაბამისობის კონტროლის სისტემის დანერგვის თაობაზე“ და განმარტებით ბარათს .

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ წინადადებები ან/და რეკომენდაციები 4 მარტის ჩათვლით ელექტრონულად.