2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ ინფორმაციის განახლება

„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად, აუდიტორული საქმიანობის ინდივიდუალურად განხორციელების შემთხვევაში აუდიტორი ვალდებულია ყოველწლიურად, არაუგვიანეს 1 აპრილისა, განაახლოს ინფორმაცია მის მიერ წინა წლის პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ, ხოლო აუდიტორული ფირმა ვალდებულია განაახლოს ინფორმაცია როგორც აუდიტორული და პროფესიული საქმიანობიდან  წინა წელს მიღებული შემოსავლების შესახებ, ასევე თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ. 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას წინა წლის განმავლობაში არ მიუღია შემოსავალი, ის ვალდებულია შესაბამის გრაფაში ასახოს ციფრი „0“.