2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს აღსრულებისა და მოკვლევის საკითხებზე, ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია

„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“ პროექტის ფარგლებში, სამსახურის აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებს, დარგის საერთაშორისო ექსპერტის, Thomas Hansen-ის მხრიდან, ექსპერტული დახმარება გაეწიათ. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივისა და მიმდინარე მოცემულობის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია ევროკავშირში არსებული რეგულაციების/პრაქტიკის  დამკვიდრება და განხორციელება ადგილობრივ დონეზე. შესაბამისად, საერთაშორისო ექსპერტი, შეხვედრების ფარგლებში, სამსახურის თემატურად დაკავშირებულ თანამშრომლებს აუდიტის სფეროში აღსრულებისა და მოკვლევის მიმართულებით  საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლებაში და კანონმდებლობაში საჭირო ცვლილებების იდენტიფიცირებაში დაეხმარა.

გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში, გაიწერა სამოქმედო გეგმა, რომელიც სამსახურისთვის ღირებულია ცვლილების ინიციირებისა და განხორციელებისათვის. გამომდინარე იქიდან, რომ სამსახური ინტენსიურად მუშაობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ფარგლებში  კანონმდებლობის ეტაპობრივ დაახლოებაზე, მნიშვნელოვანია შესაბამის საკითხებზე საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება.

გაეცანით თემასთან დაკავშირებულ სხვა სიახლეებს: 

სამსახურს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, ანგარიშგებების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაზე შემოწმების კუთხით, მხარდაჭერა გაეწია

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს Country-By-Country Reporting საკითხებზე ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია