2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) კუთხით, დაინტერესებულ მხარეთა ფორუმის სამუშაო შეხვედრაში ჩაერთო

2022 წლის დეკემბერში, საქართველოში პირველად CSR-ის დაინტერესებულ მხარეთა ფორუმი დაფუძნდა, რომლის დაარსებასაც ხელი მოაწერეს 50-მდე კერძო, სამოქალაქო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებმა.

ფორუმი წარმოადგენს სხვადასხვა სექტორის დიალოგისა და თანამშრომლობის უნიკალურ პლატფორმას CSR-თან დაკავშირებული სახელმწიფო პოლიტიკის და პრაქტიკის საკითხებზე. ფორუმის ფარგლებში იმართება პერიოდული სამუშაო შეხვედრები, რომლებიც CSR მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას და ეფექტურ განხორციელებას ეხმიანება.

ფორუმის ფარგლებში, სამუშაო შეხვედრა მეორედ გაიმართა, შეხვედრის მიზანი იყო CSR-ის ხელშემწყობი სახელმწიფო ჩარჩო პოლიტიკის რეკომენდაციების პირველადი სამუშაო დოკუმენტის განხილვა.

ხსენებული დოკუმენტი, ექსპერტების სამუშაო ჯგუფმა მოამზადა. ვინაიდან კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის დანერგვა შეუძლებელია დაინტერესებულ მხარეთა კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გარეშე, მათ შორის სახელმწიფოს, კერძო და სამოქალაქო სექტორს შორის, სამსახური განაგრძობს აქტიურ თანამშრომლობას აღნიშნული ფორუმის ფარგლებში. შეხვედრაზე გაცემული და დოკუმენტში ასახული რეკომენდაციები დაეხმარება სახელმწიფო, კერძო და სამოქალაქო ორგანიზაციებს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის დანერგვაში. 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო მიჰყვება ევროკავშირის დირექტივებს კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების კუთხით. საქართველოში განხორციელებულ ინიციატივებს შორის მნიშვნელოვანია “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მმართველობის ანგარიშგების წარდგენა, რომელთან მიმართებით სამსახური განახორციელებს შემდგომ საკანონმდებლო ცვლილებებს CSRD მოთხოვნებთან შესაბამისობისათვის. 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის დანერგვა და შესაბამისი ანგარიშგების წარმოება, მნიშვნელოვანია საწარმოთა აქტივობების მდგრადობის, გარემოზე ზემოქმედების შემცირებისა და ეფექტიანი საქმიანობის  განხორციელების მიზნებისთვის.