2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა საქართველოში ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ფინანსური ჩართულობისა და საწარმოთა ფინანსური გამჭვირვალობის პროექტის დახურვის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა

სამსახურმა საქართველოში ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით  ფინანსური ჩართულობისა და საწარმოთა ფინანსური გამჭვირვალობის პროექტის დახურვის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა.

პროექტმა, თავისი მოქმედების პერიოდში, მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ადგილობრივი რეგულაციების ევროკავშირის მოთხოვნებთან  შესაბამისობაში მოყვანას, გააუმჯობესა ფინანსური ინფრასტრუქტურა და  პასუხისმგებლიანი ფინანსური ჩართულობა, ასევე წაახალისა კორპორაციული და სახელმწიფო საწარმოების უკეთესი მართვა და ანგარიშგება.

საქართველოს მიერ ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის მიმართულებით მიღწეული პროგრესი აღიარებულ იქნა 2022 წლის ანგარიშში სტანდარტების და კოდექსების შესრულების შესახებ ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სფეროში, რომლის პრეზენტაციაც პროექტის დახურვის ღონისძიებაზე გაიმართა. ანგარიში ასევე მოიცავს ახალ რეკომენდაციებს საქართველოში კორპორაციული და სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ინსტიტუციური ჩარჩოს შემდგომი გაუმჯობესებისთვის. 

პროექტი განხორციელდა საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, ფინანსთა სამინისტროსთან, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან, დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურთან, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან, ასევე კერძო და სახელმწიფო სექტორების სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო თანამშრომლობით.