2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური შეხვედრას გამართავს პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრების ელექტრონული ფორმით წარმოების წესების თაობაზე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, 25 და 29 მაისს, 14:00 საათზე პროფესიული მომსახურების გამწევ ბუღალტრებთან და საბუღალტრო ფირმებთან გამართავს საინფორმაციო სახის შეხვედრას Webex-ის მეშვეობით. შეხვედრის განსახილველ საკითხს წარმოადგენს ,,პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2023 წლის 2 მაისის №ნ-3 ბრძანებით დამტკიცებული წესი და რეესტრების ელექტრონული ფორმით წარმოების საკითხები.

წესი მიზნად ისახავს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ანგარიშვალდებული პირების იდენტიფიცირებას და აღრიცხვას, რაც ხელს შეუწყობს ერთი მხრივ აღნიშნული პირების ცნობიერების ამაღლებასა და მათ მიერ კანონთან და საერთაშორისო რეკომენდაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გამარტივებას, ხოლო მეორე მხრივ სამსახურის გამართულ რისკზე დაფუძნებულ ზედამხედველობას ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმებით. 

25 მაისის შეხვედრაზე დასასწრებად, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ აქ.   

29 მაისის შეხვედრაზე დასასწრებად, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ აქ.  

გაცნობებთ, რომ რეესტრები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდება 29 მაისიდან.