ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის მიერ მიღებულ იქნა ახალი ნორმატიული აქტი

2023 წლის 3 მაისს მიღებულ იქნა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის Nნ-3 ბრძანება „პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“.

წესი განსაზღვრავს პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესს, მათ სტრუქტურასა და ფორმას, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხას, მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესს, წარმოებაში მონაწილე მხარეებს, მათ უფლებებსა და მოვალეობებს.

წესი მიზნად ისახავს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ანგარიშვალდებული პირების იდენტიფიცირებას და აღრიცხვას, რაც ხელს შეუწყობს ერთი მხრივ აღნიშნული პირების ცნობიერების ამაღლებასა და მათ მიერ კანონთან და საერთაშორისო რეკომენდაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გამარტივებას, ხოლო მეორე მხრივ სამსახურის გამართულ რისკზე დაფუძნებულ ზედამხედველობას ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმებით. 

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

გაცნობებთ, რომ რეესტრები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდება 29 მაისიდან, ხოლო რეესტრების ელექტრონული ფორმით წარმოების წესებთან დაკავშირებით, სამსახური ღონისძიებებს გამართავს 25 და 29 მაისს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია განთავსდება სამსახურის ვებგვერდზე.