2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის წარმომადგენლები ბიზნესასოციაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ

21 მარტს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები ბიზნესასოციაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. 

შეხვედრა აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების ხარისხობრივი კატეგორიების სისტემაში დაგეგმილი ცვლილებების გაზიარებას დაეთმო, რათა დამსწრეებს სამსახურისთვის შესაბამისი კომენტარებისა და მოსაზრებების გაზიარების შესაძლებლობა ჰქონოდათ. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული შეფასების 6 კატეგორიანი სისტემა 2017 წლიდან ამოქმედდა. ამ ეტაპზე, მონიტორინგმა უკვე მოიცვა აუდიტორული მომსახურების ბაზრის საერთო მოცულობის 90%-ზე მეტი, ჯამში 232 ფირმის მონიტორინგი ჩატარდა. არსებული ვითარების ანალიზით, სამსახური მიიჩნევს, რომ სისტემის გამარტივების და ევროპულ პრაქტიკასთან მეტად დაახლოების საჭიროება გამოიკვეთა.
 
შესაბამისად, სამსახური მნიშვნელოვან ცვლილებებს გეგმავს აღნიშნულ კატეგორიებთან მიმართებით, კერძოდ 2024 წლიდან აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები 3 ჯგუფად დაიყოფა, კერძოდ:

ა) საზოგადოებრივი დაინტერესების პირის (სდპ) აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე აუდიტორული ფირმები - ამ ჯგუფში გაერთიანდებიან ის აუდიტორული ფირმები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ პირველი ან მეორე ხარისხობრივი კატეგორიები;
 
ბ) სავალდებულო აუდიტის (1-ლი, მე-2 კატ.საწარმოები, გარდა სდპ-სა) ჩატარების უფლებამოსილების მქონე აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები - ამ ჯგუფში გაერთიანდებიან აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ მესამე ან მეოთხე ხარისხობრივი კატეგორიები;

გ) არასავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები - ამ ჯგუფში გაერთიანდებიან რეესტრში რეგისტრირებული ის აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ მეხუთე ხარისხობრივი კატეგორია.
 

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა აუდიტორიის კითხვებს უპასუხეს. აღსანიშნია, რომ სამსახურმა აღნიშნულ საკითხზე შეხვედრა აუდიტორებთან უკვე გამართა მათთვის ინფორმაციის გაზიარებისა და მოსაზრებების მოსასმენად.